Main Content

Direktiv pou Retire Debri: Zile Vyèj Ameriken

Direktiv pou Retire Debri: Zile Vyèj Ameriken. 

FÈ SA: Deplase debri akòz pasaj siklòn yo toupre arebò pwopriyete w, jan sa posib. PA FÈ SA: Pa bloke wout yo ak debri pou anpeche veyikil ijans ak ekip reparasyon yo pa ka pase.

FÈ SA: Triye debri yo nan kat (4) kategori, jan sa endike anba la a: Aparèy elektrik pou kay, Aparèy elektwonik, Matryo konstrikyon (Metal galvanize, materyo pou twa, miray plat, elatriye), Vejetasyon (branch, pyebwa, fèy, elatriye)

Direktiv pou Retire Debri: Zile Vyèj Ameriken

(Haitian Creole translation of the "Debris Removal Guidelines: U.S. Virgin Islands" graphic)

Photo by FEMA Graphic - Oct 13, 2017
Last Updated: October 13, 2017