Main Content

News Releases

01/17/2020
ST. CROIX, Zile Vyèj peyi Etazini – Finansman ki apwouve pou Zile Vyèj yo nan peyi Etazini te depase $2.1 milya dola nan pwogram Asistans Piblik (PA) Ajans Jesyon Ijans Federal-la (FEMA).Yo te pran...
12/09/2019
 AUSTIN, Texas – Sivivan katastwòf ki afekte akoz gwo tanpèt ak inondasyon Tanpèt Twopikal Imelda yo, kapab al vizite magazen amelyorasyon kay yo nan Katy, Houston ak Spring apatide Lendi 9 desanm...
12/02/2019
Pou kominote ki patisipe nan Pwogram Nasyonal Asirans Inondasyon (National Flood Insurance Program, NFIP) a, òdonans jesyon teren inondasyon yo nesesè pou yo detèmine domaj grav yo.  Règleman sa yo...
12/02/2019
AUSTIN, Texas – Sivivan katastwòf ki afekte akoz tanpèt ak inondasyon ki rive nan Tanpèt Twopikal Imelda, kapab al vizite magazen amelyorasyon kay lokal nan Cypress, Houston, Pasadena ak Orange nan...
11/25/2019
ST. CROIX, Virgin Islands Ameriken – Biwo Gouvènè a, Ajans Teritoryal pou Jesyon Ijans V.I. a (VITEMA) ansanm avèk Ajans Federal pou Jesyon Ijans la (FEMA) te dirije yon Atelye Sou Preparasyon avèk...
11/14/2019
K. Si mwen se yon imigran san papye, èske mwen kalifye pou asistans pou bezwen ki gen rapò ak katastwòf la?A:         Wi, ou kapab kalifye anba anpil diferan pwogram ajans benevòl ap jere pou divès...
07/15/2019
ZILE VYÈJ AMERIKEN – Lè yon siklòn ap apwoche, moun aje yo ka bezwen èd fanmi oswa zanmi yo pou yo ka byen prepare. Baryè nan preparasyon kapab fizik, emosyonèl, oswa finansye.  Li t ap pi bon si yo...
07/08/2019
Sent CROIX, Virgin Islands, Etazini – Ijans ak Dezas yo kapab rive nenpòt kilè, anpil fwa yo rive san avètisman. Jefò plan dezas ak preparasyon ijans yo dwe gen timoun yo ladan li; edike yo epi rann...
03/12/2019
Inondasyon ki te fèt akoz Siklòn Michael te lakoz pwopriyetè kay ak lokatè nan Florida ki genyen asirans inondasyon te soumèt plis pase 4,000 reklamasyon asirans inondasyon.  Sèten rezidan nan...
03/04/2019
TALLAHASSEE, Fla. – Pouke li kapab kontinye sansibilizasyon li fè yo, sant rekiperasyon apre katastwòf Leta-FEMA nan Port St. Joe ap fonksyone de (2) jou pa semèn nan Sant Resous Kominontè Port St....