Main Content

2 Sant Sekou pou Katastwòf agrandi operasyon yo nan New York

Release date: 
02/28/2013
Release Number: 
NR- 179

NEW YORK – Moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York pral kapab ale nan sant sekou pou katastwòf nan Recreation Center ak Ice Arena, 700 Magnolia Blvd., Long Beach, NY, 11561, ak nan Freeport Recreation Center, 130 East Merrick Rd., Freeport, NY, 11520 pou yon peryòd tan ki pi long.

Dat limit pou enskri pou asistans federal akòz katastwòf la pwolonje jiska 29 mas 2013. Akòz pwolongasyon sa a, Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Katastwòf ap toujou opere nan sant yo pou kontinye bay asistans ki nesesè pou moun ki viktim nan katastwòf la.

Moun ki viktim yo gen plizyè fason pou enskri:

  • Sou entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov.
  • Nan telefòn entèlijan oswa nan tablèt enfòmatik, ale nan sitwèb m.fema.gov oswa telechaje aplikasyon FEMA.
  • Nan telefòn, 800-621-3362 (pou pale, 7-1-1/Relè) oswa (TTY) 800-462-7585.
  • Nimewo telefòn pou rele gratis yo ap fonksyone ant 7 a.m. ak 10 p.m. Lè Zòn Lès, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen avi kontrè.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
03/01/2013 - 17:25
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: