Main Content

Sekou nan New York apre Ouragan Sandy

Release date: 
04/19/2013
Release Number: 
210

NEW YORK — Sekou akòz Katastwòf pou moun New York ki viktim nan Ouragan Sandy:

 • Plis pase $3.3 milya dola nan peman Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon te fè ba moun ki gen kontra asirans yo
 • Plis pase $958 milyon dola nan sibvansyon FEMA ki apwouve pou moun ak kay yo
  • Plis pase $821 milyon dola pou asistans pou lojman
  • Plis pase $137 milyon dola pou lòt bezwen
 • Plis pase $1.4 milya dola nan prè SBA pou katastwòf ki apwouve pou pwopriyetè kay yo, lokatè yo ak biznis yo
 • Prèske $847 milyon dola ki apwouve nan sibvansyon Asistans Piblik FEMA pou kominote yo ak kèk òganizasyon non-komèsyal k ap sèvi piblik la
 • 271,377 moun enskri pou jwenn asistans nan 13 konte ki deziyen
 • 183,696 enspeksyon fèt nan kay yo
 • 180,596 vizit nan Sant Sekou pou Katastwòf
 • 5.6 milyon yad kib debri ki ranmase
 • Plis pase 500 ajans volontè ki patisipe nan sekou a
 • 26 lang ki itilize pou kominike enfòmasyon sou asistans lan ba viktim yo

Moun ki viktim nan Sandy yo ta dwe rete an kontak avèk FEMA pou fè konnen lè yo resevwa peman aranjman asirans yo, lè yo bezwen chanje enfòmasyon sou kontak ak adrès yo, oswa lè yo gen nenpòt kesyon konsènan aplikasyon yo.

Moun ki aplike yo ka rele liy Dirèk FEMA nan 800-621-3362 (Pou pale, 7-1-1/Relè) oswa TTY 800-462-7585 pou yo bay FEMA dènye enfòmasyon yo. Nimewo telefòn pou rele gratis yo fonksyone ant 7 a.m. ak 10 p.m. Lè Zòn Lès, sèt (7) jou pa semèn.

Moun yo kapab tcheke aplikasyon yo nan DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo nan sitwèb m.fema.gov.

 

Dapre Chif yo 39: Sekou nan New York apre Ouragan Sandy, Paj 2

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye repondè nou yo pou asire n ap travay ansanm antan yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, bay repons pou danje yo, retabli nou apre yo, epitou minimize yo.

Gen asistans pou reparasyon apre katastwòf ki disponib san konsiderasyon ras, koulè, relijyon, si ou se fanm oswa gason, laj, andikap, konpetans nan lang Angle oswa sitiyasyon ekonomik. Si oumenm oswa yon moun ou konnen te viktim diskriminasyon, rele FEMA gratis nan nimewo 800-621-FEMA (3362). Pou TTY rele 800-462-7585.

SBA se sous finansman prensipal gouvènman federal pou rekonstwiksyon alontèm pwopriyete prive ki domaje nan katastwòf. SBA ede pwopriyetè kay, lokatè, biznis tout dimansyon, ak òganizasyon non-komèsyal prive finanse efò reparasyon oswa rekonstwiksyon yo, epi li garanti depans ranplasman byen pèsonèl ki pèdi oswa ki domaje akòz katastwòf la. Prè akòz katastwòf la garanti pèt ki pa gen asirans epi ki pa gen konpansasyon, epitou ki pa double avantaj lòt ajans oswa òganizasyon. Pou jwenn enfòmasyon sou pwogram SBA, moun ki aplike yo ka rele 800-659-2955 (TTY 800-877-8339).

Last Updated: 
04/24/2013 - 10:51
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: