Konsèy sou Rekonstriksyon ak Reparasyon Disponib nan Konte Leon nan Dat 24 Janvye Rive 29 Janvye

Release Date Release Number
R4-DR-4399-FL NR 082
Release Date:
January 23, 2019

TALLAHASSEE, Fla. – FEMA ansanm ak detayan amelyorasyon kay nan Konte Leon yo ap travay an tèt ansanm nan dat 24 janvye rive 29 janvye pou yo bay enfòmasyon ak dokimantasyon gratis sou fason pou rann kay pi solid ak pi sekirize, pandan rezidan Florida yo ap repare oubyen rekonstwi kay yo ki domaje nan Siklòn Michael.

 

Espesyalis FEMA yo ap sou plas nan Tallahassee pou reponn kesyon epi ofri konsèy jeneral sou amelyorasyon kay ki itilize metòd yo deja konnen ap anpeche oubyen diminye domaj nan katastwòf alavni.

 

Pifò nan enfòmasyon ak piblikasyon gratis yo pèsonalize pou fè travay poukont ou ak pou konpayi konstriksyon jeneral.

 

Konseye yo ap disponib nan magazen sa yo ant 8 a.m. jiska 5:30 p.m. Jedi, Vandredi, Lendi ak Madi. Samdi ant 9 a.m. jiska 1 p.m.  Konseye yo pa disponib nan Dimanch.

 

Esposito Ace Hardware                        Home Depot

2743 Capital Circle NE                           3200 Capital Circle NE

Tallahassee, FL 32308                            Tallahassee, FL 32301

 

Jwenn plis enfòmasyon sou fason pou ranfòse pwopriyete ou sou sitwèbfema.gov/protect-your-property.

Espesyalis FEMA yo ka bay konsèy jeneral konsènan règleman asirans inondasyon epi yo ofri asistans teknik pou ede nan rekiperasyon an.

 

Pou kontakte FEMA, rele liy asistans telefonik lan nan 800-621-3362 oswa 800-462-7585 (TTY). Operatè ki pale plizyè lang disponib pou ou. Operatè yo ap travay apatide 7 a.m. jista 10 p.m. sèt jou sou sèt jouk yo ta di yon lòt bagay

 

###

 

Misyon FEMA: N ap ede moun anvan, pandan epi apre katastwòf.

Pou yon lis resous ki disponib pou moun ak biznis ki afekte akoz Siklòn Michael yo, vizite www.floridadisaster.org/info.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou rekiperasyon apre Siklòn Michael, vizite www.fema.gov/disaster/4399.

Swiv FEMA ak Divizyon Jesyon Ijans Florida sou Twitter nan   @ FEMARegion4   ak   @FLSERT.   Ou ka vizite FEMA ak paj Facebook Divizyon an tou nan   Facebook.com/FEMA    ak  Facebook.com/FloridaSERT  .

Tags:
Dènye mizajou