Main Content

News Releases

09/20/2018
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Yon ane apre de ouragan Kategori 5 te fè anpil dega nan U.S. Virgin Islands (USVI), gen pwogrè ki fèt nan redrèsman teritwa a. Kay yo repare, lekòl yo rekòmanse...
09/19/2018
ST. CROIX, Virgin Islands – FEMA vle pou sivivan ki kalifye yo resevwa tout asistans yo bay la. Abitan Virgin Islands yo ka resevwa yon koutfil kòm yon rapèl ki endike sivivan ki te afekte nan...
08/15/2018
ST. CROIX, Virgin Islands – Pandan nap rive nan peryòd aktif sezon ouragan an, dirijan federal ak  dirijan teritwa  repons pou ijans yo kontinye ap  montre fanmi yo kijan pou yo prepare pou sipòte...
08/08/2018
ST. CROIX, Virgin Islands – Ijans ak katastwòf nenpòt lè, souvan san anpil avètisman. Sa vrè tou nan U.S Virgin Islands kote sitwayen yo, ak timoun yo tou, te afekte  avèk senk ouragan kategori de...
07/24/2018
U.S. Virgin Islands – Bèt kay yo pa kapab planifye davans pou tèt yo, men lè moun yo  ajoute yo nan plan preparasyon fanmi yo pou katastwòf, tout moun gen plis chans pou yo siviv ansanm. Men kèk ti...
07/20/2018
Zil Vyèj Ameriken – Pandan rekonstriksyon apre siklòn Irma ak Maria yo ap kontinye, ofisyèl teritoryal ak federal yo ap souliyen enpòtans pare pou sezon siklòn 2018 la. Moun Zil Vyèj yo dwe pran...
07/10/2018
Zile Vyèj Etazini – Siklòn Irma ak Maria kite dèyè 580,000 mèt kib fatra nan Zile Vyèj Ameriken yo, yon kantite fatra ki ka ranpli 177 pisin Olenpik. Tout fatra ki kalifye yo te kolekte deja epi gen...
05/07/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Pwopriyetè kay yo ki gen yon lojman pou plizyè fanmi ki bezwen reparasyon epi ki dakò pou lwe lojman yo bay sivivan siklòn ki kalifye yo gen jiska 1ye jen pou enskri nan...
05/07/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj – Depatman Planifikasyon ak Resous Natirèl Zile Vyèj Ameriken (Department of Planning and Natural Resources) ansanm ak FEMA ap òganize yon reyinyon jou mèkredi 16 me pou entwodwi...
04/05/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj—Tras istwa long Zile Vyèj yo te prezève nan achitekti ak nan atizana.  Anpil nan bagay sa yo te domaje, pafwa yo te sibi gwo dega nan sèten ka, aprè pasaj siklòn Maria ak Irma....