Main Content

FEMA Kontinye Bay Asistans sou Rekonstwiksyon ki pi Pwoteje ak pi Solid

Main Content
Release date: 
12/17/2012
Release Number: 
NR-102

NEW YORK – Nouyòkè ki kòmanse pwosesis rekonstwiksyon an ap jwenn plis opòtinite pou resevwa enfòmasyon teknik sou amelyorasyon pou pwoteje kay yo kont ouragan pidevan yo.

Apre madi 18 desanm, espesyalis diminisyon dega nan Ajans Federal pou Jesyon Ijans ap la nan kat (4) nouvo zòn yo pou bay konsèy sou fason pou rekonstwi avèk plis pwoteksyon ak plis sekirite apre Ouragan Sandy.  

Sitwayen yo kapab jwenn konsèy sou bon mezi netwayaj, teknik reparasyon ak konstwiksyon, epitou y ap aprann plis bagay sou asirans pou inondasyon. Enfòmasyon sa yo disponib pou piblik la epi yo bay yo pou gratis.

Konseye FEMA yo ap disponib nan magazen Home Depot ak Lowe nan adrès sa yo:

               Konte Bronx - Home Depot                      Konte Kings - Home Depot
               600 Exterior St, Bronx 10451                   579 Gateway Dr. Brooklyn 11239
 
               Konte Nassau - Lowe’s                            Konte Suffolk - Home Depot
               90 Price Pkwy, Farmingdale 11735         1550 Old Country Rd, Riverhead 11901

Orè fonksyònman an ap 8 a.m. jiska 8 p.m., madi 18 desanm jiska samdi 22 desanm, epi 8 a.m. jiska 6 p.m., dimanch 23 desanm.

Chak dola ki depanse sou diminisyon dega kounye a ekonomize kat (4) fwa kantite lajan nan reparasyon ant pwochen katastwòf ki te konkli nan ekip rechèch ki te sou kontwòl Penn State University nan ane 2006.  
Plis enfòmasyon sou fason pou pwoteje pwopriyete ou kont katastwòf ap vin disponib sou Entènèt nan sitwèb: www.fema.gov. Klike sou “Plan, Prepare and Mitigate.”

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, http://twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

 

Last Updated: 
12/20/2012 - 17:41
State/Tribal Government or Region: