Main Content

Ranmasaj debri apre Ouragan Sandy pase a 95 pousan an 95 jou

Main Content
Release date: 
02/01/2013
Release Number: 
NR-156

NEW YORK – Efò pou ranmasaj debri apre Ouragan Sandy nan New York prèske fini. Yo ranmase plis pase 95 pousan debri nan 95 jou apre ouragan an te frape New York.

Sa gen ladan tout bagay depi pyebwa ki tonbe pou rive nan vwati, bato, miray ak mèb, machin-a-lav, sechwa ak materyèl izolan. Tout sa totalize jiska 5.25 milyon yad kib dekri gwo van te lakòz ak gwo lapli te kreye nan Ouragan Sandy, apati 27 oktòb 2012. Se ase debri pou plen 102 etaj Bilding Empire Eta enpe plis pase 3.5 fwa.

Ranmasaj ak transpò debri nan arebò twotwa yo te jwenn patisipasyon pwopriyetè kay, vwazen ak volontè k ap travay nan ajans vil, ajans eta ak ajans federal. Vwazen ak volontè te mete ansanm ladrès yo ak si-a-chèn yo pou retire pyebwa ki kase nan lakou ak nan lari epitou pou netwaye debri katastwòf la nan lari piblik yo.

Demolisyon fondasyon ki detwi yo ap kontinye epi apeprè 20 pousan fini ladan.

Byen bonè nan netwayaj la,  yo te itilize ti kannòt pou pote debri yo nan teren ranblè nan pati nò New York.

Yo charye debri yo nan kamyon pou pote yo nan teren ranblè nan lòt eta.

Yo boule oswa taye vejetasyon, tankou bwa, branch pyebwa, fèy ak lòt matyè òganik,  Y ap resikle ti mòso bwa yo pou re-itilizasyon ki bay avantaj.

Pwogram Asistans Piblik FEMA ranbouse gouvènman eta a ak gouvènman lokal yo ak sèten òganizasyon non-komèsyal 75 pousan depans ki kalifye pou ranmasaj debri. Pou ka kalifye, domaj la dwe se yon rezilta dirèk Ouragan Sandy.

Gen yon videyo U.S. Army Corp of Engineers sou travay ranmasaj debri apre Ouragan Sandy nan lyen ki anba la a: http://www.fema.gov/medialibrary/media_records/11140

Editè: pou jwenn yon foto sou nouvèl sou FEMA anrapò ak ranmasaj pou itilize gratis http://www.fema.gov/photolibrary/photo_details.do?id=61125

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou pou katastwòf nan New York, ale sou sitwèb: www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, www.fema.gov/SandyNY, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy and www.fema.gov/blog.

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye repondè nou yo pou asire n ap travay ansanm antan yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, bay repons pou danje yo, retabli nou apre yo, epitou minimize yo.

Last Updated: 
02/04/2013 - 17:50
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top