Main Content

Twa (3) Semèn Rete pou Enskri pou Èd akòz Katastwòf la

Release date: 
01/07/2013
Release Number: 
NR-127

NEW YORK – Dat limit 28 janvye a ap rive pou moun ki te viktim nan Ouragan Sandy ki nan 13 konte New York gouvènman an deziyen yo pou enskri nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans pou jwenn èd akòz katastwòf la.

FEMA

Asistans federal pou katastwòf pou moun ak fanmi yo kapab gen ladan lajan pou asistans pou lokasyon, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl, ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf ki pa garanti nan asirans.

Prèske 261,000 Nouyòkè te kontakte FEMA pou jwenn èd oswa enfòmasyon, epitou nou te apwouve sibvansyon pou plis pase $827 milyon dola antou pou asistans endividyèl.

Dat limit lan afekte moun ki viktim nan Ouragan Sandy epi k ap viv nan konte gouvènman an deziyen pou jwenn èd piblik: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster ak Westchester.

Fason pou enskri nan FEMA:

  • Enskri sou Entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov.
  • Nan telefòn entèlijan oswa nan tablèt enfòmatik nan sitwèb m.fema.gov.
  • Rele 866-333-1796 oswa (TTY) 800-462-7585.
  • Pou Relè 711 oswa Sèvis Relè nan Videyo (VRS), rele 800-621-3362.
  • Nimewo telefòn gratis yo fonksyone 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn, jouk lè gen lòt avi.

Administrasyon Ti Biznis Ameriken

Nou ankouraje moun ki viktim yo ki te enskri nan FEMA epi ki te resevwa yon aplikasyon pou prete lajan nan SBA pou yo ranpli aplikasyon an epi pou voye li tounen. Enfòmasyon yo kapab ede ou jwenn lòt èd FEMA. Pèsòn pa gen obligasyon pou aksepte prete lajan an.

SBA te apwouve plis pase $420 milyon dola nan prè pou kay ak biznis yo.

Dat limit pou voye aplikasyon SBA a tounen se 28 janvye, menm jan ak dat limit pou enskri nan FEMA.

Èd SBA gen ladan:

  • Prè pou Kay yo akòz Katastwòf la – Prè pou pwopriyetè kay oswa pou lokatè repare oswa ranplase byen imobilye oswa byen pèsonèl ki domaje nan katastwòf la. Lokatè yo kalifye pou byen pèsonèl yo pèdi, tankou otomobil.
  • Prè pou Biznis akòz Katastwòf la – Prè pou biznis yo pou repare oswa pou ranplase byen ki domaje, tankou byen imobilye, envantè, materyèl, machinri ak ekipman. Biznis nenpòt dimansyon yo ka aplike. Sèten òganizasyon prive non-komèsyal ka kalifye tou.
  • Prè pou Domaj Ekonomik akòz Katastwòf la – Prè pou fon woulman pou ede ti biznis yo, ti koperativ agrikòl, ti biznis ki angaje nan akwakilti, ak pifò òganizasyon prive non-komèsyal yo satisfè obligasyon finansye yo pa kapab satisfè akòz katastwòf la. Dat limit pou aplikasyon pou prete lajan pou domaj ekonomik se 31 jiyè.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Ouragan Sandy New York ale sou Entènèt nan sitwèb ki nan lang Kreyòl Asiyen nan www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Last Updated: 
01/10/2013 - 08:14
State/Tribal Government or Region: