Èske ou ka soumèt yon lèt atribisyon alaplas yon sètifika lanmò?

Non.  Lèt atribisyon an dwe akonpaye sètifika lanmò a.  Lèt la dwe gen ladan tou koz, oswa evidans, ki lye koz lanmò a sou sètifika lanmò a nan COVID-19.

Dènye mizajou