Main Content

News Releases

10/08/2018
RALEIGH, N.C. - Yon sant rekiperasyon pou dezas kounye a nan Elizabethtown nan Bladen County.Jesyon Ijans nan North Carolina ak FEMA pral louvri plis sant nan konte ki te frape yo nan jou k ap vini...
10/05/2018
RALEIGH, NC - Kounye a gen yon sant rekiperasyon apre dezas ki louvri nan vil Atkinson nan Pender.Jesyon Ijans nan North Carolina ak FEMA pral louvri plis sant nan konte ki te frape yo nan jou k ap...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Moun ki nan Lwaye nan Kawolin Dinò ki an risk pou eviksyon nan konplèks apatman yo ki andomaje akoz siklòn nan—menmsi apatman pa yo a te andomaje oubyen li pa t andomaje—yo kapab...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Twa semèn apre deklarasyon federal sou katastwòf pou Siklòn Florence la, yo mete plis pase $210 milyon nan finansman leta ak finansman federal disponib pou l al jwenn rezidan Kawolin...
10/03/2018
RALEIGH, N.C. – Apre w fin anrejistre pou asistans apre katastwòf, ou ka resevwa yon lèt detèminasyon FEMA ap voye ba ou nan lapòs. Li lèt detèminasyon w lan avèk anpil atansyon pou ou konprann...
09/20/2018
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Yon ane apre de ouragan Kategori 5 te fè anpil dega nan U.S. Virgin Islands (USVI), gen pwogrè ki fèt nan redrèsman teritwa a. Kay yo repare, lekòl yo rekòmanse...
09/19/2018
ST. CROIX, Virgin Islands – FEMA vle pou sivivan ki kalifye yo resevwa tout asistans yo bay la. Abitan Virgin Islands yo ka resevwa yon koutfil kòm yon rapèl ki endike sivivan ki te afekte nan...
08/15/2018
ST. CROIX, Virgin Islands – Pandan nap rive nan peryòd aktif sezon ouragan an, dirijan federal ak  dirijan teritwa  repons pou ijans yo kontinye ap  montre fanmi yo kijan pou yo prepare pou sipòte...
08/08/2018
ST. CROIX, Virgin Islands – Ijans ak katastwòf nenpòt lè, souvan san anpil avètisman. Sa vrè tou nan U.S Virgin Islands kote sitwayen yo, ak timoun yo tou, te afekte  avèk senk ouragan kategori de...
07/24/2018
U.S. Virgin Islands – Bèt kay yo pa kapab planifye davans pou tèt yo, men lè moun yo  ajoute yo nan plan preparasyon fanmi yo pou katastwòf, tout moun gen plis chans pou yo siviv ansanm. Men kèk ti...