Main Content

Sibvansyon Pral Ede Moun ki Viktim nan Ouragan Sandy avèk Bezwen ki Pa Satisfè

Release date: 
12/26/2012
Release Number: 
HR-115

NEW YORK—Moun Eta New York ki viktim nan Ouragan Sandy ki gen bezwen ki asosye avèk katastwòf la epi ki pa kapab satisfè avèk asistans federal ak asistans eta a ap gen aksè kounye a nan sèvis jesyon dosye pou idantifye resous siplemantè pou yo retounen nan aktivite yo.

Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans te anonse plis pase $9.6 milyon dola te disponib pou pwogram Jesyon Dosye Katastwòf. Se FEMA ki finanse pwogram sa a nèt, epi eta a, nan tèt ansanm avèk ajans non-komèsyal ki baze nan kominote, ap administre pwogram nan.

Avèk pwogram sa a, moun ki viktim nan katastwòf la ap gen yon sèl pwen kontak pou yo jwenn plizyè kalite sè kalite sèvis pou ede idantifye resous pou satisfè bezwen yo.

Ofisye Kowòdonatè Federal Michael F. Byrne di konsa, “Sa pral fè tout kominote a travay ansanm pou ede Nouyòkè yo reprann aktivite yo. Jesyon dosye katastwòf se yon pati entegral pou ede moun ki viktim yo vin endepandan. Sibvansyon sa a ap mete ansanm resous eta a ak gouvènman federal la, nan tèt ansanm avèk kominote yo, òganizasyon ki pa komèsyal yo ak òganizasyon relijye yo, pou asosye bezwen moun ki viktim yo avèk sèvis ki disponib nan kominote yo.”

Responsab dosye yo ap ede moun ki viktim nan katastwòf la devlope yon plan ki baze sou objektif pou yo retounen nan aktivite yo, asosye bezwen enpòtan moun ki viktim yo avèk resous ki disponib nan zòn nan, epitou kontwole pwogrè yo pou reyalize objektif pou retounen nan aktivite yo. Sèvis yo disponib pou nenpòt moun ki viktim nan katastwòf la epi ki gen bezwen ki pa satisfè akòz katastwòf la.

Sou demann eta a, pwogram nan ap fonksyone nan konte Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster ak Westchester, epi li ofri sèvis jesyon dosye pandan apeprè 24 mwa.

Eta New York ap travay avèk FEMA sou yon demann pou asistans jesyon dosye siplemantè pou katastwòf nan senk (5) minisipalite Vil New York.

Nou ankouraje moun ki viktim ki gen bezwen ki pa satisfè pou yo rele 2-1-1 pou jwenn enfòmasyon sou sèvis ki disponib nan zòn yo ak rekòmandasyon nan sèvis jesyon dosye.  Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/SandyNY, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lang pou lang ki pa Angle ak Panyòl. Pou sa, ou dwe rele Liy Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796. Liy yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè, gen lòt avi. Nou ofri asistans nan pifò lang pou ede ou avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans pou katastwòf. Pou jwenn plis enfòmasyon sou Ouragan Sandy New York ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/sandy-kreyolayisyen.

Last Updated: 
12/27/2012 - 14:03
State/Tribal Government or Region: