Èske èd tanporè pou lwaye a disponib pou lokatè menm jan ak pwopriyetè?

Èd lajan an disponib pou pwopriyetè oswa lokatè pou lwe yon kote pou rete si ou pa ka viv lakay ou akoz katastwòf la, epi ou pa gen kouvèti asirans pou peye yon ebèjman tanporèman, Si pa gen okenn kay pou lwe ki disponib, en dènye rekou, yo ka sèvi ak yon ebèjman gouvènman an.

Dènye mizajou October 11, 2022