Press Releases

BATON ROUGE, La. – Jou yo long, Gòlf Meksik la ak Oseyan Atlantik la ap chofe, epi sezon siklòn nan rive yon lòt fwa ankò. Tande nouvèl sa a sèlman ka lakòz gwo estrès, sitou si ou te viv yon…
Jun 1, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken yo– Patenarya Teritwa a ansanm ak FEMA kontinye avanse nan inisyativ ki pran pou gen asirans kominote lojman piblik yo ap gen mwayen pou diminye risk yo yon fason pou…
May 12, 2022
NEW YORK – uit (8) mwa ki vini apre rès Siklòn Ida te ravaje kay, biznis, enfrastrikti nan eta New York, FEMA, Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini ak Pwogram Asirans Nasyonal Kont Inondasyon, te…
May 10, 2022
ST. CROIX, U.S. Virgin Islands (Zile Vyèj Ameriken yo) –- Jodi a se pi bon jou pou ou menm ansanm ak fanmi w kòmanse fè preparasyon pou sezon siklòn ki pral rive nan Atlantik la. Pandan semèn…
May 3, 2022
ST. CROIX, Zile Vyèj Ameriken –- Gras ak yon kolaborasyon ant FEMA ak teritwa a pou ranfòse yon kilti rezistans nou te rive apwouve, nan mwa fevriye a, yon anvlòp $14.5 milyon dola nou plase nan…
Mar 8, 2022
BATON ROUGE, La. – De  (2) dènye Sant Rekiperasyon apre Katastwòf FEMA nan Louisiana ki sitiye nan Houma ak Raceland pral fèmen nèt vandredi 25 fevriye a 6 p.m. FEMA ap kontinye travay ak Biwo…
Feb 18, 2022
BATON ROUGE, La. – Sant Rekiperasyon pou Katastwòf (DRCs nan Louisiana yo pral ouvri lè nòmal nan Jou Prezidan, Lendi 21 Fevriye. DRC yo ap louvri lendi pou rive vandredi ant 9 a.m ak 6 p.m. epi…
Feb 16, 2022
NEW YORK - FEMA te dekese anviwon $335,000 pou finanse Temple Tikvah ki nan Konte Nassau an pou depans ki te fèt nan kad mezi pwoteksyon annijans yo aprè dega k te genyen nan moman pasaj Siklòn Ida…
Jan 28, 2022
Sant Rekiperasyon Dezas Louvri nan Houma BATON ROUGE, La. –  Yon Sant Rekiperasyon Dezas FEMA louvri kounye a nan Houma pou ede sivivan Siklòn Ida ki afekte yo. Sinistre yo kapab jwenn èd gras ak…
Jan 25, 2022
BATON ROUGE, La. – Sou demann eta a, FEMA aktyèlman ap bay apeprè  1,946 kay ki se sivivan siklòn Laura ak Delta avèk tan siplemantè pou rete nan yon lojman ke ajans lan bay pandan yap konplete…
Jan 25, 2022