Press Releases

LAKE MARY, Fla. – Dènyèman, yon sivivan te rapòte ke li te resevwa yon tèks ke "yo te dekese yon chèk gouvènman federal pou yon montan $2800". Tèks la te bay sivivan an enstriksyon pou l vizite yon…
Mar 13, 2023
LAKE MARY, Fla.– Kay. Lekòl. Plaj. Estasyon ponpye. Meri. Sistèm dlo ak egou. Pak, estasyon tren. Marinas. Lopital. Sant lwazi. Sant gadri. Waf yo. Pilye yo. Bilding sekirite piblik. Biwo lapòs.…
Mar 8, 2023
RI CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo – FEMA ap chèche elèv ki nan 8yèm ane rive nan 11yèm ane nan Zile Vyèj Ameriken yo ki pasyone pou preparasyon pou katastwòf epi ki fè yon enpak pozitif pou…
Feb 22, 2023
LAKE MARY, Fla. – Nan Konte Lee, yon lokatè te aplike nan FEMA apre siklòn Ian, li te rapòte ke kay li ak pwopriyete pèsonèl li te andomaje nan inondasyon an. Li te rapòte tou yon bezwen, aprè dezas…
Feb 16, 2023
LAKE MARY, Fla. – Aplikan pou asistans FEMA apre Siklòn Ian ak Siklòn Nicole ta dwe asire ke FEMA gen enfòmasyon kontak aktyèl yo. FEMA ka bezwen kontakte aplikan yo pou plis enfòmasyon oswa pou fè…
Feb 14, 2023
LAKE MARY, Fla. – Plis pase 379,000 fwaye ap resevwa èd nan men FEMA pandan y ap retable apre siklòn Ian. Asistans lan vini sou plizyè fòm. Plis pase 49,000 fwaye te resevwa lajan pou lokasyon nan…
Feb 14, 2023
LAKE MARY, Fla. – FEMA apwouve 7,644 kay ki gen kontra asirans gwoup pou twazan nan kad asistans federal pou katastwòf apre Siklòn Ian ak Siklòn Nicole. Kontra asirans yo finanse atravè Other Needs…
Feb 3, 2023
LAKE MARY, Fla. — Pa tann pou w aplike pou asistans federal pou katastwòf. Dat limit la se de semèn ale. Si rezidans prensipal ou a nan konte Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns oswa Volusia…
Jan 30, 2023
COLUMBIA, S.C. – Dat limit pou aplike pou asistans federal pase pou pwopriyetè ak lokatè nan konte Charleston, Georgetown ak Horry ki gen pwopriyete yo andomaje apre Siklòn Ian. Nan yon ka ra, ou…
Jan 26, 2023
LAKE MARY, Fla. – Mwens pase kat mwa apre deklarasyon gwo katastwòf pou Siklòn Ian, Administrasyon Biden-Harris la te bay $5.2 milya nan asistans finansye, prè pou katastwòf ak asirans inondasyon pou…
Jan 20, 2023
LAKE MARY, Fla. – FEMA ak Eta Florid ap ouvri yon lòt sant rekiperasyon pou katastwòf nan Konte Lee pou ede sivivan Siklòn Ian yo nan kote sa a:   KOTE:              Mt. Olive A.M.E Church 2754…
Jan 20, 2023
LAKE MARY, Fla. – FEMA kontinye pwograme fowòm piblik ouvè atravè Sidwès Florid nan misyon li pou enfòme sivivan siklòn yo sou pwogram rekiperasyon leta ak federal ki disponib yo. Pandan twa mwa ki…
Jan 18, 2023
COLUMBIA, S.C. – Pandan ke pwopriyetè ak lokatè ap rekipere apre Siklòn Ian, espesyalman apre w fin aplike pou asistans FEMA, sikonstans ou gendwa te chanje. Ou gendwa genyen yon lòt adrès oswa…
Jan 13, 2023
COLUMBIA, S.C.—Pwopriyetè Kay ak lokatè ki nan konte Charleston, Georgetown ak Horry counties ki te gen domaj nan kay yo apre Ouragan Iangen yon ti kantite jou ki rete pou yo enskri pou asistans lan…
Jan 13, 2023
LAKE MARY, Fla. - Sivivan Siklòn Ian yo gen sèlman yon jou ki rete pou aplike pou asistans pou katastwòf ak FEMA epi aplike pou yon prè pou katastwòf ak enterè ki ba nan Administrasyon Ti Biznis…
Jan 11, 2023
COLUMBIA, S.C. – Sitwayen k ap repare ak rekonstwi kay yo apre Ouragan Ian kapab ale nan Home Depot ki nan Myrtle Beach pou yo resevwa sijesyon ak konsèy sou fason pou fè kay yo pi solid ak pi…
Jan 10, 2023
BRANDON, Fla. – FEMA ta renmen raple sivivan yo lè yo deklare de oswa plis katastwòf nan menm eta a, FEMA asire sivivan yo resevwa tout asistans ki elijib pandan y ap anpeche yon repetisyon nan…
Jan 9, 2023
COLUMBIA, S.C. – Pwopriyetè ak lokatè nan konte Charleston, Georgetown ak Horry ki gen pwopriyete yo andomaje apre Siklòn Ian genyen jiska lendi 23 janvye pou aplike pou asistans dezas federal.…
Jan 7, 2023
BRANDON, Fla. – Pandan Floridyen yo ap rebati, sivivan Siklòn Ian yo ka jwenn konsèy gratis sou fason pou yo rekonstwi pi byen ak pi an sekirite kont tanpèt yo. Espesyalis alèjman FEMA yo pral nan…
Dec 29, 2022
BRANDON, Fla. – Plis pase $4.4 milya nan sibvansyon federal, prè pou katastwòf ak peman asirans pou inondasyon yo te bay eta Florid ak fanmi ki afekte nan siklòn Ian lan. Men, tan prèske fini pou…
Dec 28, 2022
BRANDON, Fla. – 51 lòt konte Florid ki afekte nan siklòn Nicole kounye a elijib pou mezi pwoteksyon ijans, ki gen ladan asistans federal dirèk nan pwogram Asistans Piblik la. Konte yo se, Alachua,…
Dec 23, 2022
COLUMBIA, S.C. – Pwopriyetè ak lokatè nan konte Charleston, Georgetown ak Horry ki gen pwopriyete yo andomaje apre Siklòn Ian genyen jiska lendi 23 janvye pou aplike pou asistans dezas federal.…
Dec 22, 2022
BRANDON, Fla. - Plis pase 900,000 kay te aplike pou asistans federal pou katastwòf, men gen sèlman twa semèn ki rete pou aplike pou domaj ki gen rapò ak Siklòn Ian.  Nou ankouraje sivivan ki gen…
Dec 22, 2022
BRANDON, Fla. – Liy Èd FEMA a, 800-621-3362, pral gen orè modifye pou jou ferye k ap vini yo. Orè sant apèl la se:   Samdi 24 Desanm ak Dimanch 25 Desanm - FÈMEN Lendi, 26 Desanm - Louvri 9 a.m.…
Dec 21, 2022
BRANDON, Fla. – Pifò Sant Rekiperasyon pou Katastwòf yo pral fèmen Vandredi 23 Desanm jiska Lendi 26 Desanm 2022. Sant yo ap fèmen tou Vandredi 30 Desanm 2022 jiska Lendi 2 Janvye 2023, ak kat…
Dec 21, 2022
BRANDON, Fla. – Konte Brevard pral genyen yon nouvo sant rekiperasyon pou katastwòf ki chita nan Sant Agrikòl la nan Cocoa, Florida. Sant sa ki nan 3695 Lake Drive, Cocoa FL, 32926 ap ouvri Dimanch…
Dec 16, 2022
BRANDON, Fla. – Pwopriyetè kay ak lokatè nan konte Brevard, Flagler, Lake, Putnam, St. Johns oswa Volusia ki te afekte nan siklòn Nicole pral kalifye kounye a pou aplike pou asistans pou dezas FEMA…
Dec 15, 2022
BRANDON, Fla. – Konte Volusia kounye a apwouve pou Asistans Lojman Tanporè Dirèk FEMA pou sivivan Siklòn Ian yo. Konte Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Lee ak Sarasota se lòt konte ki deja…
Dec 8, 2022
BRANDON nan Florid. – FEMA ap chèche rive jwenn ak sivivan Siklòn Iyenn yo kote yo ye a pou ede relanse efò rekiperasyon. Ekip FEMA yo ap fè pòtapòt nan kominote ki frape pi fò yo, pou yo fè…
Nov 30, 2022
BRANDON, Fla. – Sou demann Eta Florid, sivivan Siklòn Ian ki te sibi domaj nan byen yo gen plis tan pou aplike pou asistans federal pou katastwòf lan. FEMA pwolonje dat limit aplikasyon an jiska 12…
Nov 21, 2022
BRANDON, Fla. – Pandan Floridyen yo ap rebati, sivivan Siklòn Ian yo ka jwenn konsèy gratis sou fason pou yo rekonstwi pi byen ak pi an sekirite kont tanpèt yo. Espesyalis mitigasyon FEMA yo pral…
Nov 18, 2022
BRANDON, Fla. – FEMA ak eta Florid ap ouvri twa nouvo Sant Rekiperasyon Dezas nan Konte Lee. Eagle Lakes Community Park (Community Center Building) 11565 Tamiami Trail East Naples, FL 34113 Orè: 8…
Nov 15, 2022
BRANDON, Fla. – Yon Sant Rekiperasyon pare Katastwòf mobil FEMA ak Eta Florid ap kanpe nan Konte Orange. Dat ak anplasman yo se: Lendi 14 novanm jiska jedi 17 novanm nan: Downey Park 10107…
Nov 14, 2022
BRANDON, Fla. – Sant Rekiperasyon apre Katastwòf pou sivivan Siklòn Ian yo relouvri jodi a apre yo te fèmen tanporèman semèn pase a pou move tan. Sant yo fèt pou ede sivivan katastwòf yo rekòmanse…
Nov 14, 2022
BRANDON, Fla. – Yon Sant Rekiperasyon apre Katastwòf mobil ki jere pa FEMA ak Eta Florid ap kanpe nan Konte Monroe. Dat ak anplasman yo se: Lendi 14 novanm nan: Nelson English Park 1127 Thomas…
Nov 14, 2022
BRANDON, Fla. – Yon Sant Rekiperasyon pare Katastwòf mobil ki jere pa FEMA ak Eta Florid ap kanpe nan Konte Osceola. Dat ak anplasman yo se: Lendi 14 novanm jiska mèkredi 16 novanm nan:…
Nov 14, 2022
BRANDON, Fla. – Pandan Floridyen yo ap rebati, sivivan Siklòn Ian yo ka jwenn konsèy gratis sou fason pou yo rekonstwi pi fò ak pi an sekirite kont tanpèt yo. Espesyalis alèjman FEMA yo pral nan…
Nov 13, 2022
BRANDON, Fla. – Konte Martin elijib kounye a pou resevwa ranbousman pou retire debri ak reparasyon oswa ranplasman enstalasyon piblik Siklòn Ian te domaje. Yo te deja apwouve pou mezi pwoteksyon…
Nov 11, 2022
BRANDON, Fla. – Sant Rekiperasyon apre Katastwòf nan Florida yo ap fèmen tanporèman semèn sa a kòm yon prekosyon pou move tan ke yo prevwa. Jodi a, 7 novanm, sant nan Fort Myers Beach, Pine Island,…
Nov 8, 2022
BRANDON, Fla. - Moun ki gen asirans nan Pwogram Nasyonal pou Asirans Inondasyon (NFIP) nanFlorid ki afekte pa Siklòn Ian kapab renouvle asirans ki fèk ekspire yo san konsekans akoz yon poz nan…
Nov 7, 2022
BRANDON, Fla. – FEMA ak eta Florid ap ouvri twa nouvo Sant Rekiperasyon Dezas nan Konte Lee. Nouvo sant yo ap ouvri Dimanch 6 Novanm nan kote sa yo: Beach Baptist Church 130 Connecticut St, Fort…
Nov 7, 2022
BRANDON, Fla. - Sant Rekiperasyon apre Katastròf nan Collier County ap chanje lokal. Sant nan Veteran's Community Park, 1895 Veteran's Drive, Naples, 34109 ap fèmen definitvman dimanch 6 novanm a 6…
Nov 7, 2022
BRANDON, Fla. – Pandan Floridyen yo rebati, sivivan Siklòn Ian yo ka jwenn konsèy gratis sou fason pou yo rekonstwi pi fò ak pi an sekirite kont tanpèt yo.   Espesyalis alèjman FEMA yo pral nan…
Nov 4, 2022
BRANDON, Fla. – eta Florida ak FEMA te ouvri plis Sant Retablisman apre Katastwòf (DRC) nan Konte Pinellas. Men adrès la: KONTE PINELLAS Lealman Exchange Community Center 5175 45th St. N. St.…
