Èske mwen bezwen pou soumèt yon kopi sètifye pou yon sètifika lanmò pou m aplike pou Asistans Fineray COVID-19?

Pandanke FEMA pa mande yon kopi sètifye nan sètifika lanmò a, ou ta dwe swiv lwa eta lè ou soumèt dokimantasyon an, kòm sèten eta pa aksepte fotokopi, eskane, oswa transmisyon elektwonik pou dosye vital yo.

Dènye mizajou