Main Content

Sant sekou apre dezas ap konvèti an Sant kominotè ki fè prè nan ka dezas nan Konte Nassau ak Suffolk

Main Content
Release date: 
04/26/2013
Release Number: 
215

NOUYÒK – Kat Sant sekou apre dezas nan konte Nassau ak Suffolk ap tounen Sant kominotè ki fè prè nan ka dezas apatide 9 a.m. nan mèkredi 1ye me.

Sant sa yo, ke se  Administrasyon Ti Antrepriz Ozetazini (U.S. Small Business Administration) ki jere yo, pral louvri de lendi a vandredi, apatide 9 a.m. jouk rive 6 p.m., ak samdi de 9 a.m. jouk rive 3 p.m.

Yon sant kominotè ki fè prè nan ka dezas, konsantre l sou fon ki nesesè pou rekonstriksyon ak retablisman alontèm. Pwopriyetè kay, lokatè ak biznis ap kapab pale endividyèlman avèk reprezantan SBA yo. Ap gen espesyalis ki travay avèk Ajans Federal ki Jere Ijans lan (Federal Emergency Management Agency, FEMA) k ap disponib tou.

Nan sant sa yo:

  • Biznis tout dimansyon avèk tou sèten òganizasyon ki pa travay pou pwofi e ki swa sibi domaj fizik oswa ki pa sibi domaj fizik, ka aplike pou yon Prè poutèt Domaj Ekonomik apre Dezas (Economic Injury Disaster Loan, EDIL), yon prè pou fon woulman pou pwoblèm ki gen nan woulman kash poutèt dezas.
  • Biznis yo, pwopriyetè kay ak lokatè yo, ka tcheke kondisyon aplikasyon yo oswa yo ka poze nenpòt kesyon sou aplikasyon prè SBA fè nan ka dezas, ke yo soumèt la.
  • Aplikan yo ka tcheke kondisyon anrejistreman yo avèk FEMA epitou yo ka jwenn klarifikasyon sou nenpòt korespondans ekri yo resevwa.

Pi ba a w ap jwenn yon lis kote k ap konvèti an Sant kominotè ki fè prè nan ka dezas:

KONTE

ADRÈS

Nassau County

Recreation Center and Ice Arena

700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY 11561

Nassau County

Island Park Village Hall (LIRR) nan espas estasyònman an

127 Long Beach Rd., Island Park, NY 11558

Nassau County

Cedar Creek Park

Merrick Rd. East, Seaford, NY 11783

Konte Suffolk

Copiague Memorial Library

50 Deauville Blvd., Copiague, NY 11726

Sant sekou apre dezas ap konvèti an Sant kominotè ki fè prè nan ka dezas nan Konte Nassau ak Suffolk – Paj 2

Pou jwenn asistans avèk aplikasyon pou prè SBA bay nan ka dezas, rele Sant Sèvis Kliyan SBA genyen pou moun ki viktim dezas la, nan 800-659-2955 (sistèm TTY 800-877-8339) oswa voye yon imèl nan DisasterCustomerService@sba.gov.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou retablisman apre dezas nan Nouyòk, ale sou Entènèt nan  www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy, www.fema.gov/blog.

###

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye sekouris nou yo pou asire n ap travay ansanm antanke yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, reyaji lè gen danje, fasilite retablisman, epitou minimize dega yo.

Gen asistans pou retablisman ki disponib san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, si ou se fanm oswa gason, laj, andikap, konpetans nan lang Angle oswa sitiyasyon ekonomik. Si oumenm oswa yon moun ou konnen te viktim diskriminasyon, rele FEMA gratis nan nimewo 800-621-FEMA (3362). Pou TTY rele 800-462-7585.

Asistans lojman FEMA pou yon ti tan ak sibvansyon pou depans transpò piblik, depans pou swen medikal ak swen dantè, ak depans pou sèvis finerè ak antèman pa egzije moun pou yo aplike pou yon prè SBA. Men, aplikan ki resevwa aplikasyon prè SBA dwe soumèt yo ba ofisye kredi SBA pou yo kapab kalifye pou asistans ki garanti byen pèsonèl, reparasyon oswa ranplasman veyikil, ak depans pou amenaje ak depo.

Last Updated: 
04/30/2013 - 08:23
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top