Nov 3, 2022
BRANDON, Fla. – Yon Sant Rekiperasyon Dezas nan Konte Lee pral chanje kote vandredi 4 Novanm. Sant ki ap fonksyone kounye a nan Fort Myers DMS Building, 2295 Victoria Ave., ap fèmen Jedi 3 Novanm a…
Nov 3, 2022
BRANDON, Fla. Eta Florida ak FEMA ap bay plizyè kalite asistans pou moun Florida yo nan 26 konte kote siklòn Ian te domaje oubyen detwi kay yo.   Sibvansyon FEMA yo ka ede yo repare oubyen ranplase…
Nov 1, 2022
BRANDON, Fla.– Eta Florid ak FEMA ouvri yon Sant Rekiperasyon apre Katastwòf (DRC) adisyonèl nan Konte Pasco. Men adrès la: KONTE PASCO Mike Fasano Regional Hurricane Shelter 11611 Denton Ave.…
Oct 30, 2022
BRANDON, Fla. Depatmant Floride la ak FEMA t ouvè anplis yon sant dezas ak rekiperasyon (SDR) Provens Flagler. Provens Flagler. Pak expozisyon provens Flagler, 150 Sawgrass Rd., Bunnell, FL 32110…
Oct 29, 2022
BRANDON, Fla. Vini travay pou FEMA epi ede kominote w la refè apre siklòn Ian. FEMA ap fè anbochaj lokal pou plis pase 300 travay nan Brandon, Fort Myers, Kissimmee, Orlando ak Sarasota. Ajans la ap…
Oct 29, 2022
BRANDON, Fla. – Konte Hardee ak Sarasota elijib kounye a pou Asistans Lojman Tanporè Dirèk FEMA. Yo resjwenn konte Charlotte, Collier, DeSoto ak Lee ki te deja apwouve pou Asistans Lojman Tanporè…
Oct 28, 2022
BRANDON, Fla. – Konte Duval elijib kounye a pou retire debri ak reparasyon oswa ranplasman enstalasyon piblik ki domaje nan katastwòf la. Yo te deja apwouve pou mezi pwoteksyon ijans yo. Konte…
Oct 28, 2022
BRANDON, FLA. – Eta Florid ak FEMA ouvri yon Sant adisyonèl pou Rekiperasyon aprè Dezas (DRC) nan Konte Putnam. KONTE PUTNAM Putnam County Fairgrounds, 117 Yelvington Road, East Palatka, FL 32131…
Oct 27, 2022
TALLAHASSEE — Eta Florida ak FEMA ouvri yon Sant Rekiperasyon Dezas (DRC) adisyonèl nan Konte Manatee.   KONTE MANATEE John Marble Park, 3675 53rd Ave. E., Bradenton, FL 34203 Orè: 8 a.m. a 7 p.m…
Oct 26, 2022
TALLAHASSEE – Sou demann Gouvènè Ron DeSantis, FEMA pral bay sivivan Siklòn Ian ki elijib yo lojman tanporè nan konte Charlotte, Collier, DeSoto ak Lee. FEMA te apwouve Asistans Lojman Tanporè Dirèk…
Oct 26, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florida ak FEMA te louvri yon Sant Rekiperasyon adisyonèl aprè Dezas la (DRC) nan konte Hillsborough. KONTE HILLSBOROUGH HCC Regent – 6437 Watson Road, Riverview FL 33578 Orè: 8…
Oct 25, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florida ak FEMA ouvri de Sant pou Retablisman apre Katastwòf (DRC) anplis nan Konte Brevard ak Okeechobee.   KONTE BREVARD Cuyler Park Community Center, 2329 Harry T. Moore Ave…
Oct 21, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florida ak FEMA ouvri yon lòt Sant Pou Retablisman apre Katastwòf (DRC) nan konte Johns.   KONTE DESOTO Bibliyotèk DeSoto: 125 N Hillsborough Ave., Arcadia, Fl 34266 Sant lan…
Oct 17, 2022
TALLAHASSEE - Sivivan Florida ki te aplike ou asistans FEMA apre Siklòn Ian yo bezwen bay enfòmasyon ajou pou kontatke yo pou garanti pwosesis evalyasyon aplikasyon an kontinye vanse. Li enpòtan pou…
Oct 15, 2022
TALLAHASSEE – Pwopriyetè ak lokatè nan konte Glades Pasco yo kalifye kounye a pou aplike pou Asistans Endividyèl FEMA pou ete yo retabli apre Siklòn Ian. Epitou, konte Glades ak Okeechobee gen…
Oct 15, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florid ak FEMA te ouvri de lòt Sant Rekiperasyon pou Katastwòf (Disaster Recovery Centers, DRC) nan Konte Highlands ak Lake.   KONTE HIGHLANDS Biwo Ekstansyon Konte Highlands,…
Oct 14, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florida ak FEMA ouvri yon lòt Sant Jpou Retablisman apre Katastwòf (DRC) nan konte Johns.   KONTE ST JOHNS Wind Mitigation Building, 3111 Agricultural Center Dr., St. Augustine,…
Oct 14, 2022
TALLAHASSEE – Premye sekouris ak edikatè yo – ofisye lapolis, ponpye, pèsonèl medikal, pwofesè ak lòt moun k ap sipòte repons pou Siklòn Ian – yo pral bay sèvis priyorite nan plizyè Sant Rekiperasyon…
Oct 13, 2022
TALLAHASSEE – Kounye a, pwopriyetè ak lokatè nan konte Brevard, Hendry, Monroe ak Okeechobee yo kalifye pou yo fè demann èd endividyèl FEMA sou baz yon modifikasyon ki fèt nan deklarasyon sou gwo…
Oct 12, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florida ak FEMA ouvri yon lòt Sant pou Retablisman apre Katastwòf (DRC) nan konte Volusia.   KONTE VOLUSIA Volusia County Health Department, 1845 Holsonback Drive, Daytona Beach…
Oct 12, 2022
TALLAHASSEE – Yo pibliye yon avi piblik sou sitwèb FEMA a ki dekri asistans FEMA bay ki disponib ansanm ak aksyon yo pwopoze FEMA finanse, tankou aktivite ki ka afekte pwopriyete istorik yo, espès ki…
Oct 12, 2022
TALLAHASSEE –Konte Orange ak Osceola kalifye pou Èd Piblik FEMA bay pou fè reparasyon oswa ranplase enstalasyon piblik ki andomaje nan moman katastwòf la. Yo te deja apwouve konte sa yo pou retire…
Oct 11, 2022
TALLAHASSEE – FEMA ka refere sivivan Siklòn Ian bay Administrasyon Ti Biznis Etazini (SBA) ak enfòmasyon sou fason pou aplike pou yon prè pou katastwòf. Pwopriyetè kay, lokatè, pwopriyetè biznis ak…
Oct 10, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florid ak FEMA te ouvri lòt Sant pou Retablisman apre Katastwòf (DRC) nan Konte Polk ak Seminole.   KONTE POLK W.H. Stuart Center, 1702 S. Holland Pkwy, Bartow, FL 33830  …
Oct 10, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florida ak FEMA ouvri de (2) lòt Sant Retablisman apre Katastwòf (DRC) nan konte Orange ak Osceola. KONTE ORANGE Barnett Park, 4801 W. Colonial Drive, Orlando, FL 32808   KONTE…
Oct 9, 2022
TALLAHASSEE – Pwopriyetè kay yo ak lokatè nan Konte Palm Beach Siklòn Ian te gen yon enpak sou yo kapab aplike pou asistans katastwòf natirèl FEMA a. Gen twa fason pou aplike:1) DisasterAssistance.…
Oct 8, 2022
TALLAHASSEE – Dis (10) jou apre deklarasyon pi gwo katastwòf pou Siklòn Ian nan Florida, FEMA te apwouve $150 milyon dola kòm sibvansyon pou 101,705 lojman pou ede moun yo retabli. Pami èd yo bay lè…
Oct 8, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florida a ansanm ak FEMA te ouvè de (2) lòt Sant Sekou Apre Katastwòf (Disaster Recovery Centers, DRC) Konte Charlotte ak Collier. KONTE CHARLOTTE Home Depot, 12621 S McCall Rd,…
