Federal Emergency Management Agency

Rekiperasyon apre Siklὸn Sandy nan New York

Main Content
Release date: 
03/27/2013
Release Number: 
NR-192

NEW YORK — Asistans apre Katastwὸf pou Sivivan Siklὸn Sandy nan New York:

 • Plis pase $3 Milya nan pèman Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal te fèt pou asire yo
 • Plis pase $935 milyon nan sibvansyon ki apwouve pou moun ak fanmi
  • Anviwon $805 milyon pou asistans lojman
  • Plis pase $130 milyon pou lὸt bezwen
 • Anviwon $1.3 milya nan prè pou katastwὸf SBA te apwouve pou pwopriyetè, lokatè ak biznis
 • Plis pase $740 milyon ki te apwouve nan sibvansyon Asistans Piblik FEMA a kominote ak ὸganizasyon a bi non likratik kap sèvi piblik la
 • 270,222 moun te kontakte FEMA pou èd oswa enfὸmasyon
 • 182,005 enspeksyon lojman te fèt
 • 172,589 vizit nan Sant Rekiperasyon Katastwὸf yo
 • 5.6 milyon mèt kib debri te retire
 • Plis pase 500 ajans volontè te enplike nan rekiperasyon an
 • 26 lang te itilize pou kominike enfὸmasyon asistans bay sivivan yo

Sivivan New York yo gen jiska 29 Mars pou enskri nan FEMA epi retounen fὸm aplikasyon pou prè pou katastwὸf yo nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken an (U.S. Small Business Administration).

Last Updated: 
03/27/2013 - 16:24
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top