Main Content

News Releases

11/07/2018
Kijan pou yon sivivan aplike pou asistans?       Pou aplike sou entènèt nan DisasterAssistance.gov : Ale nan DisasterAssistance.gov sou òdinatè w, mobil ou oubyen tablèt ou a. Klike sou “Find...
11/06/2018
Rezidan Florida ki afekte akòz Siklòn Michael ka te resevwa yon lèt FEMA ki di yo pa kalifye pou Asistans pou Lojman. Genyen senk rezon prensipal kifè ou ka resevwa detèmimasyon sa a. Nan chak ka...
11/05/2018
TALLAHASSEE, Fla. – Katastwòf Siklòn Michael ka lakòz rezidan Florida pèdi dokiman enpòtan, sepandan rezidan yo gen fason yo ka ranplase dokiman sa yo. Men yon lis kèk sitwèb ak nimewo telefòn itil...
11/05/2018
Kisa pwogram sibvansyon Asistans Piblik la ye?Asistans Piblik (PA) bay gouvènman eta ak lokal yo ak sèten tip òganizasyon prive ki pa travay pou pwofi (PNP) sibvansyon pou pèmèt kominote yo pote...
11/05/2018
Sivivan ki gen kay yo ki te pran domaj nan Ouragan Michael epi ki pa gen asirans oswa ki pa gen ase asirans, ka kalifye pou resevwa èd nan FEMA pou repare kay yo pou nan yon kondisyon ki pwoteje...
11/02/2018
BRI KOURI: FEMA ede sèlman pwopriyetè kay ki gen asirans.VERITE: Asistans FEMA pa sèlman pou pwopriyetè kay yo. FEMA kapab ede moun k ap lwe epi ki te pèdi pwopriyete pèsonèl oswa ki oblije deplase....
11/01/2018
TALLAHASSEE, Florida – Koleksyon Dwa pou Antre (Right of Entry, ROE) pou Operasyon Tèt Kay Ble (Operation Blue Roof) ap fini 11 novanm 2018 a 6zè diswa lè lokal pou zòn yo a. N ap toujou evalye ROE...
10/25/2018
ST. CROIX, Zile Vyèj yo – Apre dega siklòn Irma ak Maria, FEMA ap anboche anplwaye lokal pou ede ak efò kontinyèl k ap fèt pou retablisman teritwa a apre dezas la. Se pratik FEMA pou anboche kèk nan...
10/17/2018
Yon asistans katastwòf ki sòti tout kote—ki gen ladan li asirans ak zèv—kapab konsidere pou detèmine montan asistans FEMA te bay yo ak sila yo Siklòn Florence lan te frape an. Sa evite yon "...
10/16/2018
Pandan pwosesis kandidati an, tout moun ki kalifye pou asistans katastwòf FEMA yo pral gen menm posibilite pou gen aksè ak tout pwogram ak sèvis FEMA yo. Tout moun ki andikape ki bezwen lojman dwe...