E si sa pran plis pase de mwa jou pou fini reparasyon kay la, epi mwen poko jwenn yon kote pou m rete pou yon tan ki pi long?

Si ou bezwen plis tan pou fini reparasyon kay la oswa pou ou jwenn yon kote pou ou rete, ou ka aplike pou èd pwolonje pou lwaye. Ou pral bezwen ranpli yon fòmilè FEMA ki rele Aplikasyon pou Èd Pwolonje pou Lwaye Tanporè epi bay tout fakti ak plan pou ebèjman definitif ki demontre aklè nesesite katastwòf la pwovoke.

Èd pwolonje pou lwaye kapab renouvle pa tranch twa mwa pou yon total maksimòm 18 mwa, si se nesesè.

Dènye mizajou