Main Content

Mwens pase de (2) semèn ki rete pou enskri pou asistans akòz katastwòf

Release date: 
02/14/2013
Release Number: 
NR-169

NEW YORK – Èd akòz katastwòf ap kòmanse avèk enskripsyon nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans, epi dat limit lan 27 fevriye a ap rive nan yon ti tan.

Mwens pase de (2) semèn rete pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy enskri pou yo jwenn èd nan FEMA. Se menm dat limit pou remèt fòm aplikasyon pou prete lajan akòz katastwòf nan Administrasyon Ti Biznis Ameriken.

Depi lè Ouragan Sandy te fè anpil dega nan fen mwa oktòb la, FEMA ak SBA te apwouve plis pase $1.8 milya dola pou moun ki viktim yo nan New York. FEMA te apwouve prèske $900 milyon dola pou moun ak kay (nan fen jou ouvrab 13 fevriye a).

Li fasil pou enskri pou èd la menm jan ou rele liy enfòmasyon FEMA, ki fonksyone ant

7 a.m. ak 1 a.m. LÈ ZÒN LÈS, sèt (7) jou pa semèn jouk lè yo bay lòt avi. Moun ki viktim nan Ouragan Sandy kapab enskri depi yo rele 800-621-3362 (Relè 7-1-1 oswa Sèvis Relè nan Videyo disponib) oswa

(TTY) 800-462-7585.  Ou kapab jwenn èd nan plizyè lang pou lang ki pa Angle ak Panyòl depi ou rele Liy Asistans FEMA pou Lang gratis nan nimewo 866-333-1796.

Pou enskri sou entènèt, konekte nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan ou nan sitwèb m.fema.gov.

SBA te apwouve prèske $912 milyon dola nan prè akòz katastwòf la pou pwopriyetè kay ak lokatè epi plis pase $62 milyon dola nan prè pou biznis yo.

W ap jwenn plis enfòmasyon depi ou rele nimewo gratis Sant Sèvis SBA pou Katastwòf, 800-659-2955 (TTY 800-877-8339). Asistans lan disponib tou depi ou voye imèl ba DisasterCustomerService@sba.gov oswa depi ou ale nan sitwèb www.sba.gov.

Yon fason ki senp ak rapid pou ranpli yon fòm aplikasyon SBA se sou entènèt. Konekte nan sitwèb https://DisasterLoan.SBA.gov/ELA.

Reprezantan FEMA ak SBA disponib pou reponn kesyon yo na chak Sant Sekou pou Katastwòf. Pou jwenn sant sekou pou katastwòf ki pi pre ou, itilize lokalizatè a nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers oswa, avèk yon tablèt enfòmatik oswa yon telefòn entèlijan, konekte nan sitwèb m.fema.gov.

Ou ka voye tèks “DRC” ak Kòd Postal ou nan 43362 (4FEMA). Pa egzanp, si ou t ap viv nan Staten Island, ou ta ka voye tèks:  DRC 10301. Oswa rele 800-621-3362 (TTY 800-462-7585).

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou entènèt nan sitwèb www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
02/23/2013 - 11:52
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: