Main Content

News Releases

11/28/2018
 TALLAHASSEE, Fla. – Tank rezidan Florida yo ap repare oubyen rekonstwi kay yo ki andomaje akoz Siklòn Michael, FEMA ak magazen renovasyon kay nan konte Bay ak Leon yo ap mete tèt ansanm pou yo bay...
11/26/2018
Leta Florida: Otorite leta yo bay sivivan yo asistans ak yon gran varyete pwogram. Yo gen ladan yo: Enfòmasyon sou rekiperasyon ki ajou:  FloridaDisaster.org, Facebook.com/FloridaSERT, Twitter.com/...
11/26/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Si ou se yon sivivan Siklòn Michael nan konte Bay, Calhoun, Franklin, Gadsden, Gulf, Holmes, Jackson, Leon, Liberty, Taylor, Wakulla oubyen Washington, ou ka te resevwa yon...
11/19/2018
PANAMA CITY BEACH, Fla. – Corps of Engineers Fòs Lame Etazini ap kontinye ap enstale twal bach pou sivivan ki gen twati kay yo ki te domaje nan Ouragan Michael. Menmsi USACE pa aksepte demann yo ankò...
11/16/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Lè ou enskri pou èd akòz katastwòf the Administrasyon Ti Biznis Ameriken (U.S. Small Business Administration) ka kontakte ou pou ofri ou opòtinite pou aplike pou jwenn lajan prete...
11/14/2018
K: Mwen ta renmen kòmanse retounen nan aktivite fanmi mwen, men enspektè a di kay mwen an pa abitab. Èske gen èd ki disponib pou nou kapab repare bagay yo? R: Èd FEMA Ap Bay pou Reparasyon Kay se yon...
11/14/2018
TALLAHASSEE, Fla.— Gen anpil dat limit enpòtan k ap pwoche pou sivivan Ouragan Michael. Dat limit aplikasyon pou pwogram ki endike anba la yo ap pwoche byen vit: Èd pou Chomaj Akòz Katastwòf: Sivivan...
11/13/2018
Si kay ou inonde akoz Siklòn Florence oubyen li inonde an plizyè fwa anvan sa epi ou ta renmen yo reyachte l nan men w, genyen kèk enfòmasyon enpòtan ou dwe konnen. Apre prezidan an deklare yon...
11/11/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Sou demann Eta Florida ak FEMA,  U.S. Army Corps of Engineers pral kontinye pran fòm Dwa pou Antre (Right of Entry, ROE) pou Operasyon Twati Ble jiska vandredi 16 novanm  2018. ...
11/09/2018
FEMA angaje l pou li asire sèvis ak asistans yo disponib pou moun ki bezwen aksè pou chèz woulant e ki gen bezwen fonksyonèl. FEMA ofri plizyè fason pou ede moun anrejistre anvan dat limit 10 desanm...