Ki depans fineray ki kouvri?

Depans pou Asistans Fineray COVID-19 ki elijib jeneralman gen ladan, men li pa limite nan:

 • Sèvis fineray
 • Antèman
 • Transpòtasyon pou jiska de moun pou idantifye moun ki mouri a
 • Transfè kadav la
 • Sèkèy oswa kofrè
 • Teren antèman oswa nich ensinerasyon
 • Makè oswa wòch tonbo
 • Sèvis ofisyan oswa klèje
 • Óganizasyon seremoni fineray
 • Itilize ekipman mezon finèb oswa anplwaye
 • Depans ki gen rapò avèk pwodiksyon ak sètifikasyon plizyè sètifika lanmò
 • Depans adisyonèl ki obligatwa pa nenpòt lwa oswa òdonans gouvènman oswa eta lokal
Dènye mizajou