Oct 7, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florida a ak FEMA te aktive pwogram Transitional Sheltering Assistance la oswa TSA (ki vle di Asistans Lojman Tanporè) pou sivivan Siklòn Ian yo nan konte Charlotte, Collier, DeSoto…
Oct 7, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo - Anvan dlo a te kòmanse bese epi van yo te vin kalm an 2017, yon fraz te demake rès yo pou senbolize rekouvreman - "VI Strong." Ekspresyon sa a non sèlman reflete…
Oct 6, 2022
TALLAHASSEE — Sèt konte nan eta Florida a elijib kounye a pou Asistans Piblik FEMA a pou reparasyon oswa ranplasman enstalasyon piblik ki te kraze pandan pasaj Siklòn Ian lan. Konte sa yo se DeSoto,…
Oct 6, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florida a ansanm ak FEMA te ouvè de (2) lòt Sant Sekou Apre Katastwòf (Disaster Recovery Centers, DRC) eta a ap kontwole nan konte Lee ak Sarasota yo. LEE COUNTY Fort Myers DMS…
Oct 6, 2022
TALLAHASSEE – Eta Florid ak FEMA ap opere yon Sant Rekiperasyon Dezas (Disaster Recovery Center, DRC) nan Konte Lee. Lokal: Lakes Regional Library 15290 Bass Road Fort Myers, FL 33919 Orè…
Oct 5, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo -- Yon ti tan apre siklòn Irma ak Maria te pase sou teritwa a an 2017, manm gwoup kominotè lokal yo, òganizasyon ki baze sou lafwa, òganizasyon kominotè ak…
Oct 5, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo -- Depi siklòn Irma ak Maria te devaste Zile Vyèj Ameriken yo an 2017, FEMA te konsantre anpil nan efò li yo pou ede avèk yon kantite pwojè pou diminye risk ak danje…
Oct 4, 2022
ATLANTA – Konte Highlands ak Lake Kalifye kounye a pou Asistans FEMA apre Siklòn Ian Ian. Endividi ak fwaye nan konte Highlands ak Lake ka aplike pou Asistans Endividyèl FEMA, ki gendwa genyen…
Oct 4, 2022
TALLAHASSEE – Sivivan Siklòn  Ian ki te aplike pou asistans nan FEMA pral resevwa yon lèt pa lapòs oswa pa imèl nan men FEMA. Lèt la pral eksplike estati aplikasyon w lan ak kijan pou reponn. Li…
Oct 4, 2022
WASHINGTON -- Retounen nan aktivite apre inondasyon kapab fatigan anpil, epi Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon (National Flood Insurance Program, NFIP) FEMA devwe pou retounen ou nan aktivite…
Oct 2, 2022
ATLANTA – Konte, Flagler, Putnam, St. Johns ak Volusia Kalifye pou Asistans FEMA apre siklòn Ian. Endividi ak fwaye nan konte Flagler, Putnam, St. Johns ak Volusia ka aplike pou Asistans Endividyèl…
Oct 1, 2022
ATLANTA – Sivivan dezas yo ta dwe okouran magouyè, malfektè ak kriminèl k ap eseye jwenn lajan oswa vòlè enfòmasyon pèsonèl ak fwod oswa vòl idantite apre yon dezas. Nan kèlke ka, vòlè yo gendwa…
Oct 1, 2022
ATLANTA – Konte Oranje, Osceola, Polk ak Seminole Kalifye pou Asistans FEMA apre Siklòn Ian Ian. Endividi ak fwaye nan konte Orange, Osceola, Polk ak Seminole ka aplike pou Asistans Endividyèl FEMA…
Sep 30, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo -- Nan mwa septanm 2017, gwo lapli ak gwo van siklòn Irma ak Maria te domaje anpil enstalasyon Depatman Sante Zile Vyèj Etazini (VIDOH) atravè teritwa a. De tanpèt…
Sep 29, 2022
