Rimè:Mwen pa posede yon biznis, poutèt sa mwen pa kapab aplike pou prete lajan nan Administrasyon Ti Biznis (SBA).

Reyalite

Ou pa bezwen posede yon biznis pou mande asistans nan Administrasyon Ti Biznis. Aplikasyon pou prete moun lajan akòz katastwòf la ofri èd finansye rezonab pou pwopriyetè kay yo ak lokatè yo.

Dènye mizajou