Gid pou devlope bon kalite plan operasyon ijans pou lye adorasyon yo

Gid sa a bay kay adorasyon enfòmasyon konsènan planifikasyon operasyon ijans pou menas ak danje yo ka rankontre. Li diskite sou aksyon ki ka pran anvan, pandan, ak apre yon ensidan pou diminye enpak sou pwopriyete ak nenpòt pèt lavi epi li ankouraje chak kay adorasyon devlope yon EOP.

Dènye mizajou