Main Content

Kesyon ak Repons Konsènan Asistans FEMA pou Moun ki Pa Kalifye pou Asistans Anba Lwa sou Refòm Asistans Sosyal

Release date: 
12/07/2012

K.  Si mwen se yon imigran ki pa gen papye, èske mwen kalifye pou asistans pou bezwen ki asosye avèk Ouragan Sandy?

 • Wi, ou ka kalifye nan anpil diferan pwogram ajans leta ak ajans lokal, ak ajans volontè ap dirije pou plizyè kalite asistans. Men kèk nan pwogram sa yo:

Lakwa-Wouj Ameriken 866-438-4636 (Angle) 800-257-7575 (Panyòl)
Charite Katolik 888-744-7900 (Angle ak Panyòl)
K.  Kijan kondisyon sitwayènte mwen afekte kalifikasyon mwen pou asistans pou katastwòf?

 • Ou PA gen oblije yon sitwayen ameriken, yon moun ki pa sitwayen ameriken oswa yon Etranje Kalifye pou resevwa Konsèy pou Kriz oswa Sèvis Legal pou Katastwòf, ak lòt èd akoutèm, èd ki pa lajan kach, èd pou ijans, tankou bezwen pou sove lavi ou oswa bezwen pou sipòte lavi ou tankou abri, dlo, manje, premye sekou, elatriye.
 • Ou dwe se yon sitwayen ameriken, yon moun ki pa sitwayen ameriken oswa yon Etranje Kalifye pou resevwa yon sibvansyon lajan kach nan Pwogram Individuals and Households FEMA.  Epitou, ou dwe se yon sitwayen ameriken, yon moun ki pa sitwayen ameriken oswa yon Etranje Kalifye pou kalifye pou Asistans Chomaj akòz Katastwòf. Men, ou ka aplike sou non pitit ou ki se sitwayen ameriken, oswa yon lòt adilt ki nan kay la ka kalifye pou kay la pou asistans lan.
 • Menmsi ou pa kalifye, oswa menmsi fanmi ou pa kalifye pou asistans lajan kach FEMA (Pwogram Individuals and Households), tanpri rele FEMA nan nimewo 800-621-3362 oswa 800-462-7585 (TTY pou moun ki soud/ki bèbè) pou jwenn enfòmasyon epi pou jwenn rekòmandasyon nan lòt pwogram ki kapab ede ou kèlkeswa kondisyon imigrasyon ou. 

3.  Si mwen se yon imigran ki pa gen paye, èske mwen kapab aplike sou non pitit mwen ki te fèt nan Etazini?

 • Wi, ou kapab aplike sou non pitit minè ou (ki poko gen laj 18 tan) pou asistans lajan kach FEMA (Asistans nan Pwogram Individuals and Households) si n ap viv ansanm.
 • W ap gen pou bay nenpòt enfòmasyon sou kondisyon imigrasyon ou oswa w ap gen pou siyen nenpòt dokiman konsènan kondisyon ou.

4.  Èske mwen bezwen yon nimewo Sekirite Sosyal pou enskri pou asistans lajan FEMA (Asistans nan Pwogram Individuals and Households)?

 • Si ou aplike pou asistans pou katastwòf pou jwenn avantaj lajan kach, ou ta dwe bay nimewo Sekirite Sosyal ou.  Si ou aplike pou sou non pitit minè ou, ou ta dwe bay nimewo Sekirite Sosyal li. 

5.  Si mwen gen yon nimewo Sekirite Sosyal, èske mwen kalifye pou asistans lajan kach FEMA (Pwogram Individuals  and Households) kòm yon a “Etranje Kalifye?”

 • Pa nesesèman.  Si ou gen yon nimewo Sekirite Sosyal sa pa vle di otomatikman ou se yon Etranje Kalifye. Ou ka prezan legalman nan Etazini epi ou gen yon nimewo Sekirite Sosyal men ou pa yon Etranje Kalifye.

6.  Ki kondisyon sitwayènte/imigrasyon pou resevwa asistans pou katastwòf?

 • Ou dwe se yon sitwayen ameriken, yon moun ki pa sitwayen ameriken, oswa yon Etranje Kalifye pou ka kalifye pou asistans lajan kach FEMA (Pwogram Individuals and Households) ak Asistans Chomaj pou Katastwòf.

Yon Etranje Kalifye gen ladan nenpòt moun ki gen yon rezidan pèmanan legal (yon moun ki gen “Grinkat”).  Lòt Etranje Kalifye yo gen ladan:

 • Refijye
 • Kondisyon refijye
 • Anilasyon depòtasyon
 • oLibète sou kondisyon nan Etazini pandan omwen yon ane
 • Yon patisipan Kiben-Ayisyen
 • Sèten etranje ki viktim kou ak blesi oswa gwo mechanste oswa yon manm fanmi yo
 • Sèten moun ki viktim trafik.
 • Moun ki aplike yo ta dwe konsilte yon espè nan zafè imigrasyon konsènan si kondisyon imigrasyon yo tonbe oswa pa tonbe nan kategori Etranje Kalifye.
 • N ap mande ou pou siyen yon Deklarasyon ak Dechaj (Fòm 009-0-3 FEMA) pou ou endike oumenm oswa yon moun lakay ou se yon sitwayen ameriken, yon moun ki pa sitwayen ameriken, oswa yon Etranje Kalifye. 
 • Si ou pa kapab siyen fòm Deklarasyon ak Dechaj la, yon lòt adilt ki lakay ou ki kalifye kapab siyen li, epi nou p ap pran okenn enfòmasyon konsènan kondisyon ou.
 • Si ou gen yon timoun minè ki se yon sitwayen ameriken oswa yon Etranje Kalifye, ou kapab aplike pou asistans lan sou non timoun nan, epitou ou kapab siyen Deklarasyon ak Dechaj la.  Nou p ap pran okenn enfòmasyon konsènan kondisyon ou.

Apre ou fin enskri sou non yon timoun oswa sou non yon lòt moun ki kalifye pou asistans FEMA pou katastwòf, FEMA ka mande dokiman sipò tankou yon batistè pou yon timoun ki kalifye ak prèv adrès kay, tankou etadkont prè ipotekè oswa bòdwo sèvis piblik. 

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, //twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/17/2012 - 18:08
State/Tribal Government or Region: