Main Content

News Releases

06/30/2020
ST. CROIX, Zile Vyèj Amerikèn – Ijans ak katastwòf ka fè timoun yo pè. Lè yo enfòme ak lè yo fè yo patisipe nan plan preparasyon yo, sa kapab diminye sou laperèz ak sou anksyete yo. Sa ede lè ou:...
06/16/2020
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands (Zile Vyèj Etazini) – Lè w resevwa alèt yo lanse lè pou resevwa yo, sa ka pèmèt ou mete tèt ou an sekirite pandan yon ijans. Aprann rekonèt mo vokabilè yo itilize pou...
06/11/2020
    Zile Vyèj Amerikèn – Sezon siklòn nan kòmanse ofisyèlman 1ye jen, kounyeya li lè pou moun nan Zile Vyèj yo pran mezi pou prepare yo ak prepare pwòch yo. Prepare yon twous, fè yon plan epi rete...
06/05/2020
Biwo Planifikasyon Anviwònman ak Prezèvasyon Istorik nan FEMA (FEMA Office of Environmental Planning and Historic Preservation) fasilite revizyon konfòmite presi ak rapid pou aktivite nan kad pandemi...
06/01/2020
Manadjè Ijans Manm nou yo:Etan n ap pwoche limit twa mwa entèvansyon Nasyon nou an kont pandemi maladi coronavirus 2019 (COVID-19) la, mwen vle kòmanse pa remèsye nou tout pou tout efò nou fè antanke...
05/18/2020
Ogmantasyon pwodiksyon an se yonn nan bagay ki fè pati kat (4) volè estrateji pou yo ka rann chèn lojistik la estab yon fason pou yo ka konbat pandemi maladi kowonaviris KOVID-19 (COVID-19) la. Nou...
05/05/2020
Fè tès se yon bagay ki enpòtan anpil pou ralanti pwopagasyon coronavirus (COVID-19) la e l diminye menas li koze pou sante piblik la. Prezidan Trump dirije yon efò istorik pou revolisyonalize tès yo...
05/02/2020
WASHINGTON--Jodiya, FEMA anonse apwobasyon pou 30 eta ak Distri Columbia pou pwogram Asistans pou Sipò Emosyonèl ak Fòmasyon pandan Kriz li a. Pwogram nan ede finanse sèvis konsèy pandan kriz eta yo...
05/02/2020
Nan dat 28 avril 2020, Prezidan Trump te delege otorite pou apwobasyon pwogram Asistans pou Sipò Emosyonèl ak Fòmasyon pandan Kriz nan kad pandemi Coronavirus (COVID-19) la bay Administratè FEMA pou...
04/28/2020
FEMA, Depatman Sante ak Sèvis Sosyal Etazini (U.S. Department of Health and Human Services, HHS), Ajans Enfrastrikti Sibèsekirite ak Sekirite (Cybersecurity Infrastructure and Security Agency, CISA)...