U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

BATON ROUGE, La. — Lè gen dezas natirèl ki rive, sa rive souvan ke gen sèten moun ki eseye pran avantaj sivivan yo; moun sa yo eseye pase pou travayè ofisyèl nan domèn dezas natirèl kap swadizan…
Sep 4, 2020
BATON ROUGE, La. — Rezidan Louisiana yo ki gen asirans inondasyon atravè Pwogram Asirans Nasyonal kont Inondasyon (National Flood Insurance Program) lan ap kòmanse fè reklamasyon sou pwopriyete yo ki…
Sep 4, 2020
BATON ROUGE, La.— FEMA ap founi materyèl enskripsyon pou asistans apre dezas nan plis pase 40 lotèl ke aktyèlman yap itilize kòm lojman dijans nan zòn ki domaje nan Louisiana yo akoz Siklòn Laura.  …
Sep 3, 2020
BATON ROUGE, La. — Pral gen yon Sant pou Depoze Dokiman FEMA etan w nan machin ou, ki pral louvri nan Lake Charles jou vandredi 4 septanm lan.  Sivivan Siklòn Laura yo ap kapab fè yo eskane dokiman…
Sep 3, 2020
BATON ROUGE, La. – Sivivan Siklòn Laura nan Louisian dwe enskri ak FEMA menmsi yo enskri avèk ajans lan pou dezas ki te fèt anvansa.  FEMA konsidere chak dezas kòm yon evènman separe kidonk sivivan…
Sep 2, 2020
BATON ROUGE, La. –  Pwopriyetè ak lokatè yo nan pawas Grant, Jackson, Lincoln, Natchitoches, Rapides, Sabine, ak Winn kounye a kapab aplike pou asistans federal pou katastwòf pou domaj ki pa gen…
Sep 2, 2020
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Lè yo pran kouran, sa ka gen yon enpak grav sou aktivite kotidyen yo. Byenke yon jeneratris ka aleje difikilte sa yo, si w pa konn itilize l kòmsadwa, li ka prezante…
Aug 31, 2020
BATON ROUGE, La.  – Otorite leta ak otorite federal yo ap ankouraje rezidan Louisiana ki viktim Siklòn Laura yo pou yo enskri pou asistans akoz dezas ak FEMA leplito ke posib. Gen asistans akoz…
Aug 30, 2020
ST. CROIX, Zile Vyèj – Tout rezidan yo dwe prepare yo defason pou yo kapab endepandan touswit apre yon siklòn epitou se pou yo pran mezi pou pwoteje pwopriyete yo. Moun ki gen andikap yo ak zòt ki…
Jul 27, 2020
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken – Reyalite ki prezante lè gen yon katastwòf sèke fasilite toulejou yo vin afekte. Granmoun aje yo ka gen obstak fizik, emosyonèl oswa finansyè ki anpeche yo prepare pou…
Jul 20, 2020