U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik. Jiska…
Apr 8, 2020
WASHINGTON – FEMA ap kontinye pran mezi pwo-aktif pou adrese pandemi COVID-19 la.  Pou ede desèvi kliyan Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal (National Flood Insurance Program, NFIP) li yo ki ka gen…
Mar 29, 2020
Nan dat 13 mas 2020, Prezidan an deklare pandemi aktyèl Maladi Coronavirus 2019 (COVID-19) la grav ase ak kritik ase pou l jistifye yon deklarasyon ijans pou tout eta, tribi, teritwa, ak Distri…
Mar 13, 2020
ST. CROIX, Zile Vyèj peyi Etazini – Finansman ki apwouve pou Zile Vyèj yo nan peyi Etazini te depase $2.1 milya dola nan pwogram Asistans Piblik (PA) Ajans Jesyon Ijans Federal-la (FEMA).Yo te pran…
January 21, 2020
 AUSTIN, Texas – Sivivan katastwòf ki afekte akoz gwo tanpèt ak inondasyon Tanpèt Twopikal Imelda yo, kapab al vizite magazen amelyorasyon kay yo nan Katy, Houston ak Spring apatide Lendi 9 desanm…
December 10, 2019
Pou kominote ki patisipe nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (National Flood Insurance Program, NFIP) a, òdonans jesyon teren inondasyon yo nesesè pou yo detèmine domaj grav yo.  Règleman sa yo…
December 3, 2019
AUSTIN, Texas – Sivivan katastwòf ki afekte akoz tanpèt ak inondasyon ki rive nan Tanpèt Twopikal Imelda, kapab al vizite magazen amelyorasyon kay lokal nan Cypress, Houston, Pasadena ak Orange nan…
December 5, 2019
ST. CROIX, Virgin Islands Ameriken – Biwo Gouvènè a, Ajans Teritoryal pou Jesyon Ijans V.I. a (VITEMA) ansanm avèk Ajans Federal pou Jesyon Ijans la (FEMA) te dirije yon Atelye Sou Preparasyon avèk…
November 27, 2019
K. Si mwen se yon imigran san papye, èske mwen kalifye pou asistans pou bezwen ki gen rapò ak katastwòf la?A:         Wi, ou kapab kalifye anba anpil diferan pwogram ajans benevòl ap jere pou divès…
November 15, 2019
ZILE VYÈJ AMERIKEN – Lè yon siklòn ap apwoche, moun aje yo ka bezwen èd fanmi oswa zanmi yo pou yo ka byen prepare. Baryè nan preparasyon kapab fizik, emosyonèl, oswa finansye.  Li t ap pi bon si yo…
July 18, 2019