Press Releases

BATON ROUGE, La. – Sant Rekiperasyon Dezas FEMA nan Cut Off ak Montegut yo pral fèmen nèt semèn pwochèn. DRC nan Cut Off  ap fèmen madi 25 janvye. DRC Montegut ap fèmen jou apre a, mèkredi 26 janvye…
Jan 20, 2022
BATON ROUGE, La. – Espesyalis limitasyon dega FEMA yo pral la nan Stine Home & Yard nan Walker soti 18 rive 22 janvye. Sivivan katastwòf yo ka vizite pou jwenn konsèy nan men espesyalis…
Jan 14, 2022
BATON ROUGE, La. – La Sant Rekiperasyon Dezas FEMA nan Parking Sant Kominotè Edward Dufresne lan, ki chita nan 274 Judge Edward Dufresne Parkway pral fèmen nèt a 6 p.m. vandredi 21 janvye. Rezidan…
Jan 14, 2022
NEW YORK – Sa gen kat (4) mwa depi rès siklòn Ida a te frape kay, biznis, ak enfrastrikti ki nan Eta New York la. Jiska jodiya, Administrasyon Ti Biznis Etazini (U.S. Small Business Administration)…
Jan 7, 2022
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands – Van ak lapli Siklòn Maria te kite Lekòl Segondè Arthur Richards tou kraze nan mwa septanm 2017. Pou FEMA ak Territory, evalyasyon domaj nan sis batiman ak tèren lekòl…
Jan 7, 2022
TRENTON, N.J. – FEMA ankouraje aplikan yo pou yo kenbe kontak pou swiv ka yo. Nou ankouraje rezidan ki kwè asistans yo te resevwa pou reparasyon yo pa ase pou kontakte FEMA pou yo soumèt yon…
Jan 6, 2022
BATON ROUGE, La. – Moun ki kontinye ap viv yo gen kèk jou ankò pou yo vizite Sant pou Rekiperasyon apre Katastwòf FEMA ki nan Alario Center nan Westwego. Sant lan ap fèmen definitivman a 4è nan…
Dec 23, 2021
BATON ROUGE, La. – Lakay pandan vakans la genyen yon pi gwo sans pou sila Siklòn Ida afekte yo. FEMA pral travay pandan sezon vakans lan pou kontinye ak efò rekiperasyon yo, tankou ede sivivan ki…
Dec 21, 2021
BATON ROUGE, La.— Si ou potko resevwa yon peman oswa ou te fè swivi pou lèt desizyon FEMA w la, gen yon bagay ou kapab fè pou avanse ak pwosesis la: rele nou, vizite nou sou entènèt la, itilize…
Dec 21, 2021
BATON ROUGE, La. – Sant Rekiperasyon pou Katastwòf ki nan Houma ak Garyville yo pwograme pou yo fèmen nèt ale mèkredi 22 desanm. Rezidan nan tout pawas ki afekte nan siklòn Ida yo ka kontinye vizite…
Dec 17, 2021