U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

Press Releases

Baton Wouj, La. -Si ou se yon reskape Siklòn Laura epi ou rankontre nouvo domaj oubyen domaj adisyonèl kòm yon konsekans Siklòn Delta, bay rapò sa a gesyonè ijans lokal ou a ak bay konpayi asirans ou…
Oct 10, 2020
BATON ROUGE, La. – Kòm Louisiana ap rekipere nan Siklòn Laura ak prepare pou Siklòn Delta, FEMA ankouraje tout moun kap eksperimante yon pann kouran pou yo ansekirite lè yap itilize dèlko pòtab.  …
Oct 9, 2020
PENSACOLA, Fla. – Yon semèn apre yo fin kalifye pou yo resevwa asistans federal pou Siklòn Sally, 1,716 moun nan Florida ak kay nan Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa ak konte Walton yo apwouve pou…
Oct 9, 2020
PENSACOLA, Fla. — Sant Enskripsyon Mobil FEMA yo nan Escambia, Santa Rosa ak konte Okaloosa yo pral fèmen Samdi 10 Oktòb 2020 kòm yon mezi prekosyon pou Siklòn Delta. Sant yo pral reouvè Dimanch a 9…
Oct 9, 2020
Batwon Wouj, La. -Kòm Siklòn Delta ap touche tè, asire ou ke ou pran prekosyon pou kenbe tèt ou ansekirite kont tout danje ki asosye ak gwo van epi inondasyon.  Kèk nan danje ki komen ou ta dwe…
Oct 9, 2020
PENSACOLA, Fla. — FEMA ouvè yon sant enskripsyon mobil pou sivivan Siklòn Sally yo nan Bay County.    Sant yo ki rele Sant Dakèy Enstriksyon Mobil (MRICs) yo, genyen pèsonèl ki soti nan FEMA ki ka…
Oct 7, 2020
PENSACOLA, Fla. – Apre yon dezas, fwod kapab vin yon pwoblèm. Pafwa, sivivan k ap eseye enskri nan FEMA dekouvri ke pafwa yon lòt moun gentan enskri sou non yo. Magouyè yo ka kontakte sivivan ki pa…
Oct 7, 2020
BATON WOUJ, La. -Yon Sant Retablisman Dezas Sou-volan pral louvri nan pawas LaSalle soti Jedi 8 Oktòb pou rive Madi 13 Oktòb pou ede reskape Siklòn Laura yo. Sèvis sou volan an genyen kòm staf…
Oct 6, 2020
BATON WOUJ, La. -Dat limit pou aplike pou Asistans Chomaj pou Dezas (DUA), sa ki disponib pou kèk travayè ki pèdi revni yo kòm konsekans dirèk Siklòn Laura, pwolonje pou 30 Oktòb.   Objektif DUA se…
Oct 6, 2020
PENSACOLA, Fla. – Lokatè nan konte Bay, Escambia, Okaloosa, Santa Rosa ak Walton ki gen kay ak pwopriyete yo domaje nan siklòn Sally a ka aplike pou asistans dezas federal. Asistans Endividyèl FEMA…
Oct 5, 2020