Main Content

Nouvo Sant Sekou pou Katastwòf Louvri nan Konte Nassau, Ulster

Release date: 
12/04/2012
Release Number: 
NR-072

NEW YORK – Eta New York ak Ajans Federal pou Jesyon Ijans gen nouvo Sant Sekou pou Katastwòf  nan konte Nassau ak Ulster pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy.

Men adrès yo ak orè sant sa yo:

Stehli Beach
Corner of Bayville Road and Bayville Avenue
Bayville, NY 11709
Orè: 9 a.m. jiska 7 p.m. chak jou jiska samdi 8 desanm

Hudson River Maritime Museum
50 Rondout Landing
Kingston,NY 12401
Orè: 10 a.m. jiska 5 p.m. jiska vandredi 7 desanm 

Sant Sekou pou Katastwòf yo se pwen inik pou viktim ouragan an ki kalifye pou jwenn èd fas-a-fas san pèdi tan. Plis sant ka vin disponib lè yo idantifye ak apwouve sant yo. Kondisyon yo nan chak sant ka pa menm epi yo ka afekte lè pou yo louvri.

Anplis nouvo sant ki nan konte Nassau ak Ulster, apeprè 30 lòt Sant Sekou pou Katastwòf ap rete louvri toupatou nan New York pou ede moun ki viktim nan Ouragan Sandy. Si yon moun te pran domaj nan konte ki deziyen pou asistans federal endividyèl pou katastwòf, moun sa a kapab ale nan nenpòt nan sant yo. 

Pou jwenn yon sant ki pi pre ou, men chwa ki disponib yo: Voye tèks DRC ak yon Kòd Postal ba 43362 (4FEMA), epi n ap voye yon mesaj tèks ba ou avèk adrès la. Epitou, tcheke lokalizatè sant sekou pou katastwòf nan sitwèb www.FEMA.gov/disaster-recovery-centers.

Ou kapab jwenn èd nan plizyè lang pou lang ki pa Angle ak Panyòl. Pou sa, ou dwe rele Liy Asistans Lang FEMA nan nimewo 866-333-1796. Liy yo louvri 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè, gen lòt avi. Nou ofri asistans nan pifò lang pou ede ou avèk entèpretasyon, enskripsyon ak kesyon konsènan asistans pou katastwòf.

Moun yo ka enskri pou jwenn èd sou Entènèt nan sitwèb www.DisasterAssistance.gov oswa nan Telefòn Entèlijan yo oswa nan tablèt enfòmatik yo nan m.fema.gov. 

Si ou gen andikap pou pale oswa si ou soud epi w ap itilize yon TTY, rele 800-800-462-7585 dirèkteman; si w ap itilize 711 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS), rele 800-800-621-3362.

Asistans federal pou katastwòf pou moun ak fanmi yo kapab gen ladan lajan pou asistans pou lokasyon, reparasyon enpòtan nan kay, pèt byen pèsonèl, ak lòt bezwen serye ki asosye avèk katastwòf ki pa garanti nan asirans.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sekou akòz katastwòf nan New York, ale sou Entènèt nan sitwèb www.fema.gov/disaster/4085, //twitter.com/FEMASandy, www.facebook.com/FEMASandy ak www.fema.gov/blog.

Last Updated: 
12/07/2012 - 15:31
State/Tribal Government or Region: