Press Releases

Zile Vyèj Ameriken yo –- Kounye a se moman pou oumenm ak fanmi w pou w pare pou sezon siklòn nan Atlantik la. Semèn Preparasyon Nasyonal Siklòn lan se yon opòtinite pafè pou evalye risk ou…
May 7, 2024
Sen Kwa, Zile Vyèj Ameriken yo – Yon angajman $384.8 milyon pou demoli ak ranplase twa lekòl primè nan Sen Kwa, youn nan Sen Toma epi repare yon depo pwovizyon pou kafeterya lekòl nan Sen Toma make…
Apr 23, 2024
CRANSTON, R. i – si machin ou te domaje nan kad gwo tanpèt ak inondasyon ki te rive 17-19 Desanm 2023 ak 9-13 Janvye 2024 yo, asirans oto ak Us Small Business Administration (SBA) se resous…
Apr 9, 2024
Sis (6) mwa apre Siklòn Idalia te frape Florida Big Bend kòm yon gwo siklòn Kategori 3, FEMA ak patnè federal li yo te bay plis pase 820 milyon dola pou ede ak rekiperasyon dezas.FEMA te bay 82.5…
Mar 12, 2024
FEMA aprouve plis pase $6.7 milyon sibvansyon finansman pou ranbouse Fort Myers avèk Punta Gorda pou depans retire debri apre siklòn.Tanpèt la kite anpil debri, sa ki lakòz youn menas pou sante ak…
Feb 27, 2024
FEMA te anonse yon ekstansyon sis mwa nan pwogram Lojman Tanporè Dirèk jiska 29 septanm 2024, pou kay ki elijib nan konte Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee, Sarasota ak Volusia. Depi…
Feb 16, 2024
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken (U.S. Virgin Islands) - Yon angajman $928.7 milyon dola pou demoli epi ranplase Lopital Roy Lester Schneider a nan St. Thomas make yon etap enpòtan nan kolaborasyon…
Feb 13, 2024
WASHINGTON -- Administratè FEMA Deanne Criswell te anonse jodi a ke Prezidan Joseph R. Biden, Jr. te mete plis asistans pou katastwòf disponib pou Zile Vyèj Ameriken yo  lè li otorize yon…
Feb 8, 2024
Akòz anplasman li ki inik lan epi kot li yo ki vas, siklòn souvan touche Eta Florida a.  Kòm rezistans kòmanse depi lakay, FEMA ankouraje pwopriyetè kay yo nan Florida pou yo pran mezi alèjman…
Feb 7, 2024
– FEMA apwouve yon lòt $51,415,078 nan sibvansyon pou ranbouse Konte Lee pou depans nan retire debri apre siklòn Ian.Tanpèt la kite anpil debri, sa ki lakòz yon menas pou sante ak sekirite piblik.…
Feb 5, 2024
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone nan lide pou fè yon enpak pozitif kominote yo epi ki swete rantre…
Jan 30, 2024
Nan yon fason kapab wè efikasite ak volonte, FEMA aktive byen rapid Pwogram Lojman Dirèk yo pou Ede Sivivan Siklòn Idalia. Apati 23 janvye, FEMA te mete tout lojman ki kalifye ki te afekte nan Siklòn…
Jan 26, 2024
Pou moun Florida ki te aplike pou asistans FEMA, li enpòtan anpil pou yo rete an kontak ak FEMA. Tanpri kontakte FEMA pou bay nenpòt nouvo enfòmasyon sou aplikasyon ou oswa jwenn repons kesyon…
Dec 20, 2023
Vakans yo ka fè retounen nan lespri ou kèk moman ki te bay anpil kè kontan ki pa posib ankò apre yon katastwòf natirèl. Si w santi w panike, si w poukont ou oswa si w gen dout sou sa k pral rive…
Dec 18, 2023
Pase vakans la lakay genyen yon pi gwo sans pou sila Siklòn Ida te afekte yo. Se pou rezon sa a, FEMA ap kontinye travay pandan peryòd vakans la pou l sipòte sivivan ki elijib yo nan pwosesis y ap…
