Main Content

Konpozè Asirans Oto

Release date: 
09/19/2018
Release Number: 
146

ST. CROIX, Virgin Islands – FEMA vle pou sivivan ki kalifye yo resevwa tout asistans yo bay la. Abitan Virgin Islands yo ka resevwa yon koutfil kòm yon rapèl ki endike sivivan ki te afekte nan Ouragan Irma ak Maria gen jiska 12 mwa apati dat enskripsyon an pou yo prezante dokiman aranjman, esklizyon, oswa yon lèt refi, sitou si te gen yon dèle 30 jou oswa plis dèle. FEMA t ap travay avèk teritwa a pou bay chwa pou lojman pou tan kout ak anpil tan pou satisfè bezwen endividyèl sivivan yo.

  • Tanpri fakse dokiman asirans yo nan nimewo 800-827-8112 oswa voye kopi yo pa lapòs ba FEMA, PO Box 10055, Hyattsville, MD 20782-8055 oswa chaje dokiman yo sou sitwèb DisasterAssistance.gov.
     
  • Si ou ta gen nenpòt kesyon, tanpri kontakte FEMA nan nimewo 800-621-3362. Si ou se yon moun ki bèbè oswa ki gen pwoblèm pou tande epi si ou itilize 711 oswa Sèvis Relè nan Videyo ( Video Relay Service, VRS), rele nimewo 800-621-3362.
    TTY: 800-462-7585.

###

 

Misyon FEMA se pou ede moun yo anvan, pandan ak apre yon katastwòf.

Pou jwenn enfòmasyon ofisyèl sou efò sekou apre ouragan yo, tanpri ale sou sitwèb www.informusvi.com oswawww.usviupdate.com.. Swiv nou nan medya sosyalsou twitter.com/femaregion2 ak www.facebook.com/FEMAUSVirginIslands. Pou enskri pou resevwa alèt pou ijans, ki asosye avèk ijans, move tan, sekirite piblik ak deranjman nan sèvis nan Virgin Islands, enskri pou Alert VI oswa kopye sitwèbhttps://member.everbridge.net/index/892807736729008#/login epi pase li nan navigatè ou.

Pou fè don oswa pou sèvi kòm volontè, kontakte òganizasyon volontè oswa òganizasyon charite ou chwazi avèk Ajans Nasyonal Volontè ki Aktif nan Katastwòf  (National Voluntary Agencies Active in Disasters, NVOAD) sou sitwèb www.nvoad.org.  For those who wish to help, cash donations offer voluntary agencies the most flexibility in obtaining the most-needed resources and pumps money into the local economy to help businesses recover. The Community Foundation of the Virgin Islands also has the “Fund for the Virgin Islands” at www.USVIrecovery.org.

Last Updated: 
09/28/2018 - 08:24