Main Content

Ki Enfòmasyon Mwen Bezwen pou Aplike?

Kit w ap aplike sou entènèt nan sitwèb DisasterAssistance.gov nan òdinatè oswa telefòn entèlijan ou, oswa nan telefòn nan yon sant apèl FEMA, ou ta dwe gen yon plim ak papye ak enfòmasyon sa yo pare:

  • Nimewo Sekirite Sosyal Ou
  • Dènye adrès ou ak adrès ou anvan katastwòf la
  • Yon nimewo telefòn kote nou kapab kontakte ou
  • Enfòmasyon sou asirans
  • Revni total la kay la fè chak ane
  • Yon nimewo idantifikasyon ak nimewo kont labank ou (yo nesesè sèlman si ou vle pou nou transfere lajan èd pou katastwòf ou dirèkteman nan kont labank ou) Chèche nimewo idantifikasyon bank ou.
  • Yon deskripsyon sa ou pèdi yo akòz katastwòf la

Apre ou ranpli aplikasyon ou pou èd la, w ap resevwa yon nimewo aplikasyon FEMA. Note nimewo sa a epi konsève li pou referans pidevan.

Aplike pou Èd

Si ou pito rele FEMA, rele nimewo 1-800-621-FEMA (3362). Moun ki bèbè oswa ki mal pou tande ka rele nimewo (TTY) 1-800-462-7585.

Nòt: FEMA verifye non ak nimewo Sekirite Sosyal moun ki enskri pou èd akòz katastwòf. Si non ou ak nimewo Sekirite Sosyal ou ki nan dosye nan Administrasyon Sekirite sosyal pa menm avèk enfòmasyon ou bay yo, n ap mande ou pou soumèt yon kopi dokiman orijinal la, pa egzanp, lisans maryaj, ID fòs lame, dokiman taks, elatriye, pou prèv idantite a. Yon nesesite pou revize epi chanje dokiman yo ka lakòz reta pou jwenn èd la.

Gid pou Moun ki Aplike: Èd Apre yon Katastwòf

N ap voye gid pou moun ki aplike ba ou pa lapòs apre enskri. Gid la bay enfòmasyon detaye sou chak etap nan pwosesis èd pou katastwòf la.

  • Kreyòl Ayisyen (PDF 704KB, TXT 86KB)
Last Updated: 
08/06/2019 - 10:01