Main Content

Lòt Èd

Èd ki Disponib

Lòt Fòm Èd

Pwogram Èd ak Fòmasyon pou Bay Konsèy Lè Gen Kriz

Seksyon 416 Lwa 1974 Robert T. Stafford konsènan Sekou ak Èd Annijans pou Katastwòf otorize FEMA pou finanse aktivite èd sante mantal ak fòmasyon nan zòn Prezidan an deklare kòm zòn ki gen gwo katastwòf. Sipò sa a disponib nan Pwogram Èd ak Fòmasyon pou Bay Konsèy Lè Gen Kriz [Crisis Counseling Assistance and Training Program (CCP)], ki se yon pwogram siplemantè ki disponib nan senkant (50) Eta ak Teritwa Etazini. Sant Administrasyon Sèvis pou Abi Alkòl/Dwòg ak Sèvis Sante Mantal Substance Abuse and Mental Health Services Administration's (SAMHSA) pou Sèvis Sante Mantal [Center for Mental Health Services (CMHS)] - Branch Sèvis Sante Mantal pou Ijans ak Sèvis Estrès Twomatik [Emergency Mental Health and Traumatic Stress Services Branch (EMHTSSB)] travay avèk FEMA nan yon akò ant ajans yo pou bay èd teknik, konsiltasyon ak fòmasyon pou pèsonèl sante mantal Eta a ak lokal, administrasyon sibvansyon ak sipèvizyon pwogram.

Apèsi sou Pwogram nan

Misyon CCP se pou ede moun yo ak kominote yo jwenn sekou nan konsekans katastwòf natirèl yo ak katastwòf moun lakòz. Pou fè sa, yo bay èd ki baze nan kominote a ak sèvis siko-edikasyonèl. CCP sipòte entèvansyon akoutèm ki konsène objektif pou bay konsèy pou ede sivivan nan katastwòf yo konprann sitiyasyon yo ye a ak reyaksyon yo, pou diminye estrès, pou ede sivivan yo revize chwa sekou yo lè gen katastwòf, pou ankouraje itilizasyon oswa devlopman estrateji pou siviv, pou bay sipò emosyonèl, epitou pou ankouraje koneksyon avèk lòt moun ak ajans ki ka ede sivivan yo nan pwosesis pou yo jwenn sekou (jwenn sekou nan nivo fonksyònman yo anvan katastwòf).

Finansman siplemantè pou konsèy lè gen kriz disponib nan Otorite Sante Mantal Eta a avèk de (2) machaswiv pou jwenn sibvansyon: (1) Pwogram Sèvis Imedyat [Immediate Services Program (ISP)] ki bay lajan pou apeprè 60 jou sèvis imedyatman apre deklarasyon yon katastwòf; ak (2) Pwogram Sèvis Regilye [Regular Services Program (RSP)] ki bay lajan pou apeprè nèf (9) mwa apre deklarasyon yon katastwòf. Menmsi SAMHSA bay èd teknik pou yon ISP, se FEMA ki toujou gen responsablite pou kontwole. FEMA deziyen SAMHSA kòm otorite responsab pou kontwole tout pwogram RSP yo.

Prensip Enpòtan yo

CCP gide avèk prensip enpòtan sa yo. Li:

  • Baze sou Pwen Fò yo—Sèvis CCP yo ankouraje detèminasyon, dwa ak sekou.
  • Anonim—Konseye pou kriz yo pa klase moun yo, pa mete etikèt sou yo, oswa pa fè dyagnostik pou yo; yo pa konsève okenn rapò oswa dosye.
  • Oryante sou Èd—Konseye pou kriz yo bay sèvis nan kominote yo olye yo rete tann pou sivivan yo chèche èd yo bezwen an.
  • Fèt nan Anviwònman ki Pa Tradisyonèl— Konseye pou kriz yo fè kontak nan kay ak nan kominote yo, pa nan anviwònman klinik oswa biwo.
  • Deziyen pou Bay Jarèt pou Sistèm Sipò Kominote—CCP konplete, ,men yo pa ni retire ni ranplase sistèm kominotè ki la deja yo.