Dec 15, 2023
Anpil moun ki ap viv Florida panse yo pa bezwen pran asirans pou inondasyon. Yo pa p viv nan zòn inondasyon ki gen gwo risk inondasyon. Men nenpòt kote kapab inonde, anpil fwa rezidan yo pran sipriz…
Dec 6, 2023
Demen se dènye jou pou Moun k ap viv Florida ki te sibi pèt pandan siklòn Idalia a aplike pou asistans federal anvan dat limit la. Yo dwe resevwa aplikasyon yo anvan 11:59 p.m. Lè Lès, Mèkredi 29…
Nov 28, 2023
Sant Rekiperasyon pou Dezas ki rete yo ap fèmen anpèmanans nan fen jounen mèkredi 29 novanm nan. Dat sa make fen peryòd anrejistreman an pou asistans dezas. Sit yo Fèmen anpèmanans: …
Nov 24, 2023
LAKE MARY, Fla. – Si ou aplike pou asistans nan FEMA apre Siklon Idalia, yon enspekte FEMA ka kontakte w pou planifye yon enpeksyon nan kay.Enspeksyon FEMA yo ka mande pou detèmine si yon kay…
Nov 6, 2023
LAKE MARY, Fla. – Moun Florida ki aplike pou asistans nan FEMA ta dwe rete an kontak ak ajans pou kapab bay nouvo enfòmasyon sou ti detay aplikasyon an. Materyèl ki manke oswa ki pase dat kapab fè…
Oct 31, 2023
LAKE MARY, Fla. – Moun Florida ki fè pèt lakoz Siklòn Idalia gen yon (1) mwa pou yo aplike pou asistans federal. Dat limit la se 29 novanm 2023.Jiska dat jodi a, finansman federal pou asistans nan…
Oct 30, 2023
LAKE MARY, Fla. – Vin travay pou FEMA epi ede kominote ou a rekipire nan katastwòf ki sot pase a.FEMA ap gen 29 pòs ki disponib pou bay travay anndan Gainesville ak Lake Mary. Ajans lan ap cheche…
Oct 27, 2023
LAKE MARY, Fla – Sant Rekiperasyon apre Katastwòf yo se kote, te mèt se anndan yon espas fiks oswa deyò nan tant, yo nan zòn katastwòf yo frape. FEMA travay nan tet kole ak konte a pou kabap…
Oct 26, 2023
LAKE MARY, Fla. – Antanke moun ki ap viv Florida, sivivan Siklòn Idalia yo kapab jwenn konsèy gratis sou kijan pou yo rekonstui yon fason ki pi solid ak sekirize pou tanpèt.Espesyal mitigasyon FEMA…
Oct 25, 2023
LAKE MARY, Fla. – Eta Florida ak FEMA ap jere Sant Rekiperasyon apre Katastwòf ki nan Konte Levy yo pou bay chak moun ki afekte nan Siklòn Idalia èd. Premye kanpe a seHillsborough Community…
Oct 25, 2023
LAKE MARY, Fla. – Eta Florida ak FEMA ap jere Sant Rekiperasyon apre Katastwòf ki nan Konte Levy yo pou bay chak moun ki afekte nan Siklòn Idalia èd. Orè sant lan se:Chiefland City Hall, …
Oct 23, 2023
LAKE MARY, Fla –Sivivan ki aplike pou asistans FEMAapre Siklòn Idalia pral resevwa lèt kalifikasyon ki soti nan  FEMA eksplike estati aplikasyon ou an.Li enpòtan pou li lèt la byen paske li…
Oct 20, 2023
LAKE MARY, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf nan Jefferson nan Manatee nan Jefferson County Library, 375 S Water St. in Monticellopral fèmen nèt apati 6è nan aprèmidi, vandredi 3 novanmOrè…
Oct 20, 2023
LAKE MARY, Fla. – Eta Florida ak FEMA ap jere Sant Rekiperasyon apre Katastwòf ki nan Konte Suwannee yo pou bay chak moun ki afekte nan Siklòn Idalia èd. Konte Suwannee: Memorial Field, 617…
Oct 18, 2023
LAKE MARY, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf nan Konte Manatee nan Rubonia Community Center, 1309 72nd St. E nan Palmettopral fèmen nèt apati 6è nan aprèmidi, vandredi 20 oktòbSant…
Oct 18, 2023
LAKE MARY, Fla. – Eta Florida ak FEMA ap jere Sant Rekiperasyon apre Katastwòf (DRC) ki nan Konte Broward yo.Gen yon Sant Rekiperasyon apre Katastwòf Mobil ki ouvri nan Konte Gilchrist. …
Oct 17, 2023
LAKE MARY, Fla. – Pwopriyetè kay nan Florida yo ak lokatè ki  nan 18 konte yo ki gen domaj oswa pèt ki pa gen asirans pou yo lakoz Siklòn Idalia gen jiska 29 novanm pou yo kapab aplike pou…
Oct 13, 2023
LAKE MARY, Fla. – Espesyalis FEMA pou Asistans pou Sivivan nan Katastwòf (Disaster Survivor Assistance, DSA) yo ap travay nan kominote ki te frape nan Siklòn Idalia, y ap ede moun aplike pou asistans…
Oct 11, 2023
LAKE MARY, Fla. – Antanke moun ki ap viv Florida, sivivan Siklòn Idalia yo kapab jwenn konsèy gratis sou kijan pou yo rekonstui yon fason ki pi solid ak sekirize pou tanpèt.Espesyal mitigasyon FEMA…
Oct 11, 2023
LAKE MARY, Fla. – Pwopriyetè kay nan Florida yo ak lokatè ki nan konteCharlotte ak Hillsborough ki gen domaj oswa pèt ki pa gen asirans pou yo lakoz Siklòn Idalia kapab aplike pou asistans pou…
Oct 5, 2023
LAKE MARY, Fla. – Vin travay pou FEMA epi ede kominote ou a rekipire nan katastwòf ki sot pase a.FEMA ap gen 33 pòs ki disponib pou bay travay anndan Gainesville ak Lake Mary. Ajans lan ap chèche…
Oct 5, 2023
LAKE MARY, Fla. – Pwopriyetè kay nan Florida yo ak lokatè ki nan konteCharlotte ak Hillsborough ki gen domaj oswa pèt ki pa gen asirans pou yo lakoz Siklòn Idalia kapab aplike pou asistans pou…
Oct 4, 2023
LAKE MARY, Fla. – Pwopriyetè kay, lokatè, pwopriyetè biznis ak kèk òganizasyon ki fè pèt nan Siklòn Idalia kapab jwenn prè pou katastwòf bò kote Administrasyon Ti Biznis Etazini (U.S. Small…
Oct 4, 2023
Yo pral voye mesaj tès yo sou televizyon, nan radyo ak telefòn selilèZile Vyèj Ameriken yo -- FEMA, an kowòdinasyon ak Komisyon Federal Kominikasyon an (FCC), ak Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zil Vyèj…
Oct 2, 2023
LAKE MARY, Fla. – Gen yon liy èd jiridik gratis ki disponib kounye a pou endividi ki kalifye ki te frape nan Siklòn Idalia nan konte sa yo Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando…
Sep 28, 2023
LAKE MARY, Fla. – Biwo Jesyon Inondasyon nan Zòn Plat yo ak FEMA ap raplè rezidan ki ap planifye pou fè reparasyon yo oswa rekonstui apre Siklòn Idalia pou konsilte depatman kominotè…
Sep 22, 2023
LAKE MARY, Fla. – Pwopriyetè kay, lokatè, pwopriyetè biznis ak kèk òganizasyon ki fè pèt nan Siklòn Idalia kapab jwenn prè pou katastwòf bò kote Administrasyon Ti Biznis Etazini (U.S. Small…
Sep 14, 2023
Lake Mary, Fla.  –  Yo sèvi pla cho, koupe pyebwa, bay woulib, okipe abri yo, netwaye kay, asiste moun ki gen bezwen aksè ak bezwen fonksyonèl apre tanpèt la. Yon pakèt moun, se…
Sep 12, 2023
