Main Content

News Releases

02/07/2019
FEMA pa fè okenn detèminasyon konsènan domaj grav epi li pa avize okenn pwopriyetè konsènan detèminasyon sou domaj. Yo ka mande pou FEMA bay yon jiridiksyon lokal asistans pou yo evalye kantite domaj...
02/04/2019
Sent KWA, Zile Vyèj – FEMA, an akò ak teritwa Zile Vyèj Ameriken, pwolonje pwogram Alimantasyon Esansyèl Tanporè ak Ebèjman (STEP) la. Ansyen delè pou pwogram sa te 31 Janvye, 2019.  Nouvo...
02/04/2019
Pòtay Resous pou Rekiperayon Apre Siklòn Michael bay aksè a enfòmasyon sou entènèt ki kapab ede gouvènman local yo, òganizasyon ki pa travay pou pwofi yo, sektè prive a avèk kominote filantwopik nan...
02/04/2019
                                                                         Sent KWA, Zile Vyèj – Ap genyen yon seminè Madi, 26 Fevriye, 2019, de8:00 a.m. pou rive 3:30 p.m. pou pakab fòme pwpriyetè...
01/29/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf Leta/FEMA a nan Konte Gulf pral demenaje soti nan Wewahitchka pou l ale nan Port St. Joe nan dat jedi 31 janvye.Sant nan Wewahitchka a te louvri...
01/28/2019
Etap 1 – Pran kontak avèk ajan oubyen konpayi asirans ou tousuit pou w bay rapò sou pèt ou yo. Anvan w rele yo, asire w ke ou konnen non konpayi asirans ou a, nimewo kontra w la, ak yon nimewo...
01/25/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Yon ekip ekspè nan imèb ak dirabilite imèb yo òganize yon evalyasyon 350 estrikti ki te afekte akoz Siklòn Michael nan zòn Bann Kotyè Florida a. Gras ak evalyasyon sa yo, Ekip...
01/23/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Sarah Herring grandi kay fanmi li toupre bè a nan Port St. Joe, li te marye nan lakou kay la epi kounye a li se pwopriyetè kay la san li pa gen okenn ipotèk sou li. Van Siklòn...
01/23/2019
TALLAHASSEE, Fla. – FEMA ansanm ak detayan amelyorasyon kay nan Konte Leon yo ap travay an tèt ansanm nan dat 24 janvye rive 29 janvye pou yo bay enfòmasyon ak dokimantasyon gratis sou fason pou rann...
01/22/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Sivivan Siklòn Michael ki te resevwa asistans tanporè pou lwaye nan FEMA epi ki toujou bezwen asistans yo dwe konplete epi soumèt fòmilè deklarasyon pou kontinye resevwa asistans...