Main Content

Sant Rekiperasyon Apre Katastwòf nan Callaway ap Fèmen 20 Fevriye

Release date: 
02/14/2019
Release Number: 
R4-DR-4399-FL NR 091

TALLAHASSEE, Fla. – Sant rekiperasyon apre katastwòf Leta/FEMA nan Callaway pral fèmen a 6 p.m. nan dat mèkredi 20 fevriye. Èd ap toujou disponib nan telefòn, sou entènèt oubyen lè w vizite yon sant ki toupre w.

 

Sant lan pral louvri nan orè nòmal li jou konje federal Fèt Prezidan (Presidents Day), Lendi, 18 fevriye, apatide 9 a.m. rive 6 p.m.

 

FEMA pral kontinye travay avèk otorite leta ak otorite local nan Konte Bay sou rekiperasyon apre Siklòn Michael. Sant la te louvri pòt li nan dat 31 oktòb nan Callaway Community Center, 599 Beulah Ave., Callaway, FL 32404.  Plis pase 5,681 sivivan te vizite sant la.

 

Sivivan Siklòn Michael yo kapab kontinye jwenn repons pou kesyon yo genyen epi verifye kondisyon aplikasyon FEMA yo lè yo vizite nenpòt nan sant ki rete louvri yo. Ou kapab jwenn adrès sant yo sou entènèt nan FEMA.gov/DRC.

 

Majorite nan menm sèvis yo disponib sou entènèt nan DisasterAssistance.gov oubyen rele liy asistans telefonik FEMA a nan 800-621-3362 oubyen 800-462-7585 (TTY) nenpòt lè apatide 7 a.m. jiska 11 p.m., sèt jou sou sèt. Operatè ki pale plizyè lang disponib pou ou.

 

FEMA kowòdone avèk Eta Florida pou l detèmine ki kote sant rekiperasyon apre katastwòf yo sitiye epi konbyen tan yap bezwen yo. Desizyon pou fèmen sant lan baze sou kantite sivivan ki al ladann ki diminye. 

###

 

Misyon FEMA: N ap ede moun anvan, pandan epi apre katastwòf.

Pou yon lis resous ki disponib pou moun ak biznis ki afekte akoz Siklòn Michael yo, vizite www.floridadisaster.org/info.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou rekiperasyon apre Siklòn Michael, vizite www.fema.gov/ht/disaster/4399.

Swiv FEMA ak Divizyon Jesyon Ijans Florida sou Twitter nan   @ FEMARegion4   ak   @FLSERT.   Ou ka vizite FEMA ak paj Facebook Divizyon an tou nan Facebook.com/FEMA ak Facebook.com/FloridaSERT.

TALLAHASSEE, Fla. – The State/FEMA disaster recovery center in Callaway will close at 6 p.m. Wednesday, Feb. 20. Help is still available by phone, online or by visiting a nearby center.

 

The center will be open normal business hours on the Presidents Day federal holiday, Monday, Feb. 18, from 9 a.m. to 6 p.m.

 

FEMA will continue to work with state and local authorities in Bay County on recovery from Hurricane Michael. The center opened Oct. 31 in the Callaway Community Center, 599 Beulah Ave., Callaway, FL 32404. More than 5,681 survivor visits have been made.

 

Hurricane Michael survivors can continue to receive answers to questions and check the status of their FEMA applications by visiting any of the remaining centers. Center locations can be found online at FEMA.gov/DRC.

 

Most of the same services are available by going online to DisasterAssistance.gov or calling the FEMA Helpline at 800-621-3362 or 800-462-7585 (TTY) anytime from 7 a.m. to 11 p.m., seven days a week. Multilingual operators are available.

 

FEMA coordinates with the State of Florida to determine where disaster recovery centers are located and how long they are needed. The decision to close is based upon declining use by survivors.

 

###

 

FEMA’s mission: Helping people before, during, and after disasters.

For a list of resources available to individuals and businesses affected by Hurricane Michael, visit www.floridadisaster.org/info.

For more Hurricane Michael recovery information, visit www.fema.gov/disaster/4399.

Follow FEMA and the Florida Division of Emergency Management on Twitter at @FEMARegion4 and @FLSERT. You may also visit FEMA and the Division’s Facebook pages at Facebook.com/FEMA and Facebook.com/FloridaSERT.

Last Updated: 
02/19/2019 - 14:51