U.S. flag

Yon sitwèb ofisyèl pou gouvènman ameriken an

Dot gov

Official websites use .gov

A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Https

Secure .gov websites use HTTPS

A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites..

California

Active Disasters: 1
California

Active Disaster 4610

There is an active disaster declaration involving Wildfires. Learn about Disaster 4610

Disaster Declaration 4610 Montan
Aplikasyon Asistans Endividyèl ki Apwouve 161
Total Individual & Households Program (IHP) $2,338,111.35*
Total Asistans Piblik Sibvansyon Dola Akòde $0.00*

As of Aug 25, 2021. * See Full Data

alert - warning

Ale sou COVID-19 paj jwenn dènye enfòmasyon yo sou mezi entèvansyon pou pandemi a.

News and Information

Ekip Travay pou Chèn Rezèv la ap kontinye egzekite yon estrateji pou maksimize disponiblite resous pwoteksyon ak resous ki sove lavi yo atravè FEMA pou yon entèvansyon nan tout peyi Lamerik.

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

WASHINGTON - Rate resous medikal yo nan konba kont COVID-19 la se yon pwoblèm mondyal li ye. Peyi Etazini ap fè konkirans avèk plizyè lòt peyi pou menm resous yo.

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

WASHINGTON – FEMA ap kontinye pran mezi pwo-aktif pou adrese pandemi COVID-19 la.  Pou ede desèvi kliyan Pwogram Asirans Inondasyon Nasyonal (National Flood Insurance Program, NFIP) li yo ki ka gen

illustration of page of paper Nòt Laprès | March 18, 2021

Declared Disasters

Incident Period: - and continuing
Major Disaster Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Emergency Declaration declared on
Incident Period: - and continuing
Fire Management Assistance Declaration declared on

Disaster Recovery Centers

Search for the Disaster Recovery Center (DRC) closest to you here.

Janesville Fire Protection District

Address

463-390 Main St
Janesville, California 96114
Lassen
Get Directions

DRC Hours

Monday:10:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:10:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:10:00 AM - 6:00 PM
Thursday:10:00 AM - 6:00 PM
Friday:10:00 AM - 6:00 PM
Saturday:10:00 AM - 6:00 PM
Sunday:10:00 AM - 6:00 PM

Almanor Recreation Center

Address

101 Meadowbrook Center
Chester, California 96020
Plumas
Get Directions

DRC Hours

Monday:11:00 AM - 6:00 PM
Tuesday:11:00 AM - 6:00 PM
Wednesday:11:00 AM - 6:00 PM
Thursday:11:00 AM - 6:00 PM
Friday:11:00 AM - 6:00 PM
Saturday:11:00 AM - 6:00 PM
Sunday:11:00 AM - 6:00 PM