Main Content

News Releases

04/04/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Kenz (15) palèt ekipman medikal dirab yo bay an donasyon – kabann lopital, chèz woulant, chèz nan douch, wakè, baton, ponp pou opresyon, machin CPAP ak monitè pou iveye tansyon...
04/03/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan Zile Vyèj Ameriken yo ap refè aprè pasaj siklòn Irma ak Maria, gen anpil opòtinite ki kreye pou rekontwi batiman yo selon metòd ki ba yo pi bon kapasite pou sipòte gwo...
03/23/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ansanm ak Ajans Teritoryal Zile Vyèj Jesyon Ijans (Virgin Islands Territorial Emergency Management Agency...
03/21/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Fedeal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ap kontinye anboche Abitan Zile Vyèj yo ki St. Croix ak St. Thomas pou yo travay sou aktivite redrèsman...
03/20/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ansanm ak patnè li yo te bay plis pase $1 milya dola bay fanmi ki rete nan menm kay, biznis, ajans...
03/20/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Pandan Abitan Zile Vyèj yo ap fè reparasyon ak rekonstwi kay yo siklòn te domaje, FEMA ap ofri konsiltasyon ak dokiman gratis sou fason pou fè kay yo pi solid ak pi sekirize....
03/20/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajan Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) deside pwolonje pandan 60 jou peryòd tan li pral garanti a 100 pousan depans ki kalifye yo pou ranmasaj...
03/16/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Konfwonte tanpèt se yon bagay lavi toulejou nan Twopik yo.Anvan Siklòn Irma ak Maria an septanm dènye, te gen Tanpèt Twopikal Otto an 2010, Tanpèt Twopikal  Jeanne an 2004,...
03/16/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Pwogram federal ki bay asistans pou preskripsyon ki ijan pou sivivan dezas ki pa gen asirans ap kontinye jiska 15 avril, poutèt teritwa a te fè demann la.Abitan Zile Vyèj yo ki...
03/15/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te apwouve $182,213,326 prè lajan anplis pou peye pou yo te ka retabli kouran ak retire fatra nan Zile...