U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

News Releases

Zil Vyèj Ameriken – Pandan rekonstriksyon apre siklòn Irma ak Maria yo ap kontinye, ofisyèl teritoryal ak federal yo ap souliyen enpòtans pare pou sezon siklòn 2018 la. Moun Zil Vyèj yo dwe pran…
Jul 24, 2018
Zile Vyèj Etazini – Siklòn Irma ak Maria kite dèyè 580,000 mèt kib fatra nan Zile Vyèj Ameriken yo, yon kantite fatra ki ka ranpli 177 pisin Olenpik. Tout fatra ki kalifye yo te kolekte deja epi gen…
Jul 18, 2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Depatman Planifikasyon ak Resous Natirèl Zile Vyèj Ameriken (Department of Planning and Natural Resources) ansanm ak FEMA ap òganize yon reyinyon jou mèkredi 16 me pou entwodwi…
May 10, 2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Pwopriyetè kay yo ki gen yon lojman pou plizyè fanmi ki bezwen reparasyon epi ki dakò pou lwe lojman yo bay sivivan siklòn ki kalifye yo gen jiska 1ye jen pou enskri nan…
May 10, 2018
ST. CROIX, Zile Vyèj—Tras istwa long Zile Vyèj yo te prezève nan achitekti ak nan atizana.  Anpil nan bagay sa yo te domaje, pafwa yo te sibi gwo dega nan sèten ka, aprè pasaj siklòn Maria ak Irma.…
Apr 5, 2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Kenz (15) palèt ekipman medikal dirab yo bay an donasyon – kabann lopital, chèz woulant, chèz nan douch, wakè, baton, ponp pou opresyon, machin CPAP ak monitè pou iveye tansyon…
Apr 4, 2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan Zile Vyèj Ameriken yo ap refè aprè pasaj siklòn Irma ak Maria, gen anpil opòtinite ki kreye pou rekontwi batiman yo selon metòd ki ba yo pi bon kapasite pou sipòte gwo…
Apr 4, 2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ansanm ak Ajans Teritoryal Zile Vyèj Jesyon Ijans (Virgin Islands Territorial Emergency Management Agency…
Mar 26, 2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Fedeal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ap kontinye anboche Abitan Zile Vyèj yo ki St. Croix ak St. Thomas pou yo travay sou aktivite redrèsman…
Mar 26, 2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajan Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) deside pwolonje pandan 60 jou peryòd tan li pral garanti a 100 pousan depans ki kalifye yo pou ranmasaj…
Mar 21, 2018