Main Content

Kontwòl Rimè Sou Coronavirus

English

       A face with a hand beside it with a open brain with  $ , ?, !

Rezon ki fè nou kreye paj FEMA sa a, se pou n ede piblik la fè diferans ant rimè ak verite konsènan entèvansyon parapò ak pandemi coronavirus (COVID-19) la. Pandan peryòd kriz, li fasil pou gen rimè k ap sikile fasilman nan kominote yo.

Oumenm sou bò pa w, gen twa bagay ou ka fè pou anpeche move enfòmasyon sikile; twa bagay sa yo se:

  1. Pa kwè sa rimè ap plede di.
  2. Piga repete rimè yo.
  3. Ale nan sous fyab ki bay bon enfòmasyon pou ka konn verite sou entèvansyon federal parapò ak (COVID-19) la.

Toujou tcheke sous fyab ki bay bonjan enfòmasyon yo tankou coronavirus.gov oswa nan sitwèb ofisyèl oswa kont medya sosyal ofisyèl pou gouvènman leta oswa gouvènman lokal ou yo pou jwenn enstriksyon ak enfòmasyon ki byen presi pou kominote w la.

Pou ka jwenn plis enfòmasyon sou coronavirus, tanpri ale nan coronavirus.gov. Epitou w ka ale nan paj entèvansyon parapò ak coronavirus (COVID-19) [coronavirus (COVID-19) response) nou an pou ka jwenn dènye mizajou sou entèvansyon federal la. Suiv otorite leta ak otorite lokal tou pou ka jwenn enstriksyon ak enfòmasyon ki byen presi pou kominote w la.


Èske m bezwen yon kat idantite ki gen foto sou li pou m fè tès COVID-19 nan yon Sant Kominotè pou Tès (Community Based Testing Center, CBTS)?

Pou detèmine si w se yon premye entèvenan oswa yon travayè nan domèn swen sante, ou pral oblije prezante kat idantite ofisyèl travay ou ki gen foto w sou li defason pou yo ba w priyorite pou fè tès COVID-19 nan yon Sant Kominotè pou Tès  (CBTS). 

Èske FEMA ap deplwaye militè?

Le 22 mas, Prezidan Trump pase Sekretè Defans la lòd pou l pèmèt FEMA fè ranbousman federal konplè pou sèten eta itilize fòs Gad Nasyonal (National Guards) yo.  FEMA te egzekite yon misyon kote y ap ranbouse Depatman Defans tout lajan yo debouse, ikonpri ranbousman pou peman ak alokasyon pou anplwaye Gad Nasyonal yo k ap travay anba kondisyon pwogram Tit 32 (Title 32) pou yo ranpli misyon FEMA fikse a. 

Anplis, Depatman Defans la voye bato lopital U.S.N.S. Comfort la nan New York ak U.S.N.S. Mercy a nan Los Angeles.

Epitou FEMA te bay Kò Enjenyè Lame Ameriken an (U.S. Army Corps of Engineers) misyon pou yo kreye ak bati sit swen altènatif pou sipòte entèvansyon parapò ak COVID-19 la.

Èske DHS ap deplwaye Gad Nasyonal (National Guard)?

Le 22 mas, Prezidan Trump pase Sekretè Defans la lòd pou l pèmèt FEMA fè ranbousman federal konplè pou sèten eta itilize fòs Gad Nasyonal (National Guards) yo.  Aksyon Prezidan an bay Gouvènè yo otorite pou yo kontinye kòmande fòs Gad Nasyonal yo, pandan y ap kontinye jwenn finansman federal anba Tit 32 (Title 32).   Chak Gad Nasyonal leta yo toujou rete anba otorite Gouvènè a epi y ap travay nan tèt ansanm ak Depatman Defans.

Mwen resevwa yon apèl, yon tèks oswa yon imèl ki di mwen ka jwenn èd finansyè. Èske se pou toutbon?

Yo rapòte gen yon seri magouyè ki fè kòmsi yo se moun nan gouvènman an, epi yo kontakte moun swa nan apèl otomatize, swa pa mesaj tèks, pa imèl oswa pa lòt mwayen. Bann magouyè sa yo fè konnen yo ka fè moun jwenn èd finansyè pandan pandemi COVID-19 la, lèkonsa yo mande w pou bay lajan oswa enfòmasyon pèsonèl tankou nimewo sekirtie sosyal, nimewo kanè bank oswa nimewo kat kredi w. Sa a se FWÒD.

Piga met konfyans ou nan okenn moun k ap ofri w èd finansyè epi apresa ki mande mande w lajan oswa enfòmasyon pèsonèl. Moun k ap travay onivo federal oswa onivo lokal pandan dezas la pa mande ni yo pa aksepte okenn lajan nan men moun. Anplwaye Depatman Sekirite Teritoryal (Department of Homeland Security), FEMA, Sèvis Sante ak Sosyal nan Etazini (U.S. Health and Human Services) ak Sant pou Kontwòl Maladi (Centers for Disease Control) pa janm mande okenn moun peye pou jwenn èd lè gen dezas.

Komisyon Federal Komès (Federal Trade Commission) gen yon paj sou fwòd ki bay konsèy ki ka ede w evite fwòd sou entènèt, nan telefòn, pa tèks ak atravè imèl. Si w wè yon fwòd k ap fèt, tanpri rapòte l bay Federal Trade Commission: ftc.gov/complaint.

Èske gen vaksen ki ka konbat COVID-19 oswa medikaman ki ka trete l?

Pou lemoman nanpwen okenn medikaman Administrasyon Aliman ak Medikaman (Food and Drug Administration, FDA) apwouve espesyalman pou trete COVID-19. Chèchè yo ap etidye nouvo medikaman, ak medikaman ki deja apwouve pou lòt maladi, kòm posibilite pou trete COVID-19.  Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) gen plis enfòmasyon ki disponib pou pwofesyonèl swen sante yo sou tretman potansyèl sa yo.

FDA ap pwoteje konsomatè yo kont pwodui ki pa apwouve e kont deklarasyon ki fo oswa ki twonpe. Konsomatè ak pwofesyonèl swen sante yo ka ede lè yo rapòte aktivite fwòd yo sispèk bay branch FDA yo ki se Pwogram Fwòd sou Sante (Health Fraud Program) oswa Biwo Envestigasyon Kriminèl (Office of Criminal Investigations).

Mwen gen Medicare epi gen yon moun ki ofri m fè yon tès COVID-19 si m bay enfòmasyon Medicare mwen. Èske se pou m aksepte?

Si w resevwa nenpòt apèl tankou sa a, ou mèt tou konnen se yon fwòd y ap fè pou yo ka pran enfòmasyon pèsonèl ou. Fwodè yo itilize plizyè fason pou sible benefisyè yo, lèkonsa yo itilize apèl telemaketing, platfòm medya sosyal ak vizit pòt-a-pòt. Piga bay nimewo Medicare, Medicaid ni nimewo sekirite sosyal ou. Epi fè atansyon ak nenpòt demann pou enfòmasyon pèsonèl ou pat solisite. Si w panse ou bezwen fè tès pou Coronavirus la, rele doktè w epi limenm sou bò pa l, va di w ki tès ou ka bezwen fè.

 Èske sèl moun ki riske trape maladi coronavirus se moun aje ak moun ki deja gen sèten maladi?

Granmoun ki aje ak moun ki gen maladi kwonik grav gen plis risk pou yo trape maladi grav. Sepandan nenpòt moun ka tonbe malad, epi sentòm yo ka varye ant sentòm lejè ak sentòm grav, kèlkeswa laj ou oswa si w gen lòt pwoblèm medikal.

 Èske gouvènman an ap voye lajan bay tout moun?

Kongrè a pase yon pwogram relans ekonomik pou ede Ameriken ki nan bezwen. Ofiramezi enfòmasyon yo ap disponib, yo pral afiche yo sou sit entènèt la nan www.coronavirus.gov. Malerèzman fwodè yo itilize COVID-19 la pou yo pran avantaj sou moun. Piga fè pyès moun konfyans k ap di w yo ka fè w jwenn lajan kounyeya. Komisyon Federal Komès (Federal Trade Commission, FTC) gen plis enfòmasyon sou eskwokri gouvènmantal; yo, ikonpri sou eskwokri COVID-19 yo.

Èske gen yon peyi lòk oswa yon karantèn onivo nasyonal?

Non. Se eta yo ak vil yo ki gen responsabilite anonse kouvrefe, lòd pou rete anplas oswa lòt mezi restriksyon ak sekirite.

Èske m dwe fè rezèv manje ak pwovizyon?

Tanpri, achte sa fanmi w bezwen pou yon semèn sèlman. Lè w achte manje oswa pwovizyon davans pou plizyè semèn oswa pou plizyè mwa, sa kreye yon rate epi lèkonsa li vin difisil pou lòt fanmi okipe tèt yo. Demann konsomatè vin ogmante de fason eksepsyonèl, sitou pou pwovizyon alimantè, pwodui netwayaj ak pwodui swen sante. Chenn apwovizyònman yo pa kanpe, sepandan magazen yo bezwen tan pou yo restoke pwodui yo sou etajè yo.

Èske m dwe enkyete poutèt hantavirus?

Non. Anjeneral fason moun konn trape hantavirus se atravè sourit ak rat ki enfekte. Li posib pou yon lòt moun ba w hantravirus, men li ekstrèmeman ra. Si w ta renmen gen plis enfòmasyon sou hantavirus, ale nan sit wèb CDC a.

Languages

English | Español | Français | Italiano| 简体中文 | 日本語한국어 | Português | Русский | Tagalog | Tiếng Việt

Last Updated: 
04/11/2020 - 12:46