Main Content

FEMA pwolonje pwogram Alimantasyon Esansyèl Pwovizwa ak Ebèjman (STEP)

Release date: 
02/04/2019
Release Number: 
151

Sent KWA, Zile Vyèj – FEMA, an akò ak teritwa Zile Vyèj Ameriken, pwolonje pwogram Alimantasyon Esansyèl Tanporè ak Ebèjman (STEP) la. Ansyen delè pou pwogram sa te 31 Janvye, 2019.  Nouvo pwolongasyon ki apwouve a kontinye pwogram sa jis rive 31 Mas, 2019. Moun ki deja anrejistre nan pwogram nan elijib pou pwolongasyon sa.

Pwogram STEP lan finanse pa pwogram Asistans Piblik FEMA a, men li administre pa Otorite Finansman Lojman Zile vyèj sou Pwogram Ijans Reparasyon Kay Zile Vyèj la (EHRVI).

EHRVI pèmèt moun yo rete nan kay yo pandan ke reparasyon domaj ouragan Irma ak Maria te lakòz yo ap fèt. Sa se pa yon pwogram travay pèmanan, li la pou bay asistans en ijans pou bezwen sekirite, sante piblik, ak sibzistans. Reparasyon ijan yo ka gen ladan yo mi, tèt kay, elektrisite ak plonbri. Faz 2 pwogram STEP lan ap pèmèt fasilitasyon nan respè kòd sou fè tèt kay pou moun ki te afekte nan domaj tanpèt yo.  Tout travay dwe fin fèt avan 31 Mas.

###

Misyon FEMA se ede moun yo anvan, pandan ak apre yon dezas.

Pou enfòmasyon ofisyèl sou efò pou retablisman apre siklòn yo, tanpri ale sou www.informusvi.com oswa www.usviupdate.com. Swiv nou sou rezo sosyal yo sou twitter.com/femaregion2 ak www.facebook.com/FEMAUSVirginIslands. Pou enskri pou ijans, bagay ki lye ak meteyo, sekirite piblik ak alèt sou sispansyon sèvis nan Zile Vyèj yo, enskri pou Alèt VI oswa kopye https://member.everbridge.net/index/892807736729008#/login nan navigatè ou a.

Pou fè don oswa benevola, kontakte òganizasyon benevòl oswa byenfezans ou vle a atravè Ajans Nasyonal Volontè ki Aktif nan ka Dezas yo (National Voluntary Agencies Active in Disasters, NVOAD) sou www.nvoad.org.  Pou sa yo ki swete bay èd, lajan kach don bay ajans volontè yo plis fleksibilite nan jwenn resous ki pi nesesè yo epi ponpe lajan nan ekonomi lokal la pou ede biznis yo retabli. Fondasyon Kominotè Zile Vyèj yo genyen tou “Fon pou Zile Vyèj yo” sou www.USVIrecovery.org.

 

Last Updated: 
02/05/2019 - 10:44