Kisa mwen ka fè pou evite reta nan tretman aplikasyon sou Asistans Fineray COVID-19 mwen?

Nou ankouraje w pou bay dokimantasyon pou verifye si lanmò a te atribye avèk COVID-19, ansanm avèk prèv lòt asistans fineray yo te resevwa, opli vit ke posib. Depi FEMA fin resevwa tout dokiman ou yo, nou pral verifye ak valide l nan kad pwosesis revizyon aplikasyon an.

Dènye mizajou