U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

News Releases

 AUSTIN, Texas – Sivivan katastwòf ki afekte akoz gwo tanpèt ak inondasyon Tanpèt Twopikal Imelda yo, kapab al vizite magazen amelyorasyon kay yo nan Katy, Houston ak Spring apatide Lendi 9 desanm…
Dec 10, 2019
Pou kominote ki patisipe nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (National Flood Insurance Program, NFIP) a, òdonans jesyon teren inondasyon yo nesesè pou yo detèmine domaj grav yo.  Règleman sa yo…
Dec 3, 2019
AUSTIN, Texas – Sivivan katastwòf ki afekte akoz tanpèt ak inondasyon ki rive nan Tanpèt Twopikal Imelda, kapab al vizite magazen amelyorasyon kay lokal nan Cypress, Houston, Pasadena ak Orange nan…
Dec 5, 2019
ST. CROIX, Virgin Islands Ameriken – Biwo Gouvènè a, Ajans Teritoryal pou Jesyon Ijans V.I. a (VITEMA) ansanm avèk Ajans Federal pou Jesyon Ijans la (FEMA) te dirije yon Atelye Sou Preparasyon avèk…
Nov 27, 2019
K. Si mwen se yon imigran san papye, èske mwen kalifye pou asistans pou bezwen ki gen rapò ak katastwòf la?A:         Wi, ou kapab kalifye anba anpil diferan pwogram ajans benevòl ap jere pou divès…
Nov 15, 2019
ZILE VYÈJ AMERIKEN – Lè yon siklòn ap apwoche, moun aje yo ka bezwen èd fanmi oswa zanmi yo pou yo ka byen prepare. Baryè nan preparasyon kapab fizik, emosyonèl, oswa finansye.  Li t ap pi bon si yo…
Jul 18, 2019
Sent CROIX, Virgin Islands, Etazini – Ijans ak Dezas yo kapab rive nenpòt kilè, anpil fwa yo rive san avètisman. Jefò plan dezas ak preparasyon ijans yo dwe gen timoun yo ladan li; edike yo epi rann…
Jul 18, 2019
Inondasyon ki te fèt akoz Siklòn Michael te lakoz pwopriyetè kay ak lokatè nan Florida ki genyen asirans inondasyon te soumèt plis pase 4,000 reklamasyon asirans inondasyon.  Sèten rezidan nan…
Mar 12, 2019
TALLAHASSEE, Fla. – Pouke li kapab kontinye sansibilizasyon li fè yo, sant rekiperasyon apre katastwòf Leta-FEMA nan Port St. Joe ap fonksyone de (2) jou pa semèn nan Sant Resous Kominontè Port St.…
Mar 6, 2019
Sivivan ki gen kay yo ki te pran domaj nan Ouragan Michael epi ki pa gen asirans oswa ki pa gen ase asirans, ka kalifye pou resevwa èd nan FEMA pou repare kay yo pou nan yon kondisyon ki pwoteje…
Feb 28, 2019