Main Content

SIPÒ FEDERAL POU NEW YORK POU REPONS POU OURAGAN SANDY

Release date: 
11/16/2012
Release Number: 
NR-029

VIL NEW YORK — Depi lè Ouragan Sandy te frape New York, Ajans Federal pou Jesyon Ijans (FEMA) te apwouve plis pase $449 milyon dola pou ede moun ka fanmi yo jwenn sekou nan katastwòf la.
FEMA bay apèsi ki anba la a sou efò sekou pou katastwòf la apati 16 novanm:

 • Plis pase 204,000 Nouyòkè te kontakte FEMA pou jwenn enfòmasyon oswa yo te enskri pou asistans nan FEMA, epi nou te apwouve plis pase $449 milyon dola.  Plis pase 105,000 moun te aplike nan aplikasyon sou Entènèt nan sitwèb www.disasterassistance.gov, oswa nan telefòn entèlijan yo nan sitwèb m.fema.gov.
   
 • 31 Sant Sekou pou Katastwòf (DRC) louvri nan zòn ki afekte yo.  Sant sekou sa yo gen ladan sant ak sant fiks, epi jiska prezan plis pase 27,000 viktim te jwenn asistans nan DRC nan New York.
   
 • 1,249 enspektè sou teren te fè 71,992 enspeksyon nan kay.
   
 • 1,085 espesyalis Relasyon Kominotè (CR) pran pozisyon estratejik toupatou nan kominote ki afekte yo, pou ale nan chak kay pou bay eksplikasyon sou kalite asistans ki disponib ak sou fason pou enskri.
   
 • 20 Pwen Distribisyon (POD) louvri epi y ap bay materyèl pou sitwayen ki afekte yo. 
   
 • 9 Ekip Asistans Medikal pou Katastwòf (DMAT), 1 Fòs Deplwaman Rapid (RDF) ak 1 Ekip Nasyonal Repons Veterinè (NVRT) nan Depatman Sèvis Sante ak Sèvis Sosyal deplwaye nan New York.
   
 • Gen 13 konte New York ki deziyen pou asistans endividyèl ak asistans piblik, tankou: Bronx, Kings, Nassau, New York, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster ak Westchester.
   
 • Administrasyon Ti Biznis Ameriken (SBA) gen anplwaye yo nan 15 Sant Sekou pou Biznis nan zòn New York pou bay èd pou chak biznis k ap chèche jwenn asistans pou katastwòf la epi yo apwouve plis pase $1.9 milyon dola nan prè pou katastwòf.
   
 • U.S. Army Corps of Engineers anplwaye 220 kamyon kourye long, twa (3) bato-remòkè ak 19 bak pou transfere materyèl nan sant depo pwovizwa nan Staten Island ak Queens pou mennen nan teren ranblè Seneca Meadows nan Waterloo, N.Y.
   
 • Moun yo kapab enskri sou Entènèt nan sitwèb www.disasterassistance.gov oswa nan telefòn entèlijan yo nan sitwèb m.fema.gov.  Aplikan yo ka rele 1-800-621-3362 oswa (TTY) 1-800-462-7585 tou. Moun ki itilize Relè 711 oswa Sèvis Relè Videyo (VRS) ta dwe rele 1-800-621-3362. Nimewo telefòn gratis yo fonksyone 24 èdtan pa jou, sèt (7) jou pa semèn jouk lè gen lòt avi.
Last Updated: 
11/21/2012 - 07:40
State/Tribal Government or Region: