Main Content

News Releases

10/12/2018
ATLANTA – Si ou se yon pwopriyetè kay oswa yon lokatè nan eta Florida, ki gen kay li ki sibi domaj, ki pa an sekirite oswa ki pa aksesib akòz Siklòn Michael, gen resous ki disponib pou ede w avèk...
10/10/2018
Lwa Stafford la te revize pou fè legliz yo tankou lòt kominote, volontè ak prive, òganizasyon san bi likratif, ki kalifye pou aplike pou finansman potansyèl pou ede avèk sèten frè ki gen rapò ak...
10/10/2018
RALEIGH, N.C. – Si ou se yon sivivan nan katastwòf nan North Carolina ki aplike pou èd avèk FEMA epi ou jwenn referans pou ale nan Ti Biwo Biznis (Small Business Administration (SBA) Ameriken, li...
10/09/2018
RALEIGH, NC - Sivivan dezas yo ka jwenn konsèy sou fason pou rebati yon fason pi solid kont dega tanpèt pi devan nan Fwa Eta North Carolina a 11 oktòb.Espesyalis nan mitigasyon inondasyon FEMA yo ka...
10/08/2018
RALEIGH, N.C. – Sivivan katastwòf yo kapab jwenn endis ak konsèy sou kijan pou yo rekonstwi pi solid kont andomajman nan tanpèt alavni nan The Home Depot ki sitiye nan Fayetteville apati 10 oktòb. ...
10/08/2018
RALEIGH, N.C. - Yon sant rekiperasyon pou dezas kounye a nan Elizabethtown nan Bladen County.Jesyon Ijans nan North Carolina ak FEMA pral louvri plis sant nan konte ki te frape yo nan jou k ap vini...
10/05/2018
RALEIGH, NC - Kounye a gen yon sant rekiperasyon apre dezas ki louvri nan vil Atkinson nan Pender.Jesyon Ijans nan North Carolina ak FEMA pral louvri plis sant nan konte ki te frape yo nan jou k ap...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Moun ki nan Lwaye nan Kawolin Dinò ki an risk pou eviksyon nan konplèks apatman yo ki andomaje akoz siklòn nan—menmsi apatman pa yo a te andomaje oubyen li pa t andomaje—yo kapab...
10/04/2018
RALEIGH, N.C. – Twa semèn apre deklarasyon federal sou katastwòf pou Siklòn Florence la, yo mete plis pase $210 milyon nan finansman leta ak finansman federal disponib pou l al jwenn rezidan Kawolin...
10/03/2018
RALEIGH, N.C. – Apre w fin anrejistre pou asistans apre katastwòf, ou ka resevwa yon lèt detèminasyon FEMA ap voye ba ou nan lapòs. Li lèt detèminasyon w lan avèk anpil atansyon pou ou konprann...