Kijan m ap fè konnen si zòn lakay mwen elijib pou jwen èd?

Deklarsyon ofisyèl katastwòf la tou eksplike
ki katye ki elijib pou èd gouvènman federal la? Pou ka konnen si zòn lakay ou elijib:

  1. Vizite DisasterAssistance.gov
  2. Antre non vil oswa kòd zip ou a nan bwat rechèch.
  3. Chache konte/katye nan "katye ki elijib".


FEMA ap aksepte demand èd pou katastwòd la 60 jou apre deklarasyon ofisyèl katastwòf la.

Dènye mizajou