Èd pou Chomaj Akòz Katastwòf

Pwogram Èd pou Chomaj akòz Katastwòf [Disaster Unemployment Assistance (DUA)] bay avantaj pou chomaj ak sèvis pou jwenn travay ankò pou moun ki vin nan chomaj akòz gwo katastwòf yo. Avantaj yo kòmanse avèk dat moun nan te nan chomaj akòz ensidan katastwòf la epi li kapab pwolonje jiska 26 semèn apre dat deklarasyon Prezidan an. Yo mete avantaj sa yo disponib pou moun ki pa pwoteje nan lòt pwogram konpansasyon chomaj, tankou travayè endepandan, kiltivatè, migran ak travayè sezonye, ak moun ki gen lojman ki pa ase pou yo kalifye pou lòt konpansasyon travay.

Tout moun ki nan chomaj yo dwe enskri nan biwo sèvis travay Eta a anvan yo kapab resevwa avantaj DUA. Men, menmsi pifò Eta yo gen yon dispozisyon ki endike yon moun dwe kapab epi disponib pou aksepte okazyon travay parapò ak travay moun nan te genyen anvan katastwòf la, tout Eta yo pa egzije yon moun pou chèche travay.

Sèvis Legal

Lè Prezidan an deklare yon katastwòf, FEMA/EPR, nan yon akò avèk Young Lawyers Division of the American Bar Association, bay èd legal gratis pou moun ki viktim nan katastwòf la. Konsèy legal la se sèlman pou dosye ki p ap lakòz moun yo peye yon frè (sètadi, avoka sa yo travay san peman). Yo voye dosye ki ka lakòz moun yo peye yon frè ba sèvis referans avoka lokal la.

Anjeneral, èd avoka patnè yo bay la gen ladan:

  • Èd avèk reklamasyon asirans yo (asirans-vi, asirans medikal, asirans kay, elatriye).
  • Konsèy sou pwoblèm mèt kay/lokatè
  • Èd nan zafè pwoteksyon konsomatè, rekou, ak pwosedi
  • Ranplasman testaman ak lòt dokiman legal enpòtan ki detwi nan yon gwo katastwòf

Yo bay sèvis legal akòz katastwòf pou moun ki pa touche ase revni, epi ki, anvan oswa akòz katastwòf la, pa kapab jwenn sèvis legal ki apwopriye pou satisfè bezwen yon kòm yon konsekans gwo katastwòf la.

Konsiderasyon Fiskal Espesyal

Kontribiyab ki pèdi moun pa yo nan yon katastwòf deklare ka dedui pèt la nan fòm deklarasyon taks federal sou revni yo pou ane yo pèdi moun pa yo a, oswa yo ka chwazi pou fè dediksyon pèt la nan fòm deklarasyon taks yo pou ane fiskal anvan an. Pou kontribiyab la kapab fè dediksyon pou yon moun li pèdi, kantite lajan pèt la dwe depase 10 pousan revni ajiste anvan dediksyon an pou ane fiskal la a omwen $10 dola. Si kontribiyab la te fè pèt la nan yon katastwòf gouvènman federal la te deklare, li ka chwazi kilè nan de (2) ane fiskal yo ki bay pi bon avantaj fiskal la.

Internal Revenue Service (IRS) kapab voye ranbousman lajan yo dwe kontribiyab yo pi vit nan yon zòn ki gen deklarasyon federal pou katastwòf. Yon ranbousman rapid kapab se yon sous lajan kach vit, ou pa bezwen ranbouse li, epi li pa bezwen yon deklarasyon Èd Endividyèl. Li disponib pou nenpòt kontribiyab nan yon zòn ki gen deklarasyon federal pou katastwòf.

Last Updated: 
04/09/2014 - 14:03