Federal Emergency Management Agency

Dat limit pou enskripsyon nan FEMA pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York

Main Content
Release date: 
02/27/2013
Release Number: 
NR-178

NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou pou moun ki viktim yo enskri pou asistans federal pou katastwòf.

Kòm youn nan zòn ki pi peple nan peyi a, New York prezante FEMA avèk anpil defi inik. Ajans lan – ansanm avèk patnè eta a ak patnè federal yo ak òganizasyon volontè yo – pwolonje peryòd enskripsyon an pou yon lòt 30 jou pou yo kapab pi byen sèvi moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York.

Nouvo dat limit pou enskripsyon an nan New York se 29 mas 2013, ki se dat limit tou pou ranpli ak retounen aplikasyon pou prete lajan nan SBA ki gen ti enterè akòz katastwòf la nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken.

Pwolongasyon dat limit lan ap pèmèt moun ki viktim nan 13 konte New York ki deziyen pou jwenn asistans federal apa jwenn plis tan pou enskri nan FEMA. Men konte ki deziyen yo: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster ak Westchester.

Moun k ap viv nan konte sa yo epi ki te pèdi zafè yo akòz Ouragan Sandy ta dwe enskri nan FEMA menmsi yo gen asirans. Si viktim yo aplike anvan dat limit lan sa ka ede yo evite yon mank lajan si yo jwenn yo pa gen ase asirans annapre oswa si yo gen plis domaj.

Moun ki viktim ki enskri yo ka kalifye pou sibvansyon federal pou ede yo fè plizyè depans ki asosye avèk katastwòf la, tankou lwaye, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl, ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf la ki pa garanti nan asirans.

Si pwopriyetè kay yo retounen aplikasyon pou prete lajan nan SBA, yo ka kalifye pou apeprè $200,000 dola pou repare oswa pou ranplase kay kote yo abite ki te domaje nan ouragan an. Pwopriyetè kay yo ak lokatè yo ka kalifye pou apeprè $40,000 pou ranplase byen pèsonèl yo. Pou biznis ak òganizasyon non-komèsyal prive yo ka kalifye pou prete jiska $2 milyon dola pou repare oswa pou ranplase byen yo ki domaje nan ouragan an.

Fason pou enskri nan FEMA

Moun yo kapab enskri sou Entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik depi yo ale sou sitwèb m.fema.gov oswa depi yo telechaje aplikasyon FEMA.

Moun ki viktim yo kapab enskri tou depi yo rele Liy Èd FEMA: 800-621-3362 (Pou pale, 7-1-1/Relè) oswa (TTY) 800-462-7585. Liy lan louvri depi 7 a.m. jiska 10 p.m. Lè Zòn Lès, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi.

Nou ankouraje moun ki gen kesyon konsènan pwosesis enskripsyon nan FEMA, sitiyasyon aplikasyon yo ak pwogram asistans ki disponib pou katastwòf la pou yo ale nan yon Sant Sekou pou Katastwòf oswa pou yo kontakte FEMA.

Pou jwenn Sant Sekou pou Katastwòf ki pi pre a, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, lokalizatè Sant Sekou pou Katastwòf disponib nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Aplikasyon pou prete lajan nan SBA akòz Katastwòf

Yon fason ki senp ak rapid pou ranpli aplikasyon pou prete lajan akòz katastwòf la se nan Entènèt, avèk aplikasyon elektwonik SBA pou prete lajan. Konekte sou Entènèt nan sitwèb https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA.

Reprezantan sèvis kliyan SBA yo disponib pou bay oswa pou aksepte aplikasyon pou prè ki gen ti to enterè, epi pou reponn kesyon nan tout Sant Sekou New York/FEMA pou Katastwòf ak nan sant sekou SBA yo pou biznis ak Sant Asistans Prè akòz Katastwòf. Pou jwenn sant ki pi pre ou, konekte sou Entènèt nan sitwèb www.sba.gov oswa rele 800-659-2955 (TTY 800-877-8339.)      

W ap jwenn plis enfòmasyon depi ou rele nimewo gratis Sant Sèvis Kliyan SBA pou Katastwòf, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Gen asistans ki disponib tou depi ou voye yon imèl ba DisasterCustomerService@sba.gov oswa depi ou ale sou Entènèt nan sitwèb www.sba.gov.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb visit www.fema.gov/SandyNY, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy, http://www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen ak www.fema.gov/blog.

 

 

Last Updated: 
02/27/2013 - 13:08
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top