Main Content

News Releases

11/01/2018
TALLAHASSEE, Florida – Koleksyon Dwa pou Antre (Right of Entry, ROE) pou Operasyon Tèt Kay Ble (Operation Blue Roof) ap fini 11 novanm 2018 a 6zè diswa lè lokal pou zòn yo a. N ap toujou evalye ROE...
10/25/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj yo – Apre dega siklòn Irma ak Maria, FEMA ap anboche anplwaye lokal pou ede ak efò kontinyèl k ap fèt pou retablisman teritwa a apre dezas la. Se pratik FEMA pou anboche kèk nan...
10/17/2018
Yon asistans katastwòf ki sòti tout kote—ki gen ladan li asirans ak zèv—kapab konsidere pou detèmine montan asistans FEMA te bay yo ak sila yo Siklòn Florence lan te frape an. Sa evite yon "...
10/16/2018
Pandan pwosesis kandidati an, tout moun ki kalifye pou asistans katastwòf FEMA yo pral gen menm posibilite pou gen aksè ak tout pwogram ak sèvis FEMA yo. Tout moun ki andikape ki bezwen lojman dwe...
10/12/2018
ATLANTA – Si ou se yon pwopriyetè kay oswa yon lokatè nan eta Florida, ki gen kay li ki sibi domaj, ki pa an sekirite oswa ki pa aksesib akòz Siklòn Michael, gen resous ki disponib pou ede w avèk...
10/10/2018
Lwa Stafford la te revize pou fè legliz yo tankou lòt kominote, volontè ak prive, òganizasyon san bi likratif, ki kalifye pou aplike pou finansman potansyèl pou ede avèk sèten frè ki gen rapò ak...
10/10/2018
RALEIGH, N.C. – Si ou se yon sivivan nan katastwòf nan North Carolina ki aplike pou èd avèk FEMA epi ou jwenn referans pou ale nan Ti Biwo Biznis (Small Business Administration (SBA) Ameriken, li...
10/09/2018
RALEIGH, NC - Sivivan dezas yo ka jwenn konsèy sou fason pou rebati yon fason pi solid kont dega tanpèt pi devan nan Fwa Eta North Carolina a 11 oktòb.Espesyalis nan mitigasyon inondasyon FEMA yo ka...
10/08/2018
RALEIGH, N.C. – Sivivan katastwòf yo kapab jwenn endis ak konsèy sou kijan pou yo rekonstwi pi solid kont andomajman nan tanpèt alavni nan The Home Depot ki sitiye nan Fayetteville apati 10 oktòb. ...
10/08/2018
RALEIGH, N.C. - Yon sant rekiperasyon pou dezas kounye a nan Elizabethtown nan Bladen County.Jesyon Ijans nan North Carolina ak FEMA pral louvri plis sant nan konte ki te frape yo nan jou k ap vini...