Federal Emergency Management Agency

News Releases

Main Content
12/04/2012
NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans gen nouvo Sant Sekou pou Katastwòf  nan konte Nassau ak Ulster pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy. Men adrès yo ak orè sant sa yo:...
New York
12/03/2012
NEW YORK – Trèz (13) Sant Sekou pou Katastwòf chanje orè yo pandan y ap kontinye ede moun kin viktim nan Ouragan Sandy nan New York. Sant sekou yo se pwen inik pou viktim ouragan an ki kalifye pou...
New York
11/20/2012
NEW YORK — Depi Siklòn Sandy frape New York la, Ajans Federal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency) te apwouve plis pase $564 milyon dola pou ede moun ak fanmi rekipere yo apre katastwòf...
New York
11/20/2012
NEW YORK – Viktim Sandy nan Nouyòk te resevwa $564 milyon nan sibvansyon asistans federal pou ede yo ak dega tanpèt la te fè. Asistans la gen ladan $561 Milyon nan sibvansyon pou kay, ki gen yon...
New York
11/18/2012
NOUYÒK – Ajans Jesyon Ijans Federal la gen 30 Sant Retablisman Dezas pou ede viktim Siklòn Sandy yo. An plis, anviwon 1000 anplwaye relasyon kominote FEMA ap travay nan zòn ki te gen dega yo, kote y...
New York
11/17/2012
NEW YORK — Depi lè Ouragan Sandy te frape New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) te apwouve plis pase $480 milyon dola pou ede moun ka fanmi yo jwenn sekou nan katastwòf la.FEMA bay apèsi ki...
New York
11/16/2012
NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou nan pwogram Asistans pou Abri Pwovizwa (TSA).  Pwogram nan pèmèt moun ki aplike nan FEMA ki...
New York
11/16/2012
VIL NEW YORK — Depi lè Ouragan Sandy te frape New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) te apwouve plis pase $449 milyon dola pou ede moun ka fanmi yo jwenn sekou nan katastwòf la.FEMA bay...
New York
11/15/2012
NEW YORK –  Ajans Federal pou Kontwòl Ijans gen 31 Sant Sekou nan New York pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy. Sonje kondisyon yo nan chak sant ka pa menm epi yo ka afekte lè pou yo louvri....
New York

Pages

Back to Top