Main Content

FEMA pwolonje pwogram Asistans Abri Tranzisyon an (Transitional Sheltering Assistance) nan New York

Main Content
Release date: 
05/24/2013
Release Number: 
224

FEMA pwolonje pwogram Asistans Abri Tranzisyon an (Transitional Sheltering Assistance) nan New York

 

NEW YORK – Ajans Federal Jesyon Ijans lan (Federal Emergency Management Agency), sou demand Eta New York la, te apwouve yon pwolongasyon 39 jou pou pwogram Asistans Abri Tranziyon an (TSA: Transitional Sheltering Assistance ), ki pèmèt sivivan elijib Siklòn Sandy ki pa ka retounen lakay yo rete nan otèl k ap patisipe yo.

 

Dat pou TSA tcheke nan kès la pwolonje jiska 7 jiyè. FEMA ap rele aplikan ki kalifye yo pou nouvo pwolongasyon an pou l avize yo nouvo dat pou tcheke nan kès la. Y ap evalye aplikan ki kalifye pou nouvo pwolongasyon pou asistans kontinyèl la, sou yon baz ka pa ka.

 

Pwogram tanporè TSA a pèmèt sivivan Siklòn Sandy kay yo te domaje anpil oswa kraze yo pou yo rete nan yon otèl pou yon tan limite. FEMA peye depans chanm nan dirèkteman bay otèl la.

 

Pwolongasyon an te apwouve pou ede aplikan sa yo pou yo ka toujou kalifye pou pwogram nan pou yo rete nan otèl pandan FEMA ak eta, ak patnè lokal li yo ap travay pou idantifye solisyon lojman alontèm.

 

FEMA kontinye travay nan kowòdinasyon ak ajans patnè lokal, eta, tribi ak volontè yo, pou asiste aplikan yo gras ak asistans ak trètman dosye ki konplè pou idantifye epi fè yo fè tranzisyon nan lojman tanporè ki pi apwopriye oswa lojman alontèm.

 

Pou ou aprann plis sou Asistans Piblik FEMA nan New York, ale sou: fema.gov/public-assistance-local-state-tribal-and-non-profit ak dhses.ny.gov/oem/recovery. Pou plis enfòmasyon sou rekiperasyon apre katastwòf nan New York, ale sou fema.gov/sandyny, twitter.com/FEMASandy, facebook.com/FEMASandy ak fema.gov/blog.

 

###

 

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak sekouris nou yo pou asire nou ke antanke nasyon nou travay ansanm pou konstwi, soutni, epi amelyore kapasite nou, pou nou prepare, pwoteje kont, reponn a, rekipere, epi diminye tout risk yo. Èd pou rekiperasyon disponib san konsiderasyon sou ras, koulè, relijyon, nasyonalite, sèks, laj, enfimite, metriz lang Anglè oswa sitiyasyon ekonomik. Si ou menm oswa yon moun ou konnen te sibi diskriminasyon, rele FEMA gratis nan 800-621-FEMA (3362). Pou TTY rele 800-462-7585.

Last Updated: 
05/29/2013 - 09:58