Federal Emergency Management Agency

Repons pou Kesyon Moun Poze pi Souvan sou Èd pou Katastwòf

Main Content
Release date: 
01/17/2013
Release Number: 
NR-138

NEW YORK – Pandan dat limit 28 janvye 2013 pou enskri pou asistans nan FEMA ap rive nan New York, ofisyèl sekou yo vle asire moun ki viktim yo jwenn tout enfòmasyon yo bezwen sou èd pou katastwòf.

Ofisye Kowòdinasyon Federal New York pou Ouragan Sandy, Michael Byrne, te òganize pou premye fwa yon seri fowòm ‘an dirèk’ sou Twitter semèn sa a pou bay repons pou kesyon ak enkyetid sou asistans pou katastwòf, kote li voye mesaj nan Twitter sou Pwogram FEMA pou Diminisyon Dega nan Danje, Asistans pou Chomaj akòz Katastwòf ak sibvansyon pou reparasyon kay nan sesyon inèdtan. L ap fè lòt sesyon fowòm nan semèn k ap vini yo. Kontinye swiv @FEMASandy pou jwenn dènye enfòmasyon yo nan pwochen fowòm nan.

Sa ki anba la a se kèk nan kesyon moun poze pi souvan sou èd pou katastwòf, (nan plis pase 140 karaktè). Pou jwenn lòt Q&A, ale nan sitwèb www.fema.gov/SandyNY.

ASISTANS ENDIVIDYÈL

Mwen te soumèt papye mwen pou asistans akòz katastwòf la, men mwen pa tande anyen, konbyen tan l ap pran pou mwen tande nouvèl?

Si ou te soumèt yon aplikasyon pou asistans akòz domaj ki nan kay ou, yon enspektè ki gen kontra avèk FEMA ta dwe kontakte ou pou pran yon randevou avèk ou anvan 10 jou ki vini apre enskripsyon ou. Si w ap chèche lòt fòm asistans, epi si ou te ranpli ak voye yon aplikasyon pou prete lajan nan SBA pa lapòs, ou ta dwe resevwa yon lèt sou kalifikasyon ou anvan 10 jou ki vini apre ou te voye dokiman ou yo tounen. Si 10 jou pase epi ou pa tande nou, rele Liy Dirèk gratis FEMA 866-333-1796 (TTY 800-462-7585.)

Si yo te mande ou pou bay lòt dokiman epi si ou te fè epi ou pa tande yo, rele liy dirèk la tou.

Kijan mwen kapab ogmante kantite tan an pou asistans lokasyon FEMA mwen?

Pou resevwa asistans siplemantè pou lwe kay pou yon ti tan, ou dwe ranpli fòm Kontinyasyon bezwen ansanm avèk tout enfòmasyon aplikab, epi voye li pa lapòs ban nou nan adrès ki enprime sou fòm nan. Si ou pa gen fòm nan, kontakte Liy Dirèk gratis FEMA.

PWOGRAM NASYONAL ASIRANS POU INONDASYON

Kisa mwen ta dwe fè si mwen toujou ap tann peman reklamasyon asirans mwen pou inondasyon?

Kontakte ajistè reklamasyon ou oswa konpayi asirans ou pou wè si ou ka kalifye pou yon peman rapid asirans pou inondasyon pou fè depans pou reparasyon mekanik kay ou ki domaje nan katastwòf la. Ou

kapab rele Sant Èd NFIP 800-427-4661 pou poze kesyon sou reklamasyon oswa peman asirans pou inondasyon.

Pou kisa mwen gen obligasyon pou bati anwo egzijans pou elevasyon minimòm nan?

Chak kominote devlope pwòp egzijans yo pou konstwiksyon. Ou ta dwe kontakte manadjè plèn inondab kominote ou pou diskite sou egzijans elevasyon pou pwopriyete ou. Egzijans pou elevasyon yo la pou pwoteje kay ou kont domaj inondasyon pidevan. Anjeneral, si kay ou nan yon zòn ki gen gwo risk, tank ou bati pi wo pase elevasyon debaz pou inondasyon, tank prim asirans ou ak posiblite pou pran domaj nan inondasyon ap pi ba.

Pou konnen kijan ou bezwen bati, kontakte manadjè plèn inondab kominote ou ki kapab ede ou respekte egzijans elevasyon an pou pwopriyete ou. Anjeneral, enfòmasyon pou kontakte li disponib sou sitwèb gouvènman vil ou.

DIMINISYON DEGA: FASON POU REBATI PI BYEN AK PI SOLID

Èske gen lajan ki disponib pou monte kay mwen/diminye dega pou li?

Ka gen asistans ki disponib pou ede ou diminye dega pou kay ou.

  • Si ou te aplike pou prete lajan nan Administrasyon Ti Biznis (SBA) epi si yo te apwouve ou, ou ka kalifye pou jwenn lajan siplemantè pou fè depans reparasyon yo - tankou pou monte kay ou - pou pwoteje kay ou kont domaj pidevan. Kontakte SBA nan nimewo 800-659-2955 (TTY 800-877-8339) oswa voye imèl ba disastercustomerservice@sba.gov pou jwenn plis enfòmasyon.
  • Si ou te deja gen yon kontra asirans pou inondasyon anvan tanpèt lan, epi si kay ou te pran gwo domaj, ou ka kalifye pou resevwa jiska $30,000 dola nan depans ki ogmante pou pwoteksyon konfòmite pou leve kay ou apre ou fin fè reklamasyon ou. Pale avèk ajan asirans ou pou chèche konnen si ou kalifye.
  • FEMA bay sibvansyon pou diminisyon danje pou eta yo pou aktivite tankou elevasyon fondasyon kay, acha pwopriyete ak pwoteksyon kont inondasyon. Eta a detèmine ki aktivite k ap finanse avèk sibvansyon pou diminisyon danje. Pou jwenn plis enfòmasyon sou sibvansyon sa yo, konekte sou entènèt nan sitwèb www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance oswa kontakte manadjè plèn inondab zòn ou pou jwenn plis detay.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Ouragan Sandy New York ale sou Entènèt nan sitwèb ki nan lang Kreyòl Ayisyen www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Last Updated: 
01/17/2013 - 09:41
State/Tribal Government or Region: 
Related Disaster: 
Back to Top