Main Content

Dat limit enskripsyon nan FEMA pwolonje pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York

Release date: 
03/27/2013
Release Number: 
NR-194

NEW YORK – Sou demann Eta New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans apwouve yon pwolongasyon 15 jou pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy pou yo aplike pou èd akòz katastwòf la.

Moun ki viktim yo gen jiska 13 avril pou enskri nan FEMA epi pou yo retounen aplikasyon pou yo prete lajan nan U.S. Small Business Administration (Administrasyon Ti Biznis Ameriken).

Moun yo kapab enskri nan entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo nan sitwèb m.fema.gov. Yo ka rele liy enf1masyon FEMA tou nan nimewo 800-621-3362 (Pou pale, 7-1-1/Relè) oswa (TTY) 800-462-7585. Liy èd la disponib depi 7 a.m. jiska 10 p.m., Lè Avanse Zòn Lès, sèt (7) jou pa semèn.

Moun ki viktim nan Ouragan Sandy yo ta dwe toujou gen tout chwa yo louvri pou yo jwenn èd pou retounen nan aktivite yo.

Enskripsyon nan FEMA se yon etap enpòtan.

Moun ki viktim ki pran reta pou enskri pou nenpòt rezon ta dwe aplike pou yo jwenn èd posib la. Enskripsyon nan FEMA louvri posiblite asistans pou katastwòf FEMA ak patnè federal li yo, SBA, bay.

Vil New York ak Eta New York devlope plan pou itilize lajan federal pou ede pwopriyetè kay yo, ti biznis yo ak kominote ki afekte nan twa (3) ouragan yo: Sandy, Irene ak Lee. HUD ap evalye plan sa yo. Enskripsyon nan FEMA ta ka pèmèt moun yo kalifye pou sibvansyon oswa èd pidevan, kèlkeswa finansman Vil New York oswa Eta New York administre.

Moun ki viktim ki enskri ak resevwa yon aplikasyon pou prete lajan nan SBA pou yon ti enterè ta dwe voye aplikasyon an retounen. Sa ta ka pèmèt yo jwenn asistans siplemantè FEMA.

Èd FEMA kapab gen ladan:

 • Èd pou lwe kay: FEMA bay asistans pou lwe kay pou yon ti tan pou ede pwopriyetè kay yo jouk lè kay domaje yo kapab repare oswa rebati, epi pou ede lokatè yo jouk lè yo kapab retounen nan ansyen kay yo lwe a oswa jouk lè yo kapab ale nan yon lòt kay.
 • Reparasyon Kay: Gen sibvansyon ki disponib pou pwopriyetè kay yo pou repare domaj katastwòf lakòz ki pa garanti nan asirans. Objektif la se pou fè kay vin an sekirite, ijyenik ak fonksyonèl.
 • Lòt Bezwen: Gen sibvansyon ki disponib pou depans ki nesesè ak pou bezwen serye akòz katastwòf la. Sa gen ladan depans medikal, depans pou swen dan, depans pou antèman, depans pou transpò, depans pou demenajman ak estokaj ak lòt depans lalwa otorize.

  Fason pou aplike pou prete lajan nan SBA akòz katastwòf la

  Ou pa bezwen tann yon peman aranjman asirans ou pou aplike pou prete lajan nan SBA pou katastwòf, ki ka ede si yo jwenn aplikan yo pa gen ase asirans.

  Pwopriyetè kay yo ka kalifye pou prete jiska $200,000 dola pou yon ti enterè pou repare oswa pou ranplase kay yo ki domaje nan tanpèt. Pwopriyetè kay yo ak lokatè yo ka kalifye pou apeprè $40,000 pou ranplase byen pèsonèl yo. Pou biznis ak òganizasyon non-komèsyal prive yo ka kalifye pou prete jiska $2 milyon dola pou repare oswa pou ranplase byen yo ki domaje nan ouragan an.

  Pou aplike pou prete lajan nan SBA pou yon ti enterè, konekte sou entènèt nan sitwèb https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA. Moun ki viktim yo ka ale tou nan yon Sant Asistans pou Prete Lajan akòz Katastwòf la oswa nan yon Sant Sekou pou Biznis. Pou jwenn sant ki pi pre ou, konekte sou entènèt nan sitwèb FEMA.gov/disaster-recovery-centers oswa voye tèks “DRC” ak Kòd Postal ou nan 43362.

  Pou jwenn èd, rele Sant Sèvis Kliyan SBA pou Katastwòf nan nimewo 800-659-2955

  (TTY 800-877-8339) oswa voye yon imèl nan DisasterCustomerService@sba.gov.

  Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
04/10/2013 - 16:42
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: