Main Content

Dat limit yo pwolonje pou enskripsyon nan FEMA ak pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa nan New York

Release date: 
01/25/2013
Release Number: 
NR-149

NEW YORK – Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA), sou demann Eta New York, apwouve yon pwolongasyon 30 jou pou moun ki viktim yo enskri pou asistans federal pou katastwòf. Nouvo dat limit pou enskripsyon pou moun ki viktim nan Ouragan Sandy nan New York se 27 fevriye. FEMA apwouve tou yon pwolongasyon 14 jou nan pwogram Asistans pou Lojman Pwovizwa (TSA). Nouvo dat pou kite lojman pwovizwa a pou aplikan ki rete nan otèl anba pwogram sa a se dimanch 10 fevriye.

Dat limit pou enskripsyon

Dat limit 27 fevriye pou enskripsyon an ap pèmèt viktim ki nan 13 konte New York yo deziyen pou asistans federal akòz katastwòf la jwenn yon lòt 30 jou pou enskri nan FEMA epi pou ranpli ak retounen aplikasyon prè pou katastwòf nan SBA ki gen ti enterè, yon etap enpòtan nan pwosesis pou jwenn sibvansyon FEMA. Men konte yo deziyen yo: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster ak Westchester.

Moun ki nan konte sa yo epi ki te pèdi zafè yo akòz Ouragan Sandy ta dwe enskri nan FEMA menmsi yo gen asirans. Si viktim yo aplike anvan dat limit lan sa ka ede yo evite yon mank lajan si yo jwenn yo pa gen ase asirans annapre oswa si yo gen plis domaj.

Moun ki viktim ki enskri yo ka kalifye pou sibvansyon federal pou ede yo fè plizyè depans ki asosye avèk katastwòf la, tankou lwaye, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl, ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf la ki pa garanti nan asirans.

Si pwopriyetè kay yo retounen aplikasyon pou prete lajan nan SBA, yo ka kalifye pou apeprè $200,000 dola pou repare oswa pou ranplase kay kote yo abite ki te domaje nan ouragan an. Pwopriyetè kay yo ak lokatè yo ka kalifye pou apeprè $40,000 pou ranplase byen pèsonèl yo. Pou biznis ak òganizasyon non-komèsyal prive yo ka kalifye pou prete jiska $2 milyon dola pou repare oswa pou ranplase byen yo ki domaje nan ouragan an.

Dat limit pou Pwogram Asistans Lojman Pwovizwa

Pwogram Asistans Lojman Pwovizwa pou yon ti tan pèmèt viktim Ouragan Sandy ki kalifye ki gen kay yo ki te pran gwo domaj oswa ki te detwi pou rete nan yon otèl oswa motèl pou kantite tan limite, epi ki gen depans chanm ak taks FEMA peye dirèkteman ba otèl la.

Yo te apwouve pwolongasyon an pou ede aplikan ki toujou kalifye pou pwogram nan pou rete nan otèl yo pandan FEMA ak patnè eta li yo ak patnè lokal li yo ap travay pou idantifye solisyon lojman alontèm. Y ap evalye tout aplikan pou TSA ki rete nan otèl yo kounye a pou konnen si yo kontinye kalifye.

FEMA ap kontinye travay nan tèt ansanm avèk patnè eta a, patnè lokal yo ak patnè ajans volontè yo pou ede aplikan yo nan asistans lan ak nan responsab dosye jeneral pou idantifye yo ak fè tranzisyon yo nan lojman ki apwopriye pou yon ti tan oswa alontèm.

Frè pou mande, koutfil ak lòt frè asosye pa garanti, epi aplikan yo responsab pou nenpòt depans pou lojman ki depase alokasyon ki otorize a. Pwogram nan pa ranbouse depans ki te fèt anvan pou otèl.

Fason pou enskri

Moun yo kapab enskri tou sou Entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik depi yo ale sou sitwèb m.fema.gov oswa depi yo telechaje aplikasyon FEMA.

Moun ki viktim yo kapab rele 800-621-3362 (TTY 800-462-7585) tou. Moun k ap itilize Relè 7-1-1 oswa Sèvis Relè nan Videyo (VRS) ta dwe rele 800-621-3362. Nimewo telefòn gratis yo fonksyone depi 7 a.m. jiska 1 a.m., Lè Zòn Lès, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi.  Yon Liy Asistans Lang FEMA disponib pou moun ki bezwen sèvis entèpretasyon nan lang ki diferan avèk Angle oswa Panyòl. Rele: 866-333-1796.

Nou ankouraje moun ki viktim ki gen kesyon konsènan pwosesis enskripsyon an, sitiyasyon aplikasyon yo ak pwogram asistans ki disponib pou katastwòf la pou yo ale nan yon Sant Sekou pou Katastwòf oswa pou yo kontakte FEMA.

Pou jwenn Sant Sekou pou Katastwòf ki pi pre a, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, lokalizatè Sant Sekou pou Katastwòf disponib nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen, www.twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Genyen asistans ki disponib pou retablisman apre katastwòf kèlkeswa ras ou, koulè ou, relijyon ou, nasyonalite ou, sèks ou, laj ou, andikap ou, konpetans ou nan lang Angle oswa sitiyasyon ekonomik ou. Si oumenm oswa yon moun ou konnen ta viktim diskriminasyon, rele FEMA gratis nan 800-621-FEMA (3362). Pou TTY rele 800-462-7585.  

Misyon FEMA se pou sipòte sitwayen ak premye repondè nou yo pou asire n ap travay ansanm antan yon peyi, pou devlope, sipòte ak amelyore kapasite nou pou prepare pou tout danje, bay pwoteksyon kont danje, bay repons pou danje yo, retabli nou apre yo, epitou minimize yo.

Last Updated: 
01/26/2013 - 09:44
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: