U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Lè ou wè .gov se sa ki fè konnen li ofisyèl.

Sitwèb pou gouvènman federal yo tèmine ak yon .gov oswa .mil. Anvan w pataje enfòmasyon delika, asire w ke ou sou yon sit gouvènman federal.

Https

Sit la sekirize.

Endikasyon https:// asire ke ou konekte sou sitwèb ofisyèl la e ke tout enfòmasyon ou bay yo kode epi transmèt defason sekirize.

Dat limit pou Ranmase Fatra nan Zile Vyèj Ameriken Pwolonje Jiska 7 Mas

Release Date Release Number
February 7, 2018 87

ST. CROIX, Zile Vyèj – Ajans Fderal Jesyon Ijans (Federal Emergency Management Agency, FEMA) te pwolonje dat limit pou vin ranmanse fatra ki sou wout leta nan St. Thomas, St. John ak St. Croix. Nouvo dat limit pou ranmasajla se 7 mas 2018.

Kòporasyon Enjenyè Lame Etazini ap travay ak Depatman Travo Piblik Zile Vyèj yo pou retire fatra ki sou wout yo nan St. Thomas ak St. John. Se Depatman Travo Piblik ak Otorite Jesyon Fatra a k ap jere aktivite ranmasaj fatra a nan St. Croix.

Se pou yo triye tout fatra yo nan plizyè kategori (plant, fatra elektwonik, atik elektwomenaje, fatra konstriksyon) epi pou yo mete yo sou bò wout la.

 

###

Gen asistans pou retabli ki disponib bay tout moun san nou pa gade ras, koulè, relijyon, nasyonalite, sèks, laj, andikap, kapasite pou pale Angle oswa nivo ekonomik. Si oumenm oswa yon moun ou konnen te viktim diskriminasyon, rele FEMA gratis nan 800-621-3362 (sèvis vokal, 711/VRS – Sèvis Relè Videyo) (TTY: 800-462-7585). Operatè ki pale plizyè lang disponib (peze 2 pou Panyòl).

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen nou ak ekip entèvansyon ijans yo pou asire n ap travay men nan lamen antanke nasyon pou konstwi, kenbe ak amelyore kapasite nou pou pare, pou pwoteje nou, pou reponn ak pou nou retabli epi pou nou redwi tout danje yo.

Swiv nou sou twitter nan twitter.com/femaregion2 ak www.facebook.com/FEMAUSVirginIslands.

 

Pou bay lajan owa pou pwopoze tèt ou kòm volontè, kontakte òganizasyon volontè oswa charitab ou pito a atravè Ajans Nasyonal Volontè ki Aktif pandan Dezas (National Voluntary Agencies Active in Disasters, NVOAD) nan www.nvoad.org.   Moun ki ta renmen ede yo ta konsidere ke don lajan kach bay ajans volontè yo plis fleksibilite pou jwenn resous li plis bezwen yo epi sa ede ponpe lajan nan ekonomi lokal la pou ede biznis yo refè. Fondasyon Kominotè Zile Vyèj (The Community Foundation of the Virgin Islands) gen tou yon “Fon pou Zile Vyèj yo” nan www.USVIrecovery.org

 

Last updated February 7, 2018