Kawolin di Sid: Fèy Enfòmasyon Chak De Semèn Siklòn Ian – 17 fev. 2023

Release Date:
February 17, 2023

Rekiperasyon selon Chif yo

 • $2 087 443 ki te apwouve pou asistans lojman
 • $377.240 te apwouve pou lòt bezwen ki anrapò ak dezas
  • $1 912 000 nan prè dezas SBA ki te apwouve pou pwopriyetè, lokatè ak biznis
 • Dat limit pou aplike pou asistans dezas FEMA se lendi 23 jan. 2023.

Mesaj Kle

 Yon Kont Sou Entènèt Pral Kenbe w an Kontak Avèk FEMA

 • N ap ankouraje sivivan dezas ki te aplike pou asistans FEMA pou kreye yon kont sou entènèt pou rete konekte ak FEMA gras ak pwosesis anrejistreman an. Kreye yon kont sou entènèt sou DisasterAssistance.gov bay yon aksè pi rapid ak enfòmasyon ak sipò FEMA enpòtan yo, kèlkeswa jou fereye, lè biznis nòmal oswa disponiblite pèsonèl.
  • FEMA angaje pou asire ke pwosesis rekiperasyon chak sivivan kontinye avanse. Nan ka sa a, kandida ki genyen kont sou entènèt yo kapab:
   • Verifye sitiyasyon aplikasyon ak enspeksyon an.
   • Mete enfòmasyon pèsonèl ou ajou, tankou adrès postal aktyèl ak nimewo telefòn.
   • Gade korespondans FEMA yo san enkyetid.
   • Tansfere dokiman enpòtan tankou yon lèt refi asirans oswa antant, prèv ke pwopriyete ki domaje a se te rezidans prensipal ou lè dezas la te fèt la.
   • Jwenn aksè ak yon Biwo Asistans pa Entènèt FEMA 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn pou rezoud pwoblèm kont ou yo.
   • Genyen kapasite pou mande yon enspeksyon sou baz kèk sikonstans. Li enpòtan pou w konprann ke w ka fè yon demann enspeksyon sou entènèt pa dezas.
   • Pou kreye oswa jwenn aksè ak kont sou entènèt ou a, rele Biwo Asistans lan 24 èdtan pa jou, 7 jou pa semèn 1-800-745-0243 oswa vizite: www.disasterassistance.gov/help/faqs pou aprann plis.

Kijan pou w fè yon Kontestasyon Desizyon FEMA

Asistans Legal Dezas

Kòman pou w Dokimante ke w se Pwopriyetè epi ke w Prezan nan Kay la pou FEMA

Tags:
Dènye mizajou