LAKE MARY, Fla. –  Pwopriyete kay Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal la kouvri depoze yon reklamasyon kou sa posib. Pèman alavans yo kapab disponib pou kèk moun ki gen kontra.Moun ki gen kontra…
Sep 11, 2023
LAKE MARY, Fla. – Prezidan Biden apwouve ak amande deklarasyon katastwof Florida pou Siklòn Idalia apwouve konte Manatee ak Sarasota pou Asistans Endividyèl. Pwopriyetè kay ak lokatè ki nan konte sa…
Sep 11, 2023
TALLAHASSEE – Sivivan ki aplike pou asistans apre Siklòn Idalia pral resevwa lèt kalifikasyon ki soti nan FEMA pa lapòs oswa imèl. Lèt la pral eksplike estati aplikasyon ou an ak kòman pou…
Sep 9, 2023
TALLAHASSEE – Lokatè nan 14 konte Florida yo ki fè pèt lakoz Siklòn Idalia kapab aplike pou asistans katastwòf federal. Konte sa yo se Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist, Hamilton, Hernando,…
Sep 7, 2023
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandanke U.S. Virgin Islands (USVI) sonje anivèsè sis ane devastasyon Siklòn Irma te koze a, Teritwa a ap fè fas ak yon nouvo defi ak Siklòn Lee ki ap apwoche…
Sep 6, 2023
ATLANTA – Pwopriyetè kay ak lokatè ki nan konte Pinellas ki fè pèt lakoz Siklòn Idalia kapab aplike pou asistans pou katastwòf FEMA.Konte Pinellas rejwenn Citrus, Columbia, Dixie, Gilchrist,…
Sep 3, 2023
ATLANTA – Konte Columbia, Gilchrist, Hernando, Jefferson, Madison ak Pasco kalifye kounye a pou asistans FEMA apre Siklòn Idalia. Patikilye ak Fwaye ki fè pèt nan konte Columbia, Gilchrist…
Sep 2, 2023
ATLANTA –  Sivivan nan katastwòf yo dwe fè atansyon ak eskwo ak kriminèl ki ap eseye fè lajan ak volè enfòmasyon pèsonèl yo gras ak fwod oswa tantativ vòl idantite apre yon katastwòf. Nan kèk ka…
Sep 2, 2023
ATLANTA –  Ekip FEMA pou Asistans pou Sivivan Katastwòf (Disaster Survivor Assistance, DSA) ap travay nan kominote yo pou ki afekte nan Siklòn Idalia pou ede rezidan yo pou aplike pou asistans…
Sep 1, 2023
ATLANTA – Pwopriyetè kay nan Florida yo ak lokatè ki nan konteCitrus, Dixie, Hamilton, Lafayette, Levy, Suwannee ak Taylor  ki gen domaj oswa pèt ki pa gen asirans pou yo lakoz Siklòn…
Aug 31, 2023
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Pandan pi gwo aktivite nan sezon siklòn Atlantik la ap apwoche, FEMA ak Ajans Jesyon Ijans Teritwa Zile Vyèj ankouraje moun Zile Vyèj yo pou yo revize ak mete…
Aug 8, 2023
LAKE MARY, Florida – Jiskaprezan 1 928 pwopriyetè nan Florid resevwa lajan nan men FEMA pou rebati kay yo pi solid apre gwo tanpèt, inondasyon ak tònad nan Broward County.Kòm yon pati nan angajman li…
Jul 28, 2023
LAKE MARY, Fla. Apati 26 jiyè 2023, yo te apwouve $34,1 milyon dola pou Asistans Endividyèl, $171,5 milyon dola te apwouve nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (NFIP) ak Administrasyon Ti Biznis (…
Jul 27, 2023
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Lè w gen yon plan an plas pou pwoteje kay ou kont debri k ap vole ak lapli van ki te lakòz tanpèt twopikal ak siklòn yo, sa ap mete w nan yon bon pozisyon pou w…
Jul 19, 2023
LAKE MARY, Florida – Si w te aplike pou asistans FEMA apre gwo tanpèt, tònad ak inondasyon nan Broward County, asire w ke FEMA gen dènye enfòmasyon pou kontakte w. FEMA ka bezwen kontakte w pou plis…
Jul 5, 2023
LAKE MARY, Florida – Si rezidans prensipal ou a se nan Broward County epi ou te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon an avril, pa rete tann ankò. Dat limit pou aplike pou asistans federal…
Jun 26, 2023
LAKE MARY, Florida – Si rezidans prensipal ou a se nan Broward County epi ou te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon an avril, pa rete tann ankò. Dat limit pou aplike pou asistans federal…
Jun 23, 2023
LAKE MARY, Florida – Sant Rekiperasyon Pou Dezas nan Sant Kominotè Sadkin nan Lauderhill, ak Sant Mobile nan Samuel Delevoe Memorial Park nan Fort Lauderdale pwograme pou fèmen 24 jen. Si rezidans…
Jun 22, 2023
LAKE MARY, Florida – Si rezidans prensipal ou a se nan Broward County epi ou te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon an avril, pa rete tann ankò. Dat limit pou aplike pou asistans federal…
Jun 20, 2023
LAKE MARY, Florida – Se Leta Florid ak FEMA ki an chaj Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC) nan Broward County. Tout Sant Rekiperasyon Pou Dezas nan Broward County ap fèmen lendi 19 jwen pou jou…
Jun 15, 2023
LAKE MARY, Fla. – Si rezidans prensipal ou a te nan Konte Broward epi ou te sibi domaj oswa pèt nan gwo tanpèt ak inondasyon ki te pase nan mwa Avril la, ou gen de (2) semèn ki rete pou ou aplike pou…
Jun 13, 2023
LAKE MARY, Fla. – Se Leta Florid ak FEMA ki an chaj Sant Rekiperasyon pou Dezas (DRC) nan Broward County. Sant Mobil Rekiperasyon Dezas ki nan Samuel Delevoe Memorial Park, 2520 NW 6th Street…
Jun 12, 2023
Kòm yon pati nan pwosesis asistans pou katastwòf la, FEMA dwe verifye pwopriyetè ak lokatè kay prensipal ki andomaje yo. FEMA te pran dispozisyon pou rann li pi fasil pou sivivan nan katastwòf yo nan…
Jun 9, 2023
LAKE MARY, Fla. – Sant Rekiperasyon Dezas Mobil yo te pase plizyè fwa nan Broward County pou li rankontre moun ki te viktim gwo tanpèt, tònad ak inondasyon ki te pase 12-14 avril yo. Sant Mobil…
Jun 9, 2023
LAKE MARY, Fla. – Eta Florida ak FEMA ap jere Sant Rekiperasyon apre Katastwòf (DRC) ki nan Konte Broward yo. Sant tanporè ki nan adrès sa ap rete louvri jiska samdi 10 jen, soti 8 a.m. rive 7…
Jun 7, 2023
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Kòm sezon siklòn yo kòmanse ofisyèlman 1ye Jen, li enpòtan pou rezidan yo prepare tèt yo ak fanmi yo pou posib tanpèt yo. Pandan ke Administrasyon Nasyonal Oseyan…
Jun 2, 2023
LAKE MARY, Fla. – Gouvènman Eta ak lokal yo, ak òganizasyon kominote ak benevòl, ak tout mezon adorasyon, ki te frape nan dat 12-14 avril la nan gwo siklòn, tònad ak inondasyon nan Konte Broward…
Jun 1, 2023
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken – Semèn pase a, Gouvènman Zile Vyèj yo ak patnè federal yo te patisipe nan yon seri egzèsis repons ak premye rekiperasyon ansanm ak egzèsis fonksyonèl pou ranfòse efò…
May 31, 2023
LAKE MARY, Fla – Eta Florida ak FEMA ap jere Sant Rekiperasyon Dezas (DRC) ki nan Konte Broward. Piske nou te oblije fèmen sanzatann akoz move tan ki te genyen, sant tanporè ki ap fonksyone nan…
May 26, 2023
LAKE MARY, Fla – Eta Florida ak FEMA ap jere Sant Rekiperasyon Dezas (DRC) ki nan Konte Broward. Orè fonksyònman pou tout sant yo nan Jou Memoryal la, Lendi 29 me - 9 a.m. pou Midi. Anplasman…
May 26, 2023
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – Rekiperasyon an apre siklòn 2017 yo, Irma ak Maria, ap pwogrese epi FEMA toujou la pou ede Teritwa a ak efò yo. Pandan plizyè semèn k ap vini yo, FEMA pral afiche…
May 16, 2023
LAKE MARY, Fla. – Lokatè nan konte Broward ki gen kay ak pwopriyete yo ki te domaje nan gwo tanpèt, tònad ak inondasyon 12–14 avril yo kapab aplike pou asistans federal pou katastwòf. Asistans…
May 16, 2023
LAKE MARY, Fla. – Sivivan ki te aplike pou asistans nan men FEMA apre gwo tanpèt, tònad ak inondasyon ki te fèt 12-14 Avril yo pral resevwa yon lèt detèminasyon nan men FEMA pa lapòs oswa pa imel.…
May 12, 2023
LAKE MARY, Fla. – Sant Rekiperasyon Dezas Mobil yo pral fè plizyè arè nan Konte Broward pou rankontre sivivan nan gwo tanpèt, tònad ak inondasyon ki te fèt 12-14 Avril. Sant Rekiperasyon Dezas…
May 11, 2023
LAKE MARY, Fla. – Eta Florid ak FEMA ap opere yon Sant Rekiperasyon Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) nan Konte Broward. Adrès: Hortt Park, 1700 SW 14TH Court, Fort Lauderdale, FL 33312…
May 8, 2023
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo -- FEMA te angaje yon lòt $33.5 milyon dola pou Zile Vyèj Ameriken yo pou ranbouse teritwa a pou sèvis medikal ijans pandan pandemi COVID-19 la. Sibvansyon Asistans…
May 4, 2023
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo –- Kounye a se moman pou w prepare tèt ou ak fanmi w pou sezon siklòn nan Atlantik k ap vini an. Pandan Semèn Preparasyon Siklòn, evalye risk pèsonèl ou, mete ajou…
May 3, 2023
LAKE MARY, Fla. – Sivivan Dezas yo ta dwe konnen ke atis ak kriminèl yo ka eseye jwenn lajan oswa vòlè enfòmasyon pèsonèl atravè fwod oswa vòl idantite apre yon dezas. Nan kèk ka, vòlè eseye aplike…
May 2, 2023
LAKE MARY, Fla. – Ekip sansibilizasyon FEMA yo ap chèche kominote ki afekte nan gwo tanpèt, tònad ak inondasyon ki te fèt 12-14 avril nan Konte Broward pou ede rezidan yo aplike pou asistans FEMA epi…
May 1, 2023
LAKE MARY, Fla. – Pwopriyetè kay ak lokatè nan Konte Broward ki te afekte nan gwo tanpèt, tònad, ak inondasyon ki te pase 12-14 avril yo kounye a elijib pou aplike pou asistans FEMA pou…
Apr 29, 2023
LAKE MARY, Fla. – Fanmi nan Florida ki te pèdi itilizasyon kay yo apre Siklòn Ian ap deplase nan inite lojman tanporè FEMA yo nan yon ritm akselere. Apati 12 Avril, 1,001 aplikan ki elijib te okipe…
Apr 12, 2023
LAKE MARY, Fla. – Plis pase 50,000 pwopriyetè Laflorid te resevwa lajan nan men FEMA pou rebati kay yo pi solid apre siklòn Ian. Kòm yon pati nan angajman li pou ogmante rezistans, FEMA te bay $37.3…
Mar 31, 2023
