Èske mwen kapab resevwa yon èd tanporè pou lwaye si konpayi asirans mwen an banm avantaj sa a tou?

Non. FEMA pa kapab ba ou yon sibvansyon pou yon èd si ou deja resevwa l nan konpayi asirans ou, yon lòt ajans Leta, lòt sibvansyon pou katastwòf, oswa lòt avantaj ou resevwa nan mande èd.

Si asirans ou a anreta, FEMA kapab ba ou yon avans lajan men ou pral bezwen remèt lajan sa bay FEMA kou ou jwenn lajan asirans lan.

Dènye mizajou