Kimoun ki pa kapab aplike?

 • Eta, tribi, teritwa, biznis, òganizasyon, ak lòt antite yo.
 • Yon timoun minè kap aplike nan non yon adilt minè ki pa yon sitwayen Ameriken, yon resòtisan ki pa ameriken, oswa etranje kalifye.
  • Men, yon timoun minè ki se yon sitwayen Ameriken, resòtisan ki pa ameriken, oswa etranje kalifye, ka aplike si yo fè dirèkteman depans fineray pou yon ka lanmò ki gen rapò avèk COVID-19 ansanm avèk dokiman ki sipòte afimasyon sa a.
 • Gen plizyè kategori etranje ki pa elijib pou Pwogram Kay ak Moun FEMA, enkli Asistans Fineray COVID-19.  Sa yo gen ladan, men li pa limite nan:
  • Sitwayen Eta Federe Mikwonezi, Palau, ak Repiblik Marshall Islands
  • Detantè viza touris tanporè
  • Etidyan etranje
  • Detantè viza travay tanporè
Dènye mizajou