Main Content

SBA Pwolonje Dat Limit pou Sivivan Siklòn Sandy nan New York yo

Main Content
Release date: 
02/28/2013
Release Number: 
NR 13-330

ATLANTA – Aministrasyon Ti Biznis Ameriken an (U. S. Small Business Administration) te pwolonje dat limit pou sivivan Siklòn Sandy nan New York yo retounen aplikasyon pou domaj fizik la, pou 29 Mas 2013.

Anplis, Sant Rekiberasyon Biznis SBA a (SBA Business Recovery Center) nan American Legion, 209 Cross Bay Blvd., Broad Channel, NY 11693, ap fèmen jedi 28 Fevriye nan lè travay fini epi l'ap anmenaje nan Community Church of the Nazarene, 1414 Central Avenue, Far Rockaway, NY 11691, efektif 1e mas. Orè Fonksyonman li se lendi – vandredi, 9è nan maten pou 6è nan aswè; samdi, 9è nan maten pou 3è nan aprè midi, jiska nouvèl òd.

Sivivan yo ka aplike sou entènèt tou, lè yo itilize Fòm Aplikasyon Elektwonik pou Prè a (ELA: Electronic Loan Application) atravè sit entènèt ki sekirize SBA a nan https://disasterloan.sba.gov/ela.

Ou ka jwenn lòt detay sou lokal ak lòt Sant Rekiperasyon ak pwosedi pou aplikasyon pou prè lè'w rele nan Sant Sèvis Kliyantèl SBA a nan 800-659-2955 (800-877-8339 pou moun ki soud e ki di pou tande) oswa lè'w voye yon imel nan disastercustomerservice@sba.gov.

Dat limit depo pou retounen aplikasyon pou domaj pwopriyete fizik yo se 29 mars 2013.  Dat limit pou retounen aplikasyon pou prejidis ekonomik yo se 31 Jiyè 2013.

Last Updated: 
03/01/2013 - 12:50
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: