Main Content

News Releases

12/27/2018
  TALLAHASSEE, Fla. – Pandan rezidan Florida yo ap repare oubyen rekonstwi kay yo ki andomaje nan Siklòn Michael, FEMA ak magazen amelyorasyon kay yo nan konte Bay ak Leon ap kolabore pou yo bay...
12/19/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Si ou se yon sivivan Siklòn Michael ki anrejistre pou asistans pou katastwòf epi sitiyasyon ou vin chanje, ou dwe avize FEMA.Anrejistreman fèmen kounyea. Sepandan, lè w avize FEMA...
12/12/2018
TALLAHASEE, Fla. – De mwa apre Siklòn Michael ravaje Nòdwès Florida ak vitès van ki te 155 mil pa è epi yon mare tanpèt ki te akablan, asistans federal pou katastwòf yo alwe pou sivivan yo depase $...
12/10/2018
TALLAHASSEE, Fla. – As Floridians repair or rebuild their homes damaged by Hurricane Michael, FEMA and home-improvement stores in Bay and Leon counties are teaming up to provide free information and...
12/10/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Si ou t ap resevwa asistans pou lwaye nan men Depatman Lojman ak Devlopman Iben Etazini epi ou te sinistre akoz Siklòn Michael, gen posiblite ou kapab kalifye pou jwenn èd nan...
12/08/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Sivivan siklòn Michael nan Florida yo genyen jiska Lendi 17 desanm pou yo anrejistre pou yo jwenn asistans pou katastwòf. Pwopriyetè kay ak lokatè kapab kalifye pou asistans pou...
12/04/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Kontraktè ke Kò Enjenyè Lame Ameriken jere te enstale dènye twati ble tanporè yo nan bann kotyè Florida a vandredi. "Apre yon gwo tanpèt tankou Siklòn Michael, nou konnen ke...
12/03/2018
Si ou se youn nan rezidan Florida ki te soufri domaj akoz Siklòn Michael te ravaje Bann Kotyè a nan mwa oktòb la epi ou swa kòmanse oubyen ap planifye kòmanse rekonstriksyon, Eta Florida a ak FEMA...
11/30/2018
TALLHASSEE, Fla. – Antanke pwopriyetè kay oubyen yon lokatè ou ka gen chans kòmanse rekiperasyon w apre Siklòn Michael tousuit avèk yon prè SBA pou katastwòf ki gen enterè ba. Lokatè ak pwopriyetè...
11/29/2018
Yon sous enpòtan asistans federal pou katastwòf posib grasa Pwogram Sibvansyon Mitigasyon Risk nan FEMA. Lajan HMGP yo ka vin disponib apre deklarasyon prezidan an fè lè gen gwo katastwòf . Dola HMGP...