News, Media & Events: New Jersey

Preparedness Tips

A few inches of water in a 1,000-square foot home could cost more than $10,000 in repairs and replacement of personal possessions. Homeowner’s insurance doesn’t cover most floods. Learn more about flood insurance.

Press Releases and Fact Sheets

FEMA ankouraje aplikan yo pou yo kenbe kontak pou swiv ka yo. Nou ankouraje rezidan ki kwè asistans yo te resevwa pou reparasyon yo pa ase pou kontakte FEMA pou yo soumèt yon kontestasyon.
illustration of page of paper Nòt Laprès |
Sivivan New Jersey ki gen kay ki te sibi domaj nan inondasyon rès Siklòn Ida a te lakòz yo epi ki pa gen asirans oswa ki pa gen ase asirans, ka elijib pou yo resevwa èd nan FEMA pou yo repare kay yo nan yon kondisyon ki an sekirite, sanitè ak fonksyonèl.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |
Gen yon sèvis legal gratis ki disponib pou moun ki fè fas ak pwoblèm legal akòz rès siklòn Ida yo.
illustration of page of paper Fich Enfòmasyon |