LAKE MARY, Fla. – Asistans Piblik FEMA apwouve de sibvansyon pou ranbouse Distri Lekòl Konte Lee ak Cherif Konte Lee pou depans ijans ki lye ak Siklòn Ian. Yo te apwouve distri lekòl la pou yon…
Mar 23, 2023
LAKE MARY, Fla. – Plis pase $6.97 milya nan sipò federal destine a Floridyen yo pou ede fanmi yo, kominote yo, ak eta Florid la retabli apre siklòn Ian. Sipò a gen ladan $1.06 milya nan Asistans…
Mar 17, 2023
LAKE MARY, Fla. – Dènyèman, yon sivivan te rapòte ke li te resevwa yon tèks ke "yo te dekese yon chèk gouvènman federal pou yon montan $2800". Tèks la te bay sivivan an enstriksyon pou l vizite…
Mar 13, 2023
LAKE MARY, Fla.– Kay. Lekòl. Plaj. Estasyon ponpye. Meri. Sistèm dlo ak egou. Pak, estasyon tren. Marinas. Lopital. Sant lwazi. Sant gadri. Waf yo. Pilye yo. Bilding sekirite piblik. Biwo lapòs.…
Mar 8, 2023
RI CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone pou preparasyon pou katastwòf epi ki fè yon enpak pozitif pou…
Feb 22, 2023
LAKE MARY, Fla. – Nan Konte Lee, yon lokatè te aplike nan FEMA apre siklòn Ian, li te rapòte ke kay li ak pwopriyete pèsonèl li te andomaje nan inondasyon an. Li te rapòte tou yon bezwen, aprè dezas…
Feb 16, 2023
LAKE MARY, Fla. – Aplikan pou asistans FEMA apre Siklòn Ian ak Siklòn Nicole ta dwe asire ke FEMA gen enfòmasyon kontak aktyèl yo. FEMA ka bezwen kontakte aplikan yo pou plis enfòmasyon oswa pou fè…
Feb 14, 2023
LAKE MARY, Fla. – Plis pase 379,000 fwaye ap resevwa èd nan men FEMA pandan y ap retable apre siklòn Ian. Asistans lan vini sou plizyè fòm. Plis pase 49,000 fwaye te resevwa lajan pou lokasyon nan…
Feb 14, 2023
LAKE MARY, Fla. – Pwopriyetè kay ak lokatè nan konte Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns oswa Volusia ki gen pèt oswa domaj nan pwopriyete Siklòn Nicole te koze, gen sèlman yon semèn ki rete…
Feb 6, 2023
LAKE MARY, Fla. – FEMA apwouve 7,644 kay ki gen kontra asirans gwoup pou twazan nan kad asistans federal pou katastwòf apre Siklòn Ian ak Siklòn Nicole. Kontra asirans yo finanse atravè Other Needs…
Feb 3, 2023
LAKE MARY, Fla. — Pa tann pou w aplike pou asistans federal pou katastwòf. Dat limit la se de semèn ale. Si rezidans prensipal ou a nan konte Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns oswa Volusia…
Jan 30, 2023
COLUMBIA, S.C. – Dat limit pou aplike pou asistans federal pase pou pwopriyetè ak lokatè nan konte Charleston, Georgetown ak Horry ki gen pwopriyete yo andomaje apre Siklòn Ian. Nan yon ka ra, ou…
Jan 26, 2023
LAKE MARY, Fla. – Mwens pase kat mwa apre deklarasyon gwo katastwòf pou Siklòn Ian, Administrasyon Biden-Harris la te bay $5.2 milya nan asistans finansye, prè pou katastwòf ak asirans inondasyon pou…
Jan 20, 2023
LAKE MARY, Fla. – FEMA ak Eta Florid ap ouvri yon lòt sant rekiperasyon pou katastwòf nan Konte Lee pou ede sivivan Siklòn Ian yo nan kote sa a:   KOTE:       …
Jan 20, 2023
LAKE MARY, Fla. – FEMA kontinye pwograme fowòm piblik ouvè atravè Sidwès Florid nan misyon li pou enfòme sivivan siklòn yo sou pwogram rekiperasyon leta ak federal ki disponib yo. Pandan twa mwa ki…
Jan 18, 2023