ATLANTA  – Pwopriyetè kay ak lokatè nan konte Charlotte, Collier, DeSoto, Hardee, Hillsboroug, Lee, Manatee, Pinellas ak Sarasota ke siklòn Ian nan te afekte gendwa aplike pou asistans dezas FEMA.…
Sep 29, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo –Gen anpil pwogrè ki fèt pou kreye rezo elektrik ki pi rezistan nan tout Zile Vyèj Ameriken yo depi siklòn Irma ak Maria te kite plizyè milye kay, biznis ak…
Sep 28, 2022
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Pak ak bibliyotèk piblik yo sèvi kominote yo atravè Zile Vyèj Ameriken yo lè yo bay yon sous pou rekreyasyon, kominote, edikasyon ak anviwònman istorik ak kiltirèl.…
Sep 27, 2022
WASHINGTON -- ap siveye yon gwo zòn presyon ba ki sitiye apeprè 800 mil nan lès Lesser Antilles. Malgre ke kondisyon yo se sèlman majinal kondiktif, kèk devlopman adisyonèl nan sistèm sa a posib ak…
Sep 14, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo -- Nan mwa septanm 2017, gwo van ak gwo lapli siklòn Irma ak Maria te kraze fenèt yo, te domaje twati yo epi te deplase anpil fanmi nan konplèks lojman piblik yo sou…
Sep 14, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo -- Sa fè prèske senk (5) ane depi siklòn Irma ak Maria te afekte Zile Vyèj Ameriken yo epi rekouvreman an ap kontinye. Pandan gen anpil moun, òganizasyon, ak ajans…
Sep 13, 2022
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands -- Wòl FEMA pou sipòte Zile Vyèj Ameriken yo ap kontinye depi Siklòn Irma te pase sou St. Thomas ak St. John, nan dat 6 septanm 2017, epi Siklòn Maria te pase sou St.…
Sep 12, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken — FEMA te aplike yon apwòch enklizif pou sipòte Zile Vyèj Ameriken yo nan repons ak efò rekiperasyon li yo nan siklòn Irma ak Maria ki te pase nan septanm 2017. FEMA…
Sep 8, 2022
St. CROIX, U.S. Virgin Islands -- Van Siklòn Irma ki te pase a plis pase 150 kilomèt alè, ansanm ak anpil lapli ki te fè van te andomaje gravman rezo elektrik St Thomas ak St John. Tanpèt la te…
Sep 7, 2022
Washington -- Administratè FEMA, Deanne Criswell, te revize aktivite entèvansyon ak rekiperasyon k ap kontinye yo nan Zile Vyèj Etazini yo ak vizit nan Government House, nan Jenerasyon Enèji Izin…
Aug 31, 2022
BATON ROUGE, La. – Jou yo long, Gòlf Meksik la ak Oseyan Atlantik la ap chofe, epi sezon siklòn nan rive yon lòt fwa ankò. Tande nouvèl sa a sèlman ka lakòz gwo estrès, sitou si ou te viv yon…
Jun 1, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo– Patenarya Teritwa a ansanm ak FEMA kontinye avanse nan inisyativ ki pran pou gen asirans kominote lojman piblik yo ap gen mwayen pou diminye risk yo yon fason pou…
May 12, 2022
NEW YORK – uit (8) mwa ki vini apre rès Siklòn Ida te ravaje kay, biznis, enfrastrikti nan eta New York, FEMA, Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini ak Pwogram Asirans Nasyonal Kont Inondasyon, te…
May 10, 2022
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands (Zile Vyèj Ameriken yo) –- Jodi a se pi bon jou pou ou menm ansanm ak fanmi w kòmanse fè preparasyon pou sezon siklòn ki pral rive nan Atlantik la. Pandan semèn…
May